Telo, duch a duša

 Prinavrátené pravdy   31. októbra 2022   admin


1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus.


W. M. Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou:
Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn a Duch Svätý, okruh troch, ale jedna osoba. Tri atribúty, úrady toho istého Boha: otcovstvo, synovstvo a Duch Svätý. A vy ste: telo, duch a duša. To vonkajšie telo má päť vchodov, na kontaktovanie sa so svojím zemským domovom: zrak, chuť, hmat, čuch a sluch. To vnútro, ktorým je duch, to má päť zmyslov: svedomie, láska, atď [predstavivosť, rozum, pamäť]. Ale to vnútro toho, duša, má jednu vec. Tam vlastne žijete. Duch môže prísť sem na vonok a pomazať vás aby ste robili určitú vec a vy to robíte, ale to neznamená, že ste spasení.

Zamyslite sa nad tým. Kajfáš prorokoval. Judáš vyháňal démonov. Vidíte? Duch ho pomazal. Dážď padá na spravodlivých a na nespravodlivých, burina sa môže radovať spolu s pšenicou. Ale záleží na tom, čím je to v jadre. Rozumovo to tu môžete prijať a povedať: „Ó, skutočne, to vyzerá dobre. Verím tomu." To stále ešte nie je to. Nie veru. A duch môže skutočne vydávať o tom svedectvo, a stále to tak nie je. Pretože ak tá duša nepochádza od Boha, to tu vonku môže robiť všetky napodobeniny, ale to nemôže byť skutočné. Môžete odohrávať uzdravenie, môžete pôsobiť dojmom, akoby ste to mali. Môžete sa správať akoby ste to prijali.

Kresťania sa môžu správať akoby boli kresťanmi a správať sa tak a byť pri tom takí dobrí, ale to neznamená, že sú spasení. Je to presne tak. Vidíte? Duch tam môže byť, skutočný, pravdivý Duch. Duch Svätý vás môže pomazať, to stále neznamená, že ste spasení. To je tá vnútorná duša, ktorá nikdy nezomiera, ona má Večný Život. To bol stále Večný Život. Vidíte? To pochádza od Boha, to ide ku Bohu, to je duša. Tam to vonkajšie môže usudzovať. Zoberte človeka, povie: „Dobre, viete, ja viem, že nemám cudzoložiť. Ale, viete, potom mi duch hovorí, že nemám cudzoložiť. Ale, viete, tam ďalej vo vnútri, tá vec tam stále je." Rozumiete?

To bude nad vami akoby vládnuť, a radšej si na to dávajte pozor. Ale keď je to nasmerované od vnútra, to dáva všetko to ostatné dokopy. To je riadiace centrum. To je kontrolná veža, to vnútorné vnútro. Duša kontroluje ducha, duch kontroluje telo. Tak nejaké vonkajšie vybielenie nič na tom nemení. Tí nábožní ľudia tam vtedy, ktorých Pavel nazýval „vybielené steny," a tak ďalej, oni boli navonok, proste každým spôsobom veriaci, a mali medzi sebou proroctvá a všetko ďalšie, ale to vnútorné vnútro... „Duša ktorá neverí..." Preto hovorím, že ľudia môžu vyskakovať hore dole a hovoriť v jazykoch, ľudia môžu vykrikovať, klásť ruky na chorých a uzdravovať chorých a tak ďalej, skrze vieru; všetky tieto veľké veci tam skrze Ducha a stále byť stratení. Pomazanci.


W. M. Branham, úryvok z kázne Duše, ktoré sú teraz v žalári:
Duša človeka nie je telo človeka, to je duša. Vidíte? A duša je niečo, to je povaha ducha. A potom, keď povaha človeka... Keď on povedal: "My sme mŕtvi," Písmo nám to jasne hovorí, že my sme mŕtvi a naše životy sú skryté v Bohu skrze Krista; zapečatené tam Duchom Svätým. No, to nezomrelo vaše telo; to nezomrel váš duch. To zomrela povaha vášho ducha. Vidíte. Povaha, ktorou je duša.

