Kto je Ježiš Kristus?

 Základné, Inspiro, Prinavrátené pravdy   27. decembra 2023   


 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Boh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.
    Izaiáš 43:10 » Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, i môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Bôh a nebude ani po mne.


Ježiš tvrdil, že On nerobí nič, až kým Mu to nezjaví Otec, a Otec je Duch Svätý, chápeme to. To je jednoducho úrad Boží. Ak nie je, potom ktorý z nich je Otec Ježiša Krista? Ježiš povedal, že Boh je Jeho Otec, a Biblia povedala, že Duch Svätý bol Jeho Otec. Nemôžete z Neho urobiť nezákonné dieťa; tak Duch Svätý je Boh. Tak Ježiš bol Boh. Tak Boh, Otec, Syn, a Duch Svätý; to sú tri úrady jedného Boha. To sú tri atribúty toho istého Boha. Vy ste časťou Boha, a ja som časťou Boha; ale ja nie som všetko z Boha, a ani vy nie ste všetko z Boha. To sú atribúty Božie na nás, ako synovia adoptovaní skrze Ježiša Krista, v ktorom sa Sám Boh stal telom, aby zomrel za nás.

W. M. Branham, Duše, ktoré sú teraz v žalári, 63-1110M


To je to zjavenie – Ježiš Kristus je Boh. Jehova Starého zákona je Ježiš Nového. Celkom jedno, ako veľmi by si sa o to usiloval, nedokážeš, že sú TRAJA Bohovia. Ale na druhej strane je k tomu potrebné zjavenie Duchom Svätým, aby bola poznaná pravda, totiž, že On je Jeden. Je k tomu potrebné zjavenie, aby sme vedeli, že Jehova Starého zákona je Ježiš Nového. Satan sa vkradol do cirkvi a ľudí pre túto pravdu oslepil. Keď už raz boli zaslepení, netrvalo to už dlho a Rímska cirkev prestala krstiť vo Meno Pána Ježiša Krista.

Priznávam, že je potrebné skutočné zjavenie od Ducha Svätého k porozumeniu pravdy o Božstve v týchto dňoch, kedy je Písmo medzi nami tak prekrútené. Cirkev víťazov a premožiteľov je však zbudovaná na zjavení, preto môžeme očakávať, že nám Boh Svoju Pravdu zjaví. Čo sa týka vodného krstu, tu teraz skutočne nepotrebujeme žiadne zjavenie, lebo je priamo tu a hľadí vám to priamo do tváre. Bolo by to možné, že by apoštolovia, čo i len na jednu minútu, upustili od priameho rozkazu Božieho, krstiť na Meno Otca, Syna a Ducha Svätého, a boli by tak nájdení v úmyselnej neposlušnosti? Poznali to Meno a preto neexistuje jediné miesto v Písme, kde by krstili inak, ako na Meno Ježiša Krista. Zdravý ľudský rozum ti predsa musí povedať, že Kniha Skutkov je cirkev v akcii a ak týmto spôsobom krstili, potom je to tá správna cesta, ako sa má krstiť. Ale ak si myslíte, te je to prísne, čo si potom myslíte o tom, že každý, kto nebol pokrstený na Meno Pána Ježiša Krista, musel byť pokrstený ešte raz? Skutky 19:1-6: „I stalo sa v tom, keď Apollo bol v Korinte, že Pavol pochodil vrchné kraje a prišiel do Efezu, a najdúc tam niektorých učeníkov, povedal im: Či ste dostali Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu povedali: Ani sme nepočuli, či je Svätý Duch. A on im povedal: Na čo ste teda pokrstení? A oni povedal: Na krst Jánov. A Pavel povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v Toho, Ktorý prjde po ňom, to jest v Krista Ježiša. A keď to počuli, dali sa pokrstiť na Meno Pána Ježiša. A keď vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili v jazykoch a prorokovali.” To je ono! Títo dobrí ľudia v Efeze počuli o budúcom Mesiášovi. Ján Ho kázal. Boli pokrstení ku pokániu z hriechov, vo viere VYHLIADAJÚC po Ježišovi. Avšak teraz bola doba obzrieť sa SPÄŤ na Ježiša a dať sa pokrstiť na ODPUSTENIE hriechov. Bol čas, aby prijali Ducha Svätého. A keď boli pokrstení na Meno Pána Ježiša Krista, pokladal na nich Pavol ruky a Duch Svätý na nich zostúpil.


