Pečať Ducha Svätého

 Prinavrátené pravdy   22. februára 2024   admin


Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy.

W. M. Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami:
Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je pečať. A pečať reprezentuje čo? Dokončené dielo, Duch Svätý je pečať pre daného jednotlivca. A pre toho jednotlivca, keď on prijíma Ducha Svätého, potom čas jeho vzdychania sa skončil, vidíte, pretože to je dokončené dielo. Ako, keď som pracoval u železničnej spoločnosti a nakladali sme vagón s plechovkami a s rôznymi vecami z konzervárenskej fabriky. Ale potom, prv ako ten vagón mohol byť zapečatený, prišiel tam inšpektor, aby zistil, či je ten vagón poriadne naložený. Ak by nebol, pri prvom narazení vagónov na seba, by sa to porúcalo a porozbíjalo, a železničná spoločnosť bola za to zodpovedaná. A ten inšpektor musel všetko vyskúšať aby zistil, či je to všetko na správnom mieste. Ak nebolo, on ten vagón nepustil ďalej. Potom sme to museli všetko znovu uložiť, až kým inšpektor s tým nebol spokojný. A potom, keď inšpektor bol spokojný, on zavrel dvere. Ten inšpektor zavrel tie dvere. A inšpektor umiestnil na nich pečať, a potom nikto nemohol narušiť tú pečať, až kým to neprišlo na svoje miesto určenia. To je to, čo robí Duch Svätý. Vidíte? On ide a prevádza inšpekciu. Preto nemôžete mať tieto veci… Vy hovoríte: "Hovoril som v jazykoch, vykrikoval som, tancoval som v Duchu." To s tým nemá nič spoločného. Rozumiete? Duch Svätý prevádza inšpekciu na tej danej osobe, až kým On nie je celkom spokojný.

Potom je zapečatený do svojho večného miesta určenia. Neexistuje nič, čo by kedy mohlo narušiť tú Pečať. List Efežanom 4:30, tam stojí: "...nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia." Zachovajte to slovo, "vykúpenie," vidíte. Až do toho dňa, keď je zjavená Kniha Vykúpenia a Vykupiteľ prichádza, aby vykonal nárok na Svoje vlastníctvo! Nič to nemôže narušiť. Rozumiete? "Nezarmucujte Ho." Robte veci, ktoré sa páčia Bohu, pretože tá Kniha je teraz zapečatená a vy ste zapečatený. Sám Duch Svätý je tou pečaťou. Pečať znamená "dokončené dielo." Ďalšia vec, čo slovo pečať znamená je "vlastníctvo." Vidíte, tá pečať dala na to určitú značku, ktorá ukazuje, komu to patrí. Keď ste vykúpení Krvou Ježiša Krista a zapečatený Duchom Svätým, už viacej nepatríte do toho sveta ani do ničoho, čo prináleží do toho sveta. Patríte Bohu. Ďalšia vec, čo slovo pečať znamená, je "bezpečie." Pečať pre vás znamená, že ste v bezpečí. Nuž vy, ktorí neveríte vo večnú bezpečnosť, ja neviem. Ale pečať znamená bezpečie až do svojho miesta určenia. Beda tomu, kto by sa snažil porušiť tú pečať! A Pečať Ducha Svätého nemôže byť porušená. Počuli ste ma povedať, že ľudia hovoria: "Diabol ma doviedol do toho, že som to urobil." Nie, nie, diabol to neurobil. Ty si len nebol zapečatený. Pretože, keď si zapečatený, on je vonku za tou pečaťou. Tak veru. Rozumieš? Nuž, ty si vyšiel von ku nemu. On sa nemohol dostať ku tebe, pretože jediný spôsob, ako sa dostať ku tebe je prejsť cez ten istý proces, cez ktorý si ty prešiel. On by musel byť spasený, posvätený a naplnený Duchom Svätým, potom by bol tvoj brat. A tak, vidíte, tak on to neurobil. Nie, nie. Ty si len išiel ku hraničnej čiare a vrátil si sa naspäť, žiadostivý po veciach tohoto sveta. Neprešiel si celú cestu do Kanaánu, vidíš, cez Jordán - aby si zomrel samému sebe. Vidíš? 2 Korinťanom 5:17 » Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo, hľa, všetko je nové. Rimanom 8:1 » A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha.


W. M. Branham, úryvok z kázne Satanov Eden:
Počul som brata Nevilleho dnes ráno povedať, niekto sa ho, myslím, pýtal, prečo nekáže na Ducha Svätého a prečo to ja nerobím. Tu to je. Duch Svätý je tá akcia vo vás. To je Život, nie emócia, nie nejaký druh telesného dôkazu. Ale to je Osoba, Ježiš Kristus, Slovo Božie ustanovené v tvojom srdci, aby oživilo každé Slovo na tento vek. Správne. Sledujte Ducha Svätého v akcii, nie tak veľmi v demonštrácii, ale v akcii, čo to činí podľa Slova. 1 Korinťanom 2:10 » Ale nám Bôh zjavil skrze svojho Ducha. Lebo Duch zpytuje všetko, aj hlbiny Božie. Jakob 1:25 » Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody, a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Efežanom 6:13 » Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.


