Biblia


 
 
 

1.Timoteovi (1TIM), Kapitola 6


Príkazy sluhom. O bludných učiteľoch.
6:1  Sluhovia, všetci, ktorí sú pod jarmom, nech majú vlastných pánov za hodných všetkej cti, aby sa ľudia nerúhali menu Božiemu a jeho učeniu.

6:2  A tí, ktorí majú verných pánov, nech si ich nezlahčujú preto, že sú bratia, ale nech im tým radšej slúžia, pretože verní a milovaní sú tí, ktorí prijímajú to dobrodenie. To uč a napomínaj.

6:3  Ak niekto inak učí a nepristupuje k zdravým slovám, slovám nášho Pána Ježiša Krista, a k učeniu zodpovedajúcemu pobožnosti,

6:4  je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorobneje na škriepky a hádky o slová, z čoho povstáva závisť, zvada, rúhania, zlé upodozrievania,

6:5  neprestajné hašterenia na mysli porušených ľudí a pozbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožosť je telesný zisk. Od takých sa vzdiaľ.


Pravá pobožosť; milovanie peňazí.
6:6  No, je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou.

6:7  Lebo nedoniesli sme ničoho na svet, a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť.

6:8  Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme.

6:9  A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia.

6:10  Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami.

6:11  Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravedlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou.


Bojovať dobrý boj a uchopiť večný život. Veličenie Kráľa kráľov.
6:12  Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami.

6:13  Prikazujem ti pred Bohom, ktorý oživuje všetko, a pred Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dobré vyznanie pred Pontským Pilátom,

6:14  aby si zachoval seba čo do toho prikázania nepoškvrneného a bezúhonného až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista,

6:15  ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný Mocnár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich,

6:16  ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Ameň.


Príkazy bohatým a o falošnej známosti.
6:17  Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyseľní ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie,

6:18  aby dobre činili, bohatli v dobrých skutkoch a boli štedrí, sdielni,

6:19  takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život.

6:20  Ó, Timotee, ostríhaj imanie, ktoré ti je sverené, odvracajúc sa od obecných rečí prázdnych a od protikladov známosti falošného mena,

6:21  ktorú niektorí vyznávajúc zablúdili ohľadne viery. Milosť s tebou! Ameň.