Meč Ducha, ktorým je Slovo Božie

 Rôzni autori, Zlaté Hrudky   14. mája 2024   


Tak, ako som prednedávnom kázal o jednom malom chlapcovi, ktorý bol na lodi, viete, a bol tam starý kapitán, ktorý zomieral. Bol chorý. A pýtal sa, či na palube nie je nejaká Biblia. A zohnali toho malého chlapca, ktorý mal Bibliu, a on prišiel a prečítal z Izaiáša 53:5. „On bol zranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti.“

A povedal, „Dovoľte, kapitán… Dovoľte mi, aby som vám to povedal, ako mi to zvykla čítať moja mama.“ Povedal, „Toto je spôsob, akým mi to čítala ona, 'On bol zranený pre neprávosti Willieho Pruitta. A bol potrestaný pre Willieho Pruitta. A všetko, čo urobil, bolo pre Willieho Pruitta.'“ To bolo jeho meno.

Ten starý kapitán povedal, „To sa mi páči! Mohol by si v Tom prečítať moje meno?“

Povedal, „Pokúsim sa.“ A povedal, „On bol zranený pre prestúpenia Johna Quartza; bol zdrtený pre neprávosti Johna Quartza. A John Quartz bol uzdravený Jeho ranami.“

On povedal, „Vidím to!“ A Pán ho uzdravil. Vidíte?

Čítajte v Tom svoje meno. On bol zranený pre prestúpenia Williama Branhama; bol zdrtený pre neprávosti Williama Branhama. On to urobil pre mňa a On to urobil pre teba! Čítaj v Tom svoje meno.

62-1223 - POHANENIE KVÔLI SLOVU


Biblia často prirovnáva jazyk ku meču.


ŽALM 57:5

Moja duša je medzi ľvami; líham medzi soptiacimi oheň, medzi synmi človeka, ktorých zuby sú jako kopija a jako strelné šípy a ich jazyk je ako ostrý meč.


ŽALM 64:3-4

Skry ma pred tajnou radou zlostníkov, pred vzbúrou tých, ktorí páchajú neprávosť, ktorí naostrili svoj jazyk ako meč; namierili svoju strelu, horké slovo,


PRÍSLOVIA 12:18

Niekto hovorí nerozvážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múdrych je hotovým liekom.

Vieme, že meče boli základnou zbraňou v starovekom svete a jazyk je našou základnou zbraňou v duchovnom boji.


ŽIDOM 4:12

Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.
Všetky zasľúbenia Božie sú pravdivé, ale sú pod podmienkami. Nezáleží na tom ako sme fundamentálne v poriadku, musíme ku tomu pristúpiť správnym spôsobom. No, ľudia môžu byť fundamentálne v poriadku a jednako neprijať požehnania Božie, pretože ku tomu pristupujú nesprávnym spôsobom. To je pod podmienkami.

Ako napríklad, keď sa Achab a Jozafat zišli spolu. A Rámot-gileád skutočne patril Izraelu, fundamentálne, pretože tá zem bola rozdelená Józuom, skrze Józuu, skrze Boha, a bola daná Izraelu. A Sýrovia zabrali tú zem a ten nepriateľ si napchával žalúdok na jedle, ktoré bolo dané Izraelu. Achab mal fundamentálne pravdu. A to je dôvod prečo tých 400 hebrejských prorokov bolo v jednej zhode a prorokovali, „Choď do Rámot-gileádu.“ Fundamentálne mali pravdu. Ale samotný Achab nebol v poriadku.

A potom sa tam postavil tento malý muž, ktorý sa volal Micheáš, syn Jimlu, a uvidel videnie. No, videnie jedného muža, ktoré stálo proti 400 vyškoleným prorokom, ale videnie toho muža pasovalo so Slovom. To je dôvod, prečo vedel, že má pravdu. A tak, vidíte, to je pod podmienkami. Musíme si byť istí.