W. M. Branham, úryvok z kázne Jednota:

Poviete, „No, brat Branham, hovoril som v jazykoch. Vykrikoval som. Robil som toto.“ Ak stále máš ten druh ducha a zapieraš Slovo Božie, nemáš v sebe Slovo Božie; nemáš Ducha. Ak budeš sedieť a počúvať kázanú Pravdu a pozrieš si to v Biblii a vidíš, že je to Pravda, a potom to odmietaš robiť, to nie je Duch Boží. Nestarám sa o to, koľko si hovoril v jazykoch, koľko si vykrikoval, do koľkých cirkví si patril alebo koľkokrát si bol pokrstený alebo čokoľvek iné. Slovo je Pravda. To je to, čo potvrdzuje pravdu. Ak máš všetky tieto ostatné pravdy a potom ideš so Slovom (Amen.), potom vieš, že prichádzaš domov. Ján 16:13 » Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať.


W. M. Branham, úryvok z knihy Výklad sedem cirkevných vekov:
Nezáleží na tom, či hovoríš o sebe, že si kresťan. To môže hovoriť každý. Záleží na tom, či máš alebo nemáš v sebe Ducha Božieho, lebo bez toho Ducha si zatratený; nie si Jeho. Rimanom 8:9 »   ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho.


W. M. Branham, úryvok z kázne Varovanie a potom súd:
Poviete, „No, ak som sa pokrstil, potom Duch Svätý, no možno, že ma Pán vezme.“ Nie, nie len to. Ty sa vtedy len začínaš pripravovať žiť. Ty nie si pripravený žiť, kým nemáš Ducha Svätého, a potom, keď dostávaš Ducha Svätého, potom si pripravený žiť. Predtým si nebol pripravený žiť, ale teraz si pripravený žiť, potom, ako si dostal Ducha Svätého. On ťa pripravuje. Rozumiete? Ľudia povedia, „No, musím sa pripraviť na smrť.“ Ó, ja sa pripravujem na život, amen. Tá vec je, priprav sa žiť, žiť v Kristovi, víťaziaci život nad hriechom, smrťou, peklom. Ja už mám víťazstvo. On je mojím víťazstvom, a ja som Jeho dôkazom a ja som dôkazom Jeho víťazstva. Amen. To je to.


W. M. Branham, úryvok z knihy List Židom, 6.kap, 2.časť:
Priečiš sa? Si rozladený? Pochybuješ? Zmietaš sa? Pochybuješ, či je to skutočne pravda alebo nie? Keď prichádzaš ku Kristovi, prichádzaš s plnou istotou, so srdcom plným lásky? Či ideš ku Nemu bez najmenšieho strachu? Hovoríš? „Viem, že On je môj Otec.“ A nieto žiadneho odsúdenia, prešiel si zo smrti do života. Vieš to, postrehol si to vo svojom živote: miluješ, odpúšťaš, si pokorný, všetko toto ovocie Ducha sprevádza tvoj život deň za dňom. A hneď keď urobíš niečo zlé: „Ó!“ Len čo ti to príde na myseľ, že si urobil zle, hneď to dávaš doporiadku, hneď na mieste. Nečakáš ďalšiu minútu, hneď ideš a dávaš to do poriadku. Ak nie, nemáš Ducha Kristovho. Môžeš byť dobrou ženou, môžeš byť dobrým mužom, v zbore môžu o tebe dobre myslieť, susedia môžu o tebe dobre myslieť, ale išiel si ďalej do tej dokonalosti? Na to miesto, kde úplne spoliehaš na Krista? Len mi daj pečať. Abrahám uveril Bohu, a to mu bolo počítané za spravodlivosť a Boh mu to dal na potvrdenie - pečať obriezky. Poviete: „Ja verím v Boha, urobil som vyznanie.“ Ale dal ti Boh na odvetu pečať Ducha Svätého na tvoj život? Pečať lásky, radosti, ovocia Ducha Svätého na dôkaz, že si spasený? Ak to neurobil, potom ešte neuznal tvoju vieru. Ty si urobil len vyznanie, On to neprijal, niečo nie je v poriadku. Chcel by si Ho potom prijať?


W. M. Branham, úryvok z kázne Božstvo Ježiša Krista:
Drahý brat, sestra, ak nemáš dnes krst Duchom Svätým, bež do Božieho Kráľovstva tak rýchlo, ako len môžeš. Čas pečatenia prebieha. Nepriateľ prichádza ako povodeň. On pozdvihuje proti tomu štandardu. Tá dráma je predstavená. Cirkev ide Domov s takou istotou ako čokoľvek. Rozumiete? Nemáš už viac času na čakanie, priateľu. Nemáš všetok čas na čakanie. Radšej by si mal prísť teraz. Radšej by si to mal urobiť dnes.   Viac » Čo je krst Duchom Svätým podľa Slova?
Viac » Séria: Adopcia, synovstvo

Viac » Prečo sú ľudia takí zmietaní?

Viac » Prečo tak veľa kresťanov považuje za také ťažké žiť kresťanský život?