Ó, tí drahí ľudia v Efeze boli riadni ľudia a ak niekde niekto mal to právo, mať pocit istoty, potom to boli oni. Všimnite si, ako ďaleko došli. Boli hotoví prijať budúceho Mesiáša. Boli pre Neho pripravení. Ale nevidíte, že i vzhľadom k tomu všetkému Ho minuli? On prišiel a odišiel. Bolo potrebné, aby boli pokrstení na Meno Pána Ježiša Krista a boli naplnení Duchom Svätým.


Ak ste pokrstení vo Meno Pána Ježiša Krista, naplní vás Boh Svojim Duchom. To je Slovo. Skutky 19:6 – a súčasne naplnenie Sk.2:38: „Čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na Meno Pána Ježiša Krista cieľom odpustenia hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha.” Hľaďte, Pavol Povedal skrze Ducha Svätého presne to isté, čo povedal Peter skrze Ducha Svätého. A čo bolo povedané, NEMÔŽE byť zmenené. Musí to zostať od Letníc až ku krstu posledného vyvoleného to isté. Gal.1:8: „Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!”


Nuž, mnohí z vás veriacich v jedného Boha, krstia nesprávne. Vy krstíte k obnoveniu, ako kebyste tým ponorením do vody mohli byť spasení. Obnovenie nepríde vodou, ale je to dielo Ducha. Muž, ktorý z Ducha Svätého dal rozkaz: „Čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na Meno Pána Ježiša Krista”, nepovedal, že voda obnovuje, ale len, že je to dôkaz dobrého svedomia voči Bohu, to je všetko. 1Pet. 3:21: „ktorý to Duch aj nás, protiobraz to v korábe zachránených, zachraňuje teraz čo krst (čo nie je zloženie špiny tela, ale dobrého svedomia pýtanie sa po Bohu), vzkriesením Ježiša Krista…” Ja tomu verím.


Ak má niekto tú nesprávnu predstavu, že by mohlo byť historicky dokázené, že sa krst prevádzal inak, ako na Meno Pána Ježiša Krista, tomu radím, aby čítal cirkevné dejiny a vyhľadal si to sám. Nižšie uvedený prípad je pravdivá správa o vodnom krste v Ríme v roku 100 po Kristu, uverejnená v magazíne TIME dňa 5.12.1955: „Diakon zdvihol ruku a Publius Decius vstúpil dverami ku krstiteľnici. Až po pás stál Marcus Vasca, obchodník s drevom, vo vode. Usmieval sa, keď sa Publius brodil vodou a postavil sa vedľa neho. ´Veríš?´, opýtal sa. ´Verím´, odpovedal Publius. ´Verím, že moje spasenie je od Ježiša Krista, Ktorý bol ukrižovaný pod Pontským Pilátom. S Ním som zomrel, aby som s Ním mal Večný Život.´ Potom pocítil silnú ruku, ktorá ho strhla, a padal zadom do vody a počul hlas Marcusa: ´Krstím ťa vo Meno Pána Ježiša´, zatiaľčo sa za ním studená voda uzavrela.”


Až do doby, keď sa tá pravda stratila (a nenavrátila sa až v tom poslednom veku – to je od Nicei až do rozhrania tohto storočia), krstili na Meno Pána Ježiša Krista, ale ona sa musí navrátiť. Satan nemôže zjaveniu zabrániť, ak ho Duch chce dať.


Áno, keby boli traja Bohovia, potom by ste mohli krstiť v Otca a v Syna a v Ducha Svätého. Ale ZJAVENIE, KTORÉ JÁNOVI BOLO DANÉ, bolo, že je JEDEN Boh a Jeho Meno je PÁN JEŽIŠ KRISTUS. Krstíte len na JEDNÉHO Boha, Jeho Samého. Preto tak krstil Peter na Letnice. Bol verný zjaveniu, ktoré bolo dané. „Nech teda vie celý dom Izraelov, že i Pánom i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali!” To je On: „PÁN JEŽIŠ KRISTUS.”
Ak je Ježiš ´OBOJE´, Pán a Kristus, potom On (Ježiš) je a nemôže byť nič iné, než „Otec, Syn a Duch Svätý” v JEDNEJ Osobe, zjavenej v tele. NIE JE to „Boh v troch osobách, svätá trojica”, ale JEDEN BOH, JEDNA OSOBA, s troma hlavnými titulmy a troma úradmi, ktoré dokazujú tieto tituly. Vypočujte si to ešte raz. Ten istý Ježiš je “OBOJE”, Pán a Kristus. Pán (Otec) a Kristus (Duch Svätý) sú JEŽIŠ, lebo On (Ježiš) je OBOJE, (Pán a Kristus).