63-0112 - VPLYVNo, zistili sme, že Boh zasľúbil, že zaopatrí všetky naše potreby, na ktoré máme potrebu na tejto ceste. Je to pravda? Ale pamätajte, On ich zaopatrí pod podmienkami. Najprv musíme splniť Jeho podmienky. Ak nesplníme Jeho podmienky, On nenaplní tie naše.

Najprv musíme robiť veci správne, musíme ísť ku základu a odtiaľ to budovať. To je pravda. Nemôžeme začať od vrchu a ísť smerom nadol. Musíme ísť ku základu a odtiaľ to budovať. Choď naspäť ku základu. No, On naplní naše potreby. Všetky Jeho zasľúbenia sú pod podmienkami.

63-1115 - SVET SA ZNOVA ROZPADÁVšetky Božie zasľúbenia, brat, sú pod podmienkami. Vidíš? „Ak tí ľudia budú kráčať pred Pánom.“

64-0321E - HLAS ZNAMENIAAk veríš v uzdravenie a veríš, že Boh ťa uzdravil, vyznávaš to a Boh spôsobí, že tvoje telo bude poslúchať tvoje vyznanie, lebo On je Veľkňazom tvojho vyznania; ktorý teraz sedí na pravici Otca so Svojou vlastnou Krvou, aby sa prihováral za akékoľvek vyznanie za čokoľvek za čo zomrel. A On zomrel, aby odstránil hriech. A choroba je výsledok hriechu. „Bol ranený za naše prestúpenia, Jeho sinavicami sme uzdravení.“ Pamätaj na to. Maj vieru. Nezriekaj sa toho práva. Stoj na Tom.

50-0815 – KTO JE BOH?To, čo vyznávaš, to je to, čím si. Akýkoľvek človek nebude nikdy žiť ďalej alebo vyššie než to, čo verí, že žije.

50-0711 – VYSVETLENÁ SLUŽBAJežiš zomrel, aby nás uzdravil. Každý jeden z vás je uzdravený. Každý jeden z vás je práve teraz uzdravený. Ježiš ťa už uzdravil; musíš to len vyznávať a veriť tomu. Je to tak. Jeho sinavicami si bol (minulý čas) uzdravený. To bolo vtedy, keď to vykonal na Golgote. Vtedy premohol každú chorobu a hriech a všetko – na Golgote – pre teba. Práve tak ako prestretý stôl, je to tam. To jediné čo musíš urobiť je ísť jesť. Musíš to prijať, veriť tomu vo svojom srdci, a vyznávať to. A On je Veľkňazom tvojho vyznania.

50-0810 – OČAKÁVANIATvoj správny duševný postoj voči Božiemu božskému zasľúbeniu privedie do vyplnenia akékoľvek zasľúbenie. No, možno tomu neveríš.

Povieš, „No, moja viera je slabá.“

Ja by som to nevyznával. Rozumiete? Nenechajte diabla, aby to vedel. Vždy hovorte, „Mám dobrú vieru. Verím Bohu z celého srdca. Rozumiete? Nesvedčte o ničom čo je z diabla.

51-0415E – PRIŠLA HODINANo, Ježiš povedal, „Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete a bude vám to dané.“ Je to tak? „A amen, amen, ti hovorím, ak povieš vo svojom srdci tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! (alebo buď odstránený) a nepochyboval by si vo svojom srdci, (a teraz sledujte) ale by si veril, že sa stane, čo hovoríš, bude ti, čokoľvek by si povedal.“ Čokoľvek vyznávaš.

51-0503 – AKO SOM BOL S MOJŽIŠOMNech ten, kto je slabý, hovorí, „Ja som silný.Vidíte? Len hovor vo svojom srdci, „Ja som teraz silný. Prijal som teraz Ježiša ako môjho Uzdraviteľa.“ A už nikdy viac nemaj žiadne negatívne svedectvo, len tomu ver, Boh je zaviazaný, alebo Ježiš Kristus sedí na pravici Otca, aby ťa prijal; lebo On tam sedí, Veľkňaz tvojho vyznania, aby učinil dobrým pred Otcom čokoľvek za čo zomrel, čo ty vyznávaš, že On urobil. Tak vidíte. No, Božské uzdravenie nemôže byť jasnejšie. To je pre tých najslabších.

