Čo je znovuzrodenie?

 Inspiro, Prinavrátené pravdy   31. októbra 2022   adminDnes máme medzi kresťanmi mnoho koncepcií o tom, čo je znovuzrodenie. Pre mnohých je to pripojenie sa do cirkvi, potrasenie rúk s kazateľom, prijatie niekoľkých náboženských nariadení, a pod. Iní tvrdia, že to je prejavovanie duchovných darov ako je hovorenie v jazykoch, prorokovanie a pod. Iní tvrdia, že to je zmena intelektu, myslenie podľa tej-ktorej cirkvi. Čo je ale skutočné znovuzrodenie? Je to prvá náuka, ktorú kázal Ježiš a už pri nej je toľko nedorozumenia. Ak ľudia nezostávajú s Božím nemenným Slovom, vzniká zmätok a mnoho falošných narodení. Čo hovorí o znovuzrodení Boží prorok?


Úryvky z kázní Williama Branhama: "Musíte sa znova narodiť";   "Budúci domov nebeského Ženícha a pozemskej Nevesty";   "Kristus je zjavené Tajomstvo Božie":

Prvá vec

Pamätajte, prvá vec, až kým sa znovu nenarodíte, nikdy to neporozumiete. On to dvakrát povedal. „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vojsť do Kráľovstva nebeského." „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Kráľovstvo." No, to je tiež zdôraznené. To slovo, pri písaní týchto slov; počul som, že ich museli písať veľkými písmenami. A keď je tam povedané: „Amen, amen" to je zdôraznené. „Amen, amen ti hovorím!" A to slovo na jednom mieste, alebo na mnohých miestach je prekladané: „Bezpodmienečne." „Bezpodmienečne, bezpodmienečne ti hovorím!" Kto to povedal? Nejaký kardinál, kňaz, pastor, evanjelista, pápež? Sám Boh! To sa nedá prepáčiť. On to nijako neprepáči, v žiadnom prípade, nijakým spôsobom, nezáleží na tom aký je ten človek veľký, ako sa volá, aký je veľký alebo aký je populárny, nemôže ani len porozumieť Kráľovstvo Božie, až kým sa znovu nenarodí. To je dôležitá téma. „Amen, amen ti hovorím!" Dávajte pozor. Zoberte grécky preklad a nájdite to. Nie vidieť svojimi očami; vy vidíte svojím srdcom. Vidieť Kráľovstvo

Kráľovstvo Božie nemôžete vidieť očami, pretože to je duchovné Kráľovstvo. Inými slovami, nikdy nebudete schopní rozumieť Kráľovstvo Božie, až kým sa znovu nenarodíte. To je všetko zakryté tajomstvo. A keď sa znovu zrodíte, ten plán Kráľovstva, samotné Kráľovstvo sa stane pre vás skutočné. Tak ako staviteľ keď stavia dom, kým nevie čítať plán, nie je mu treba aby sa snažil postaviť dom, ak nerozumie plánom. A potom keď rozumie plánom, potom vie ako ten dom postaviť. Tak to je. Tak sa to deje pri stavaní Božieho Kráľovstva. Musíte rozumieť plánom a vy nebudete poznať plány, až kým sa neznovuzrodíte. A keď ste znovuzrodení a potom zapierate plány, čo sa deje? Ježiš, keď bol tu na zemi, On povedal, keď sa tu rozprával s Nikodémom, povedal: „Ako Mojžiš vyvýšil hada na púšti, tak musí byť vyvýšený Syn človeka." Tak musí ... Prečo? Tak isto, kvôli tomu istému, za tým istým účelom, aby sa dosiahlo to isté. Veľa krát toto zmätie ľudí, keď vidia hada, ktorý reprezentuje Ježiša. Ten had v tomto prípade reprezentoval Ježiša. Všimli ste si, že ten had bol mŕtvy? Nebol v ňom žiadny život. Ježiš zomrel. Ako Kain, keď zabil Ábela, Ábel zomrel na oltári so svojou obeťou. Potom, keď Ábel obetoval svoju obeť a zabil svoju obeť za svoj hriech, potom zomrel na tom istom oltári so svojou obeťou. Musíte zomrieť sebe, aby ste mohli mať Jeho myšlienky

