O stránke

    12. januára 2024   


Duchovný pokrm na tento čas, každodenný chlieb pre zdravý rast Kresťana: "Veď ma podľa svojej rady a potom ma vezmi do svojej slávy." [Žalm 73:24]. "Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku." [Žalm 119:105]

Vítame vás na našej stránke.

Cieľom tejto stránky je v prvom rade publikovať a prezentovať Posolstvo Pána Ježiša Krista cez službu Williama Marriona Branhama, ktorého obsah aktívne prekladáme so slovenského jazyka už vyše 24 rokov. Všetka práca, použitý materiál, tlač a služby sú hradené z dobrovoľných príspevkov veriacich. Materiály vždy poskytujeme zdarma.

Poverenie Williama Branhama, je služba, ktorú Boh poslal, aby priviedol svoju Nevestu do vyplnenia Písma v Efežanom 5:25-27:

“aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, Slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná.”

A teda, našou úlohou je vydať svedectvo, že Jeho Slovo mocou Božou na spasenie každému veriacemu (Rimanom 1:16) a tiež, že Jeho Slovo mocne pôsobí v nás veriacich (1 Tesaloničanom 2:13)

Ako nezávislá skupina veriacich, ako časť Tela Kristovho tu na zemi, veríme, že máme poslanie veriť Bohu, žiť Jeho Slovo a rozširovať Ho. Životy mnohých z nás zostali natrvalo zmenené cez kázanie W.M.Branhama a obrátené do lásky k Ježišovi Kristovi. Životy miliónov ľudí zostalo doteraz Bohom cez službu tohoto muža zmenených a mnohí dnes sú stále premieňaní a tiahnutí k živému Bohu.

Veríme, že Biblia je neomylné Božie Slovo, ktoré je dané človeku ako dokonalý návod na život. Veríme, že Ježiš Kristus je Boh zjavený v tele, jediný Spasiteľ ľudstva a že On Sám je Slovo Božie. (Ján 1:1-14)

Veríme však tiež, že Boh poslal do nášho času posla, ktorý mal ľuďom tu na zemi priniesť Posolstvo Života, a tak vyplniť to, čo Boh pre neho určil. (Malachiáš 4:5,6; Zjavenie 10:7) Toto Posolstvo, ktoré je založené jedine na neomylnej Biblii, je presným výkladom Biblie a Božieho plánu v nej, keďže toto neprišlo z ľudskej múdrosti, inteligencie alebo vzdelania alebo z nejakej cirkvi, ale priamo vyplnením a vypĺňaním tých vecí, ktoré sám Boh v Biblii zasľúbil na čas, v ktorom my teraz žijeme.

O autenticite týchto vecí sa môže každý presvedčiť každý sám, oboznámením sa cez množstvo informácií z tejto pozoruhodnej služby (viď menu).

Je potrebné otvorené úprimné srdce pred Bohom, ktorý svoju pravdu tým svojim zjavuje, bez ohľadu v akom stave a situácii sa práve nachádzajú. “Keď príde ten Duch pravdy, On vás uvedie do každej pravdy.” (Ján 16:13). “Keď vy zostanete v mojom slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.” (Ján 8:31,32)

Nemáme ohraničený súbor pravidiel a vyznaní, ale veríme, že to, čo Boh ku nám v našom čase poslal, je absolútom pre každého skutočného veriaceho. Preto chceme povzbudiť každého, aby preskúmal svoj život, oboznámil sa s tým, čo Pán Ježiš Kristus hovorí do nášho času a odovzdal Mu svoj život v podriadení každému Jeho Slovu, lebo Jeho Slovo je Život. “Kto má Syna, má život (večný), kto nemá Syna, nemá života (večného).” 1 Jána 5:12

Nie sme denominácia, sekta alebo zoskupenie, ktoré si robí nárok na Bibliu. Veríme, že človek ku spaseniu nepotrebuje byť členom nejakej cirkvi alebo inštitúcie, pretože Spasenie je od Pána (Jonáš 2:10). Veríme však tiež, že ktokoľvek uverí a pokrstí sa, je Bohom vedený ďalej do Jeho Slova: “Duch pravdy vás uvedie do KAŽDEJ PRAVDY” (Ján 16:13) – Jeho Slovo je pravda (Ján 17:17). Rovnako je takáto osoba vedená ku Telu Kristovmu – ďalším veriacim, ku obecenstvu svätých vo Svetle “ale keď chodíme vo svetle (Jeho Slovo je Svetlo), ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu” (1 Jána 1:7).

Veríme v lokálne zbory, ktoré majú službu Slova podľa Efežanom 4:11-16 a kde sa veriaci môžu slobodne schádzať, aby oslavovali Pána Ježiša Krista, počúvali Jeho Slovo a obdržali naplnenie svojich duchovných potrieb. Neveríme v nadvládu ľudí v cirkvi a kázanie nariadení ľudí, ale veríme vo vedenie Ducha Svätého medzi všetkými veriacimi podľa poriadku Jeho Slova.

Stotožňujeme sa s týmto výrokom, v ktorom tiež vyjadrujeme svoje poslanie:

(W. M. Branham - Úryvok z knihy Výklad sedem cirkevných vekov, Zhrnutie vekov – záver)


“Ani na jeden okamih neprinášam ľuďom posolstvo, aby nasledovali mňa alebo sa pripojili k môjmu zboru alebo založili nejaký spolok alebo organizáciu. Nikdy som to nerobil a ani teraz to neurobím. Nemám o tie veci žiaden záujem, ale mám záujem o veci Božie a ľudí, a ak by som mohol dosiahnuť len jednu vec, budem spokojný. Tá jedna vec je: vidieť upevnený a skutočný duchovný vzťah medzi Bohom a ľuďmi, v ktorom sa ľudia stávajú novými stvoreniami v Kristovi, naplnenými Jeho Duchom a žijúcimi zhodne s Jeho Slovom. Chcel by som všetkých pozvať, naliehavo prosiť a varovať, aby počuli Jeho hlas v tomto čase a plne Mu prenechali svoje životy, ako aj ja vo svojom srdci dôverujem, že som Mu dal svoje všetko. Nech vás Boh žehná a nech Jeho príchod poteší vaše srdce.”