Povahou vašej duši je Boh, ak ste znovuzrodení. Ak nie je, je zo sveta. Všetko, čo začalo musí skončiť. Tak teda jediný spôsob, ako môžete mať večný život, je mať život, ktorý nikdy nezačal. A tak váš život začal, keď ste sa narodili. Keď Boh vdýchol dych života do vašich nozdier, a vy ste sa stali živou dušou, tak potom ste začali. Tá povaha, ktorá bola vo vás, od prirodzenosti ste boli zo sveta, vzdialení od Boha. Boli ste v skutočnosti zviera. Je to presne tak. Každý vie, že sme cicavce. Koľkí vedia, že sme cicavce? Sme teplokrvné zvieratá, ale to je to, čo sme skrze naše zemské stvorenie, ale vidíte, čo nás robí rozdielnych od iných cicavcov je to, že Boh nám dal dušu.

No, iné cicavce nemusia nosiť šaty. Žiadne zviera nemusí nosiť šaty, aby zakrylo svoju hanbu, okrem nás. My sme tí jediní, ktorí nosíme šaty, pretože máme dušu. Ale vidíte, Boh, na začiatku vedel, aký bude človek, a On stvoril zem a priviedol všetky druhy zvierat, od tých najnižších do tých najvyšších; a to najvyššie zviera, ktoré prišlo bol človek. A potom... Prv, človek bol učinený; on bol človek duch, na obraz Boží; Boh je Duch, (ev. Jána 4). No, On je Duch, a tí, ktorí sa Mu modlia, modlia sa Mu v Duchu a v pravde, a Tvoje Slovo je pravda. No, my sa Mu modlíme v Duchu a v pravde. On je Duchovná bytosť.


W. M. Branham, úryvok z kázne A nevieš o tom:
Boh v trojici je Jeden a bez trojici On nie je Boh. On sa nemôže nijako inak zamanifestovať. Ani vy sa nemôžete zamanifestovať bez toho, ak by ste neboli trojitou osobou, ktorou ste. To je telo, duch a duša. Bez ktorejkoľvek z tých častí nie ste kompletní. Vidíte? Keby ste nemali dušu, neboli by ste ničím. Keby ste nemali ducha, boli by ste ničím. Keby ste nemali telo, boli by ste duchom - nie telom.

Tak, Boh je kompletný v troj-jednote bytosti; nie jednota troch bytostí ale jedna bytosť v troj-jednote. Otec, Syn a Duch Svätý je jeden skutočný zamanifestovaný Boh. Tento vonkajší človek, to je telo. To je to, na čo sa dívame; čo vidíme. A ono má päť vstupov do toho tela. Každé dieťa zo základnej školy, ako aj ja, vie, že je päť zmyslov, ktoré ovládajú telo: zrak, chuť, cit, čuch a sluch.

Bez toho nemôžete byť v kontakte s telom. To je jediná cesta ktorú máte ku telu - zrak, chuť, cit, čuch a sluch. Vidíte to, ochutnáte to, cítite to. No, to je ten zlý, tam vonku. No, vo vnútri toho je duch, ktorým sa stanete, keď sa tu narodíte a dych života je vdýchnutý do vás - ten duch má svetskú povahu, pretože nebol daný od Boha, ale bol daný, Boh to dovolil. No, rozumiete tomu? Lebo každé dieťa, ktoré sa narodí na svet je narodené v hriechu, sformované v neprávosti; prichádza na svet, hovorí klamstvo. Je to tak? Tak, tá osoba tam vo vnútri, to je od začiatku hriešnik.

Ale teraz, ona má päť vstupov a týchto päť vstupov, svedomie, láska, uvažovanie,... päť vstupov do ducha. Telom nedokážete myslieť; musíte myslieť svojím duchom. Nemôžete mať svedomie vo svojom tele. Ono nemá vôbec duchovné schopnosti - vaše telo to nemá. Tak, musíte myslieť svojím duchom. Musíte uvažovať. Nemôžete uvažovať svojou fyzickou bytosťou, pretože uvažovanie nevidí, nechutná, nevonia, nečuchá a nepočuje. Uvažovanie je to, čo môžete robiť vo svojej mysli. Ak spíte alebo ste mimo; vaše telo tam leží mŕtve, ale váš duch môže stále uvažovať - je tam päť zmyslov, ktoré ovládajú toho vnútorného človeka. A teraz, poďme ku tomu poslednému človeku, ktorým je duša. Je len jeden zmysel, ktorý ju ovláda a to je slobodná morálna sila, slobodná vôľa, chcieť alebo odmietnuť. A teraz, príčina, že ľudia dnes - no, nezabudnite toto, a uvidíte čo Duch ... čo je počiatočným dôkazom Ducha Svätého. Ľudia môžu žiť v tomto duchu a tancujú v duchu. Vykrikujú v duchu. Chodia do zboru v duchu a môžu mať absolútne Ducha Božieho, ktorým sú pomazaní na tom duchu ale stále sú stratení a tak posadnutí diablom, ako len môžu byť na tom duchu.