Aby ste sa mohli znovu narodiť musíte zomrieť na oltári so svojou obeťou, byť proste taký mŕtvy ako bol On - a ste znovu zrodený. Ten had nemal v sebe žiadny život. Prvé kroky ku tomuto narodeniu, je na to spôsob. Aby sme pristúpili ku tomuto narodeniu, musíte prejsť cez proces, tak ako všetko čo žije, všetko čo znovu ožíva, musí prv zomrieť. A vy si nemôžete ponechať toho istého ducha, nemôžete si ponechať tie isté zvyky, nemôžete si ponechať tie isté myšlienky. Musíte zomrieť. Musíte zomrieť tak ako On zomrel! Musíte zomrieť na jeho oltári, ako zomrel Ábel so svojím baránkom. Vy musíte zomrieť so svojím Baránkom. Musíte zomrieť. Zomrieť svojmu vlastnému mysleniu, aby ste sa narodili pre Jeho myslenie. Nech tá myseľ, ktorá bola v Kristovi je vo vás. Musíte myslieť Jeho myšlienky. A teraz, brat, sestra, dovoľte mi povedať toto tak inteligentne ako len viem. Ako môžete myslieť Jeho myšlienky a pri tom zapierať Jeho Slovo, a pri tom tvrdiť, že ste znovuzrodení? Položte si sami túto otázku. Ako to môžete? Nemôžete. Ak ste znovuzrodení, máte Jeho myšlienky. Ak je vo vás myseľ Kristova, potom ste novým stvorením. Biblia to tak učí. Keby to chcel niektorý brat vedieť, dobre, nájdite si slovo stvorenie, vyhľadajte si to slovo stvorenie v slovníku a budete vidieť, že slovo stvorenie je tam vyložené alebo preložené „nové stvorenie", pretože ste jedným stvorením, ľudská bytosť, narodená tu na zemi zo sexuálnej žiadosti a teraz ste novým stvorením narodeným z Ducha. 


Vaše vlastné myšlienky sú mŕtve. Oni sú tak mŕtve, že sú až skryštalizované ako bol ten medený had, alebo ako bol On, keď nebesia a zem a všetko vydalo svedectvo, že je mŕtvy. To teraz neznamená obrátiť novú stranu, tento nový rok. Vy poviete: „Brat Branham, chodím sem dlhý čas. Som členom zboru. Tento nový rok chcem obrátiť novú stranu a začať odnova." To neznamená to. Nie otočiť novú stranu, ale skutočne zomrieť a byť znovuzrodený. Musíš sa cítiť tak vinný, keď zastaneš v Jeho prítomnosti - či chodíš cestou Metodistov alebo cestou Baptistov alebo akoukoľvek cestou chodíš - musíš byť tak vinný a cítiť sa taký vinný, že až ... To ťa zabije. Je to tak. To ťa zabije. Tvoj svetský život hneď tam zomrie. Musíš sa pokladať za takého vinného v prítomnosti Božej, že až tvoj svetský život namieste zomrie. Otázka hriechu pre teba skončila, keď stojíš v prítomnosti Božej. Keď sa takto dívaš, môžeš byť istý že budeš žiť, pretože si zomrel. A jediný spôsob ako môžeš znovu žiť je, že najprv musíš zomrieť aby si mohol znovu žiť. No, vidíte ku čomu prichádzam, či nie?Poznať, či som znovuzrodený

Čo je to narodenie, znovuzrodenie. Prv, zomrieť, aby ste sa mohli znovuzrodiť. A ak máte stále v sebe veci tohoto sveta, nie ste znovuzrodení. A ako budete tvrdiť, že ste znovuzrodení a stále sa vás držia veci tohoto sveta? Ako to môžete tvrdiť? Mladý kresťan jedného dňa, skupina ľudí ... Nehovorím, že nie sú. Ale keď sa dívajú sa na určité obrázky, kresťanky, kresťania, všetci milí jedni s druhými, v plavkách, v bazéne. Vidíte? Hovoria: „To je skutočná láska." To je skutočná špina! To nie je láska. Láska je vyjadrená inak. Naše duše sú skrze vieru položené na Jeho medenom oltári Božieho súdu, a naša obeť je strávená. Pamätajte teraz, keď Eliáš, pod týmito medenými nebesami, položil Božiu obeť na oltár, tá obeť bola strávená. Bál nemohol stráviť svoju obeť. Nechcem toto povedať, ale musím to povedať.


A keď vy chodíte do nejakej cirkvi a prijímate ich vyznanie a ich formy krstu a kladiete tam obeť, ktorou by ste mali byť vy sami, môžete vstať a triasť sa, hovoriť v jazykoch, behať hore dole alebo môžete vstať a plakať. Ale ak Boh prijal tú obeť, ona je strávená. Svet je pre vás mŕtvy. S vami je koniec, lebo sa pokladáme za mŕtvych a za pochovaných. Sme mŕtvi a sme ... sme skrytí v Kristovi. Skrytí v Kristovi! A okrem toho, potom keď sme mŕtvy a pochovaní a skrytí v Kristovi, potom sme zapečatení Svätým Duchom. Dívam sa práve teraz na jednu ženu, ktorá nedávno prišla za mnou, že mala videnie alebo sen a ja som jej dal výklad. Stále, je to tak trochu ťažko ísť a povedať žene od letničného kazateľa, že nemá Ducha Svätého, ale nemala ho. Ale potom ho prijala. Áno. Je to iné. Vidíte? Áno. To nie je hovorenie v jazykoch, to nie je tancovanie v Duchu. Nemôžete to odôvodňovať žiadnou z týchto vecí. 