Ak nám toto neukáže zjavenie Božstva, potom to neurobí nič iné. Pán NIE JE nikto iný. Kristus NIE JE nikto iný. Tento Ježiš je Pán Ježiš Kristus – JEDEN BOH.


Filip povedal jedného dňa Ježišovi: „Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť.” Ježiš mu odpovedal: „Taký dlhý čas som s vami, a ty si Ma nepoznal, Filip? Kto vidí Mňa, vidí Otca, tak ako ty hovoríš: Ukáž nám Otca? Ja a Otec sme Jedno.” Raz som to uviedol a jedna pani povedala:


„Moment, pán Branham, vy a vaša žena ste tiež jedno.”
Povedal som: „Nie tým spôsobom.”
Ona povedala: „Prepáčte teda.”
Potom som jej povedal: „Vidíte mňa?”
Povedala: „Áno.”
Povedal som: „Vidíte moju ženu?”
Ona povedala: „Nie.”
Povedal som: „Tu sa jedná o celkom iný druh jednoty, lebo Ježiš povedal, kto vidí Mňa, vidí Otca.”


Prorok povedal, že bude svetlo v čas večera. V jednej piesni je napísané:


„Bude svetlo v čas večera,
cestu k sláve iste nájdete,
svetlo dnes spočíva vo vodnej ceste,
pohrobení v drahocennom Mene Ježiš.
Mladí a starí, čiňte pokánie zo svojich hriechov,
Duch Svätý vás iste naplní.
Večerné svetlo prišlo –
a je skutočnosťou, že Boh a Kristus sú Jedno.”


Pred nedávnom som hovoril s jedným židovským Rabínom. Povedal mi:


„Vy pohania predsa nemôžete Boha rozsekať na tri kusy a dať Ho potom nejakému Židovi, nie sme tak hlúpi.”
Povedal som mu: „O to sa predsa jedná, Rabbi,my sme nerozsekali Boha na tri kusy. Veríš predsa prorokom, že áno?”
On povedal: „Samozrejme.”
„Veríš Izaiášovi 9:6?”
„Áno.”
„O kom hovoril prorok?”
„O Mesiášovi.”
Povedal som: „V akom vzťahu bude Mesiáš k Bohu?”
On povedal: „Bude Bohom.”
Povedal som: „To je správne.” Amen.


Nemôžete z Boha urobiť tri osoby, alebo rozložiť na tri diely. Žiadnemu Židovi nemôžete povedať, že je nejaký Otec, Syn a Duch Svätý. Hneď by vám povedal, odkiaľ táto idea prišla. Židia vedia, že toto vyznanie bolo ustanovené na koncile v Nicei. Žiadny div, že nami opovrhujú ako pohanmi.


Hovoríme o jednom Bohu, Ktorý sa nemení. Židia v to tiež veria. Ale cirkev svojho nepremenného Boha premenila z JEDNÉHO v TROCH. Avšak svetlo sa navrátilo vo večernej dobe. Ako uchvacujúce, že táto pravda prišla v dobe, keď sa Židia navracajú do Palestíny. Boh a Kristus sú JEDNO. Ježiš je ZÁROVEŇ PÁNOM I KRISTOM.


Ján mal zjavenie a JEŽIŠ bol to Zjavenie a On sa nám tu v Písme Sám predstavuje – „JA SOM Ten, Ktorý Bol, Ktorý Je a Ktorý Má Prísť, Ten Všemohúci. Amen.”


Ak sa zjavenie vymyká vášmu pochopeniu, potom vzhliadnite a proste za to Boha. To je jediná možnosť, ako ho kedy budete môcť obdržať. Zjavenie musí prísť od Boha, nikdy nepríde prirodzenou ľudskou schopnosťou, ale Duchovným obdarovaním. Môžete sa dokonca naučiť Písmo naspamäť a hoci je to obdivuhodné, nikdy toho nedosiahnete. Musí to byť zjavenie od Boha. Písmo hovorí, že nikto nemôže povedať, “Ježiš je Kristus,” jedine skrze Ducha Svätého. Musíte obdržať Ducha Svätého a potom, jedine potom vám môže Duch dať zjavenie, že Ježiš je Kristom, Bohom, Pomazaným.

Úryvok z knihy W. M. Branham, Výklad siedmich cirkevných vekov, 7CV›› 60 otázok na tému Božstva s biblickými odpoveďami ›› Božstvo ›› Pravda o Božstve ›› Kto je Ježiš Kristus? ›› Jeden Boh v mnohých prejavoch ›› Atribúty Boha