W. M. Branham, úryvok z kázne Stále prítomná voda zo skaly:
Ježiš, keď bol tu na zemi, keď zomrel, Jeho duša zostúpila do pekla a kázal duchom, ktoré boli v žalári, dušiam vo vezení, ktoré nečinili pokánie, keď vyčkávala Božia zhovievavosť za dní Noeho. Jeho telo išlo do hrobu. Ale prv ako zomrel, poručil Svojho Ducha do rúk Božích. Jeho Duch išiel ku Bohu, Jeho duša odišla do pekla, a Jeho telo odišlo do hrobu. A Ježišovi bolo zabránené vstať z mŕtvych, až kým sa nevyplnilo Písmo. On nemohol prísť naspäť, pretože On musel zostať v hrobe tri dni a tri noci. Ale keď sa Písmo celkom vyplnilo, táto závora bola odstránená; Jeho Duch zostúpil na Jeho dušu, Jeho duša do Jeho tela, a On znovu vstal.

A keď my zomrieme, naše duše idú pod oltár Boží, kde som mal možnosť vidieť to, raz ráno pred niekoľkými dňami, ako viete, vo videní, Biblia hovorí o našom duchu, že pôjde ku Bohu, ktorý ho dal, a naše telá sa vrátia do prachu zeme. Ale jedného dňa, keď sa vyplní Písmo, náš duch bude vypustený od Boha, vezme dušu, a duša vojde do tela. A tá moc, ktorá nás vzkriesi je práve teraz v nás! My sme teraz v nebeských miestach. My sme teraz v moci zmŕtvychvstania. Vy hovoríte: "Ja mám krst Duchom Svätým." To ešte vôbec neznamená, že si spasený.

Pozrite sa sem, vy ste trojitá bytosť. Vo vnútri tohoto malého človeka, tu je duša; to ďalšie je duch; a ďalšie je telo. No, v tomto tele máte päť zmyslov, aby ste sa kontaktovali so svojim zemským domovom. Oni sa nekontaktujú s tým ďalším. Vy tu máte päť zmyslov ducha, láska a vedomie a tak ďalej, takto. Ale tu vo vnútri, tam žijete. To je to, čo ste.


W. M. Branham, úryvok z kázne Adopcia, 3.časť, Pozícia v Kristovi:
Kresťania hrešia, ale hriešnik nemôže hrešiť. Hriešnik nehreší, lebo on je hriešnik. On je jednoducho od začiatku hriešnik, a to je všetko. Vezmite zadnú stranu tejto knihy; je čierna, aká časť z nej je čierna? Celá je čierna. Nie je tam jednoducho žiadna biela, je to čierne. Poviete, "Toľkoto tu". Nie, nie je; všetko na nej je čierne. Je to celé čierne. Tak je to s hriešnikom. On je od začiatku odsúdený.

No, poviete, "Čo ak spácha cudzoložstvo? Čo ak znásilní nejakú ženu? Čo ak bude hrať hazardné hry? Čo ak niekoho zastrelí?" To nie je našou vecou. To nie je vôbec našou vecou; máme tu zákony, aby sa o to postarali. My nie sme reformátori; my sme kazatelia Evanjelia. My ho neodsudzujeme za to, čo urobil; my ho neodsudzujeme za spáchanie cudzoložstva. My ho odsudzujeme preto, že je hriešnik. Keby bol kresťanom, on by to nerobil.

Tak je to. Keby bol zmenený, nerobil by to. Ale preto, že je hriešnik; to je to, čo ho vedie k tomu, že to robí. 1 Jána 3:6 »   Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší, a nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal. 1 Jána 5:18 »   Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka.