Zmenená povaha dokazuje znovuzrodenie

To je smrť a narodenie, premenená prirodzenosť, zmenená povaha. Staré veci sú mŕtve, nové veci sú nové. Svet je mŕtvy a Boh je nový. Boh je váš život a svet je pre vás mŕtvy. Rozumiete to teraz? Dobre. Počúvajte teraz. Budem musieť skončiť ale ešte trochu, viete, aby som odstránil z cesty tŕnie. Ženy a muži, ktorí nechcú nasledovať Božie Slovo a jeho učenie po tom keď tvrdia, že sa znovuzrodili, tam nie je niečo v poriadku. Budem teraz za chvíľu hovoriť ku ženám. Ak nejaká žena, ktorá vie, že Božie Slovo odsudzuje strihať si vlasy a nosiť šortky, nosiť nohavice, nemorálne sa obliekať a nemáš ani toľko slušnosti aby si nechala rásť vlasy a obliekla si šaty aby si vyzerala ako kresťanka, si zvedená. Nestarám sa o to cez čo všetko si prešla. Mohla si hovoriť v jazykoch ako keď sa sype hrach na suchú kravskú kožu. Mohla si tancovať v Duchu, že až sa triasla celá budova. To s tým nemá vôbec nič spoločného. To ukazuje, že je v tebe stála láska ku tomu svetu, keď to Boh odsudzuje. 


On povedal: „Nepatrí sa ... Žena má mať dlhé vlasy. A sama príroda nás učí, že muž má mať krátke vlasy, pretože Boh je nad mužom a muž nad ženou." A ak si žena strihá vlasy, hanobí svoju hlavu, ktorou je jej muž. Ak si muž necháva rásť vlasy, potom on hanobí svoju hlavu, ktorou je Kristus. Vidíte? „Nech sa vaše ženy ozdobujú v skromnom rúchu," čistom, ako dámy. Vidíte? Ak ste narodení z Boha, umytí ste vodou Slova, oddelení od vecí tohoto sveta a veríte Bohu. Ste mŕtvi. Ste mŕtvi svojím vlastným mysliam, mŕtvy svojim vlastný predstavám, mŕtvi všetkému okrem Božieho Slova. Ono žije vo vás, účinkuje vo vás. Dokazuje, že to je Božie Slovo. Vy hovoríte: „Som mŕtvy svetu, brat Branham." A zapierate Božie Slovo? Ale ak ste znovuzrodení, ste živí s Kristom a vaša túžba sa nesie po veciach, ktoré sú hore a nie po veciach tohoto sveta. Ale keď ste znovuzrodení z Ducha Božieho stávate sa časťou Boha a ste veční spolu s Ním. Smrť sa vás potom nemôže dotknúť, keď ste znovuzrodení. Ste veční. Premenili ste sa z bytosti času na bytosť večnosti. Prešli ste zo smrti do života. Hovorím o večnosti - z večnej smrti do večného života. Ak ste zo sveta, zomriete tu spolu s ním. Ak milujete ... Biblia hovorí v Jánovi: „Ak milujete svet alebo veci tohoto sveta, to preto, že nie je vo vás láska Božia." Nemôžete milovať svet. A Ježiš povedal: „Nemôžete milovať Boha a mamonu." Mamona to je svet. Nemôžete naraz milovať svet a Boha. „A ten kto hovorí, že ma miluje a nezachováva moje slová (to je Biblia), je klamár a pravdy v ňom niet." Tu to máte. Skratky! Dnes večer, dnes sú tam vonku, správajú sa .. (Och.) A na druhý deň chcú už kázať. Letniční im to tiež dovolia. Áno. Oni chcú skratky do neba. „Haleluja, všetko čo musím urobiť je len kľaknúť si sem a vôbec o ničom nemyslieť a hovoriť: Haleluja, haleluja mám Eliášov plášť. Zajtra pôjdem a budem vyháňať démonov. Haleluja, haleluja. Mám to! Chvála Bohu, idem!" Oni chcú skratky do neba a nesú so sebou toľko sveta, koľko len môžu. 