51-0503 – AKO SOM BOL S MOJŽIŠOMOn môže robiť len toľko koľko povieš, pretože On je Veľkňazom toho, čo vyznávaš.

No, akákoľvek z týchto vecí, ak si unavený, podráždený, nahnevaný, nervózny, chorý, hriech, čokoľvek to je, keď to príjmeš zo srdca, ideš a vyznávaš to, a potom hovoríš, že to je v poriadku, Boh je rovno tam, aby spôsobil, aby to bolo v poriadku, keď ideš a vyznávaš to.

Ale ak sa bojíš hovoriť, že to tak je, a bojíš sa správať na základe svojho vyznania, nezáleží na tom koľkokrát bolo za teba modlené, nikdy nebudeš uzdravený. Najprv tomu musíš veriť. Vidíš? On je Veľkňazom toho, čo vyznávaš, že pre teba urobil.

53-0511 – NAŠLI SME HO, POĎTE A VIDZTEOn nie je Veľkňazom tvojich pocitov; On je Veľkňazom tvojho vyznania (Je to tak.), toho čo vyznávaš.

54-0221 – NA TVOJE SLOVO, PANENo, je to divná vec, že toto je myslenie tak mnohých ľudí; hovoria, “No, som slabý; moja viera nie je veľmi veľká; nie som veľmi dobrý Kresťan.”

To je presne to, čo diabol chce, aby si hovoril. Rovno vtedy hovoríš jeho jazykom. Rozumieš? Nikdy to nesmieš hovoriť. Nikdy nenechaj, aby tvoje svedectvo bolo negatívne; nech je po celý čas pozitívne. “Som spasený. Mám vo svojom srdci Boha. Verím Mu z celého srdca.”

“Veríš v Božské uzdravenie?”

“Z celého srdca.”

Nikdy nedovoľ negatívnej myšlienke prísť do svojej mysle, ak si môžeš pomôcť. Keď prichádza, neuhosti ju.

No, povieš, “Nedokážem si pomôcť, aby tie myšlienky neprichádzali.”

No, bude to ako farmár, ktorý povedal, že by nemohol zastaviť vtákov, aby prestali lietať nad jeho pozemkom, ale on by ich iste mohol zastaviť od toho, aby sa usadili.

A tak, to je dobrá vec. Rozumiete? Nedokážeš si pomôcť, keď tie myšlienky prichádzajú, ale neuhosti ich; len to nechaj tak.

Nie veru. Ježiš Kristus je môj Spasiteľ; všetky veci sú moje skrze Boha. A udržím si ich. Budem o nich svedčiť.”

55-0115 – ZÁKONNemysli si, ty, ktorá tam sedíš na invalidnom vozíku, že si bez nádeje, bez pomoci. Nie si. Nenechaj tú negatívnu myšlienku ani povstať. Nedovoľ jej zakotviť sa. Nemôžeš si pomôcť, aby ti to neprišlo na myseľ, (Je to tak.) ale nedovoľ, aby tam zastavila.

Ako povedal ten starý farmár, „Nemôžem zabrániť tým vtákom, aby prestali lietať nad mojim polom.“ Ale on mal dvojhlavňovú brokovnicu, povedal, „Ja ich istotne môžem držať od toho, aby sa usadili.“

A tak robte to isté, a vy tiež. Rozumiete? Nenechajte ich usadiť sa. Nech preletia rovno preč. No, tu je brokovnica na používanie. Oboje, Nový i Starý Zákon – to je dvojhlaveň. To je tiež veľmi dobré. Poviem vám, To ich drží všetkých preč.

55-1115 – SLEPÝ BARTIMEUSAbrahám mal absolút, ako prichádzal z Babylonu, od tej veže a von do Sineára a tam von, kde putoval so svojim otcom, a zrejme bol farmárom. Ale jedného dňa tam niekde v džungliach možno zbieral nejaké maliny, alebo išiel uloviť nejaké zviera, aby mal pokrm, a niekde tam vzadu Boh ku nemu prehovoril, keď mal sedemdesiatpäť rokov. A on a jeho žena Sára, ona mala šesťdesiatpäť rokov a boli bezdetní. Nemali žiadne deti.