W. M. Branham, úryvok z kázne Musíte sa znova narodiť:
Duša, dobrá alebo zlá, smrť ju nezmení. Mám tu v tomto zapísaných veľa miest Písma, o ktorých som chcel hovoriť, čo je to duša. Čo je to duša? To si ty. Ty si duša - tá časť vo vnútri v tebe. A keď zomrieš, to, čo formuje tú dušu, je stále v nej, tak sa to deje. To ide na svoje miesto určenia. Nemôžeš to vytiahnuť, bez ohľadu na to, ako veľmi by si sa snažil. TÁ DUŠA MUSÍ BYŤ TU PREMENENÁ, ZNOVUZRODENÁ. Vy hovoríte: Brat Branham, a čo s Duchom Svätým?" Duch Svätý vás krstí do tela, do služby, ale na večný život veríte. „Ten, kto počuje Moje slová a verí v Toho, ktorý Ma poslal, má večný život." Vidíte? Potom ste pokrstení Duchom Svätým do tela, aby ste manifestovali dary a tak ďalej, ale na večný život veríte. Ten, kto verí, má večný život. A keď veríte, vtedy ste mŕtvi a narodení, regenerovaní, ste novým stvorením. Dobre. Duša, pamätajte teraz, dobrá alebo zlá, smrť na tom nič nezmení.

Smrť ju len zoberie na jej miesto určenia. Počujete to? A ak máte v duši stále svet a lásku po svete, to zomrie spolu s vami, pretože svet musí zomrieť. Boh odsúdil svet (to je svetský poriadok). Boh ho odsúdil a on musí zomrieť; a ak je ten svet vo vás, zomriete s tým svetom. Ó, nevidím, ako by to mohlo byť ešte jasnejšie. Vidíte?

A ak je dobrá, narodená z Boha, musí ísť ku Bohu. Ak je zo sveta, ďalej pôjde do zahynutia spolu so svetom. Ak je z Boha, bude žiť s Bohom. Vzdelaný alebo nevzdelaný, vzdelaný alebo negramotný, ak je stále v nej svet, musí zomrieť. A ak je vo vašej duši svet a vy túžite po veciach tohoto sveta, zahyniete so svetom. To je jasné, či nie? Musíte. Ste časťou tohoto mŕtveho sveta. A keď je svet mŕtvy, ste mŕtvi spolu s ním.

Ale ak ste znovuzrodení, ste živí s Kristom a vaša túžba sa nesie po veciach, ktoré sú hore a nie po veciach tohoto sveta. Ale keď ste znovuzrodení z Ducha Božieho, stávate sa časťou Boha a ste veční spolu s Ním. Smrť sa vás potom nemôže dotknúť, keď ste znovuzrodení. Ste veční. Premenili ste sa z bytosti času na bytosť večnosti. Prešli ste zo smrti do života. Hovorím o večnosti - z večnej smrti do večného života. Ak ste zo sveta, zomriete tu spolu s ním. Ak milujete ... Biblia hovorí v Jánovi: „Ak milujete svet alebo veci tohoto sveta, to preto, že nie je vo vás láska Božia." Nemôžete milovať svet. A Ježiš povedal: „Nemôžete milovať Boha a mamonu." Mamona, to je svet. Nemôžete naraz milovať svet a Boha. „A ten, kto hovorí, že ma miluje, a nezachováva moje slová (to je Biblia), je klamár a pravdy v ňom niet."


W. M. Branham, úryvok z kázne Postava dokonalého človeka:
Musíte byť znovuzrodení, a keď ste znovuzrodení, nemôžete byť znovuzrodení bez viery. To je pravda. Tak, vidíte tu na mojom nákrese, mám tu ten základ. Viera je základom všetkého toho, "Lebo bez viery je nemožné ľúbiť sa Bohu. Ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že On je a On je odplatiteľom tých, ktorí Ho snažne hľadajú." Rozumiete? Musí byť. A keď si skeptický ohľadne Biblie, keď si skeptický ohľadne toho, že Slovo je Pravdou, tak to môžeš rovno zabaliť, kým tomu v prvom rade neuveríš. Čo je hriech? Neveriť.

Existujú len dva prvky, ktoré ovládajú ľudskú bytosť, to je buď pochybnosť alebo viera. Jedno alebo druhé. Si vlastnený jedným z tých prvkov, ktoré dominujú nad tvojím životom. To len závisí od toho, koľko máš viery, ako vysoko sa môžeš pozdvihnúť.  


›› Prečo tak veľa kresťanov považuje za také ťažké žiť kresťanský život?