Žiadne skratky

Nemôžete niesť žiadnu z tých vecí. Neexistujú žiadne skratky. Poďte cestou Golgoty. Poďte cestou medeného oltára. Poďte cestou medeného hada. Zomrite! Skutočne zomrite. Ó Bože prečo to nemôžem povedať správne? Zomrite! Zomrite doslovne sebe samému. Zomrite veciam tohoto sveta a nanovo sa narodíte. Amen. Žiadny svet, veci tohoto sveta sú mŕtve. Nie sú žiadne skratky. Vidíte, ľudia chcú prísť veľmi rýchlo. Nechcú rásť. My rastieme v Pánovi. Je potrebný rast a prežitie. „Amen, amen vám hovorím ak sa človek nenarodí znovu, nemôže porozumieť Kráľovstvu Božiemu." Nesnažte sa tomu rozumieť. Nikdy to nedokážete. Ježiš povedal, že nie. Len to prijmite. Prijmite to na základe Jeho Slova.


Rozumieť Kráľovstvo Božie

Keď si znovuzrodený z Ducha Božieho, skutočne každého miluješ. No nemiluješ ich cesty a takéto veci, nechceš mať v tom diel. To nie. Stoj z ďaleka od vecí tohoto sveta, zostávaj nepoškvrnený. A to dokážeš jedine vtedy, keď to vychádza od vnútra von, tak ako si holubica udržuje svoje perie. Rozumiete? Ona si ho nemusí udržiavať tým, že bude hovoriť: „No, dnes si musím toto všetko povytierať." Takto nejako. Nie. Ona má v sebe vo vnútri olej, pretože je holubica, proste si ho udržiava čisté. Vidíte? Je to tak. Keď vidíme, že je úplne nemožné aby niekto z nás niekoho spasil, že Boh má pripravenú cestu a plne dostatočnú obeť a to je jediná cesta, ktorou môžeme prísť, nie skrze nejakú cirkev, nie skrze nejaké vyznanie, nejakú denomináciu, nejakú senzáciu, ale Kristovou cestou. Tak ako zomrel ten prvý spravodlivý človek, on zomrel na oltári so svojím baránkom. A až do tejto hodiny, každý ďalší spravodlivý musí zomrieť na medenom Božom oltári, so svojím Baránkom, Ježišom Kristom. Potom sme mŕtvy s Ním a znovu sme povstali v novom živote.  Pamätajte teraz, verím, že Ježiš toto hovorí každému človeku vo svojej prvej náuke: „Ak sa človek nenarodí z vody (to je Slovo, umývaní vodou Slova) a z Ducha (a to je Duch Svätý, Duch Svätý potvrdzuje Slovo) nemôže vidieť Kráľovstvo nebeské." Veríte tomu? „Vodou," umytí vodou Slova, Slovom a pravdou, On je pravda. „Voda a Duch," Duch prichádza so Slovom aby potvrdzoval Slovo, robí, že Boh žije vo mne. Vidíte? My nemôžeme rozumieť Kráľovstvo nebeské, kým sa toto nestane. Potom, keď sa toto začne diať, vidíme Slovo v nás, narodení sme zo Slova a z Ducha - samé sa to manifestuje, neodvádzam ma to preč od Slova ... Duch ma vedie do Slova a Slovo žije vo mne, manifestuje Boha v tvojom živote ... inak nikdy nebudeš rozumieť Kráľovstvo Božie a nijakým spôsobom nebudeš môcť vojsť do neho. Nech vás Boh žehná. 

61-1231M

Krok za krokom

Prvý stupeň, do ktorého nás vedie.....Vidíte, Jeho plán vykúpenia je stále rovnaký, presne. Používa tú istú metódu. On sa nikdy nemení. On povedal v Malachiášovi 3, „Ja som Boh a nemením sa." Preto spôsob, akým to robí, ak On spasil prvého človeka, ktorého kedy spasil, skrze preliatu Krv Nevinného, On musí spasiť ďalšieho a každého, koho spasí, tým istým spôsobom. Ak On uzdravil nejakého človeka, v ktoromkoľvek čase na ceste života, či to bolo vo dňoch Ježiša, apoštolov, prorokov, kedykoľvek to bolo, keď sú tie isté podmienky splnené, On to musí spraviť znova. To je správne. On sa nemení. Človek sa mení, čas sa mení, veky sa menia, časové obdobia sa menia, ale Boh zostáva rovnaký. On je dokonalý. Čo za nádej to má dať chorým!

Ak On niekedy uzdravil nejakú osobu, On to musí urobiť znovu, ak sú dodržané rovnaké podmienky. Ak On kedy spasil človeka, On to musí urobiť na rovnakom základe, na akom to On urobil prvý krát. Ak On kedy naplnil nejakého človeka Svätým Duchom, On to musí urobiť na rovnakom základe, na akom to urobil prvý krát. Ak niekedy vzkriesil človeka z