A Boh mu povedal, „Budeš mať so Sárou dieťa, ale aby sa toto stalo, musíš sa oddeliť.

Božie zasľúbenia sú vždy pod podmienkou. Musíš, absolútne. Bez ohľadu na to, ako fundamentálne na tom si s tým zasľúbením, ono je zakaždým pod podmienkami. Ako by sme sa tu mohli zastaviť a prejsť to cez Písmo zo všetkých strán a zostať pri tom hodiny, že tá podmienka je niečo, čo má význam. Môžeš byť tak fundamentálny, ako len chceš, ale to je pod podmienkami skrze zasľúbenie, predurčenie, atď.

62-1230M - ABSOLÚTMôžeš byť fundamentálne úplne v poriadku, jednako zasľúbenie Božie je založené na určitej podmienke.

Tí ľudia tam vtedy vykonávali svoje obete tak úctivo, ako len mohli, a robili to, čo im Pán povedal, jednako bez toho, že by za tým bola úprimnosť. Tie obete sa stali rodinnou tradíciou.

To je to miesto, kde sa dostávame pri letničných: rodinná tradícia. Musíš byť oveľa viac úprimnejší. Ak očakávaš, že Boh odpovie týmito požehnaniami a zasľúbeniami, potom poď naspäť do úprimnosti voči tomu Slovu. Zostávaj s tým, čo hovorí Slovo.

63-0126 - INVESTÍCIEA Izrael zachovával všetky tie obete, ale tí ľudia neboli… Rozumiete? Boh učinil zasľúbenie, že bude žehnať, ale tie zasľúbenia sú pod podmienkami. A ty musíš tie podmienky splniť, aby to fungovalo.

62-1223 - POHANENIE KVÔLI SLOVUPoslušnosť: zasľúbenie pod podmienkami. Vždy choď s Bohom a s Jeho Slovom.

62-1230M - ABSOLÚTVERŠE Z BIBLIE
Žalm 4:9 V pokoji oboje: i ľahnem i budem spať, lebo ty, Hospodine, mi sám dáš bývať bezpečne.


Žalm 27:1 Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením - koho sa budem báť? ! Hospodin je pevnosťou môjho života - koho sa budem strachovať?!
27:2 Keď urobili zlostníci útok na mňa, aby žrali moje telo, moji protivníci a moji nepriatelia, oni klesli a padli.
27:3 Keby sa vojsko táborom rozložilo proti mne, nebude sa báť moje srdce; keby povstala proti mne vojna, i v tom sa ja nadejem.
27:4 Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a zpytoval v jeho chráme;
27:5 lebo ma ukryje vo svojom stánku v zlý deň; skryje ma v skrýši svojho stánu; vyzdvihne ma na skalu.
27:6 A tak teraz sa povýši moja hlava nad mojich nepriateľov okolo mňa, a budem, áno, budem obetovať v jeho stáne obeti radostného pokrikovania, budem spievať, a spievať budem Hospodinovi žalmy.
Žalm 34:8 Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich.
34:9 Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin; blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu.
34:10 Bojte sa Hospodina, vy jeho svätí, lebo tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatku.
34:11 Mladí ľvi biedia a hladujú; ale tí, ktorí hľadajú Hospodina, nebudú mať nedostatku ničoho dobrého.Žalm 37:4 Kochaj sa v Hospodinovi, a dá ti žiadosti tvojho srdca.Žalm 37:23 Od Hospodina sú staväné kroky muža, a jeho cesta sa mu ľúbi.
37:24 Keby aj padol, nebude porazený, lebo Hospodin podopiera jeho ruku.
37:25 Mladý som bol aj som sa zostarel, ale som nevidel spravedlivého opusteného ani jeho semena žobrať chleba.
Žalm 46:2 Bôh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach, najdenou veľmi dokázanou.Žalm 55:23 Uvrhni na Hospodina svoje bremä, a on ťa bude opatrovať. Nedopustí na veky, aby sa pohnul spravedlivý.Žalm 56:12 Na Boha sa nadejem, nebudem sa báť; čo mi môže urobiť človek?!Žalm 91:1 Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho.
91:2 Poviem Hospodinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Bôh, na ktorého sa nadejem.
91:3 Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej.
91:4 Prikryje ťa svojimi brky, a utečieš sa pod jeho krýdla. Jeho pravda je štítom a paväzou.
91:5 Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne;
91:6 nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní.
91:7 Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.
Žalm 103:11 Lebo jako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja.
103:12 Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia.
103:13 Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja;
103:14 lebo on zná, jaké sme my tvory, pamätá na to, že sme prach.
Žalm 121:1 Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc.
121:2 Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem.
121:3 Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca!
121:4 Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela.
121:5 Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke.
121:6 Nebude ťa biť vodne slnko ani mesiac vnoci.
121:7 Hospodin ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju dušu.
121:8 Hospodin ťa bude ostríhať, keď budeš vychádzať i vchádzať odteraz až na veky.
Žalm 138:7 Keby som chodil aj prostred súženia, i tak ma obživíš; na hnev mojich nepriateľov vystrieš svoju ruku, a tvoja pravica ma zachráni.
138:8 Hospodin dokoná za mňa. Hospodine, tvoja milosť trvá na veky. Neopusti diela svojich rúk!
Žalm 147:2 Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; shromaždí rozptýlených Izraelových,
147:3 ten, ktorý uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich boľaviny,
147:4 ktorý počíta počet hviezd a každú z nich volá menom.
Príslovia 3:5 Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.
3:6 Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky.
Izaiáš 26:3 Človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadeje na teba.
Izaiáš 40:29 On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci.
40:30 Mládenci ustávajú a zomdlievajú, a junáci ťažko klesajú;
40:31 ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.
Izaiáš 43:2 Keď pojdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa; keď pojdeš cez oheň nepopáliš sa, a plameň sa ťa nechytí.
Izaiáš 44:1 A tak teraz počuj, Jakobe, môj služobníku, a Izraelu, ktorého som si vyvolil!
44:2 Takto hovorí Hospodin, ktorý ťa inil a ktorý ťa utvoril od života matky a pomáha ti: Neboj sa, môj služobníku, Jakobe a Ješurún, ktorého som si vyvolil,
44:3 lebo vylejem vody na žíznivé a potoky na sušinu; vylejem svojho Ducha na tvoje semä a svoje požehnanie na tvojich potomkov,
44:4 a budú rásť na spôsob trávy, jako vrbina pri potokoch vody.
Izaiáš 49:14 Ale Sion povedal: Hospodin ma opustil, a Pán zabudol na mňa!
49:15 Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života? Ale aj keby ony zabudly, ja ťa nezabudnem.
49:16 Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl, tvoje múry sú vždycky predo mnou.Izaiáš 54:10 Lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú so svojho miesta, ale moja milosť neustúpi od teba, a smluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí tvoj zľutovník Hospodin.Izaiáš 59:19 A tak sa budú báť mena Hospodinovho od západu a od východu slnca jeho slávy. Keď prijde protivník hoci jako rieka, Duch Hospodinov ho zaženie.Deuteronómium 1:30 Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, on bude bojovať za vás, zrovna tak, ako učinil s vami v Egypte pred vašimi očami,
1:31 i na púšti, kde si videl, že ťa niesol Hospodin, tvoj Bôh, ako nosieva človek svojho syna, na celej ceste, ktorou ste išli, až ste i prišli na toto miesto.Deutoronómium 31:6 Buďte zmužilí a silní, nebojte sa a nedeste sa pred nimi, lebo Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou; neopustí ťa ani ťa nezanechá.Deutoronómium 33:27 Tvojím príbytkom je Boh praveku, a dole na pomoc ramená večnosti. Zaženie od tvojej tvári nepriateľa a povie: Zahlaď!
33:28 A tak bude bývať Izrael bezpečne, osobitne prameň Jakobov, v zemi obilia a šťavy hrozna, áno, jeho nebesia budú kropiť rosou.
33:29 Blahoslavený si, Izraelu! Kto je podobný tebe, ľude, zachránený Hospodinom, štítom svojej pomoci, a ktorý je mečom, tvojou pýchou! Preto sa ti budú lichotne koriť tvoji nepriatelia. A ty budeš šliapať po ich výšinách.
Józue 1:7 Len buď silný a pevný veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchýľ sa od neho ani na pravo ani na ľavo, aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pojdeš.
1:8 Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i vnoci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne.
1:9 Lebo veď či som ti neprikázal: Buď silný a pevný! Netras sa ani sa nestrachuj! ? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pojdeš.
Zachariáš 4:6 A odpovedal a riekol mi: Toto je slovo Hospodinovo k Zorobábelovi hovoriac: Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin Zástupov.Náhum 1:7 Hospodin je dobrý; je pevnosťou v deň súženia a zná tých, ktorí sa utiekajú k nemu.


Jeremiáš 31:3 Zďaleka sa mi ukázal Hospodin. A milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť.1.Samuelova 2:9 Ostríha nohy svojich svätých, a bezbožní umĺknu vo tme, lebo nikto nezvládze svojou silou.Rimanom 8:15 Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!Rimanom 8:28 A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia.Rimanom 8:35 Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč?

8:36 Ako je napísané: Pre teba sme usmrcovaní celý deň; považovaní sme za ovce na zabitie.

8:37 Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval.

8:38 Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život ani anjeli ani vrchnosti ani moci ani prítomné ani budúce veci

8:39 ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.Rimanom 10:17 Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie.Jákob 1:2 Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upádate do rôznych pokušení

1:3 vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť.Jakob 1:12 Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude zkúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.Jakob 4:7 Poddajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi, a utečie od vás.

4:8 Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle.Filipänom 4:6 O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.

4:7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.Ján 14:27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!Ján 15:7 Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám.Izaiáš 41:10 Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti.Matúš 18:19 A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás shodnú na zemi o jakejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.Efežanom 6:10 Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.

6:11 Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.

6:12 Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

6:13 Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.

6:14 Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti

6:15 a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja.

6:16 A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.

6:17 A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie,

6:18 modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých,1.Jána 4:4 Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete.1.Korinťanom 10:13 Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť.2.Korinťanom 1:3 Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Bôh každého potešenia,

1:4 ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Boha.1.Petra 5:7 Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.2.Timoteovi 1:7 Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.Kološanom 3:23 A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše jako Pánovi a nie ľuďom

3:24 vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristovi slúžite.Lukáš 1:37 lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo.Žalm 23:1 Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. 23:2 Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách. 23:3 Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno.

23:4 Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.

23:5 Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi; olejom mažeš bohate moju hlavu; môj pohár preteká.

23:6 Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy.Žalm 56:4 deň, ktorý sa bojím, ja sa nadejem na teba.Príslovia 12:25 Starosť v srdci človeka tlačí ho dolu; ale dobré Slovo ho obveselí.Žalm 34:16 Oči Hospodinove adia na spravedlivých, a jeho uši sú naklonené k ich volaniu.

34:18 Keď volajú, Hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí. 34:19 Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni.

34:20 Mnoho zlého prichádza na spravedlivého; ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin.Jeremiáš 29:11 Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.Príslovia 18:20 Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst; každý sa nasýti úrody svojich rtov.

18: 21 Smrť i život je v ruke jazyka, a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie.

On povedal, Vidím to! A Pán ho uzdravil. Vidíte?

Čítajte v Tom svoje meno. On bol zranený pre prestúpenia Williama Branhama; bol zdrtený pre neprávosti Williama Branhama. On to urobil pre mňa a On to urobil pre teba! Čítaj v Tom svoje meno.

62-1223 - POHANENIE KVÔLI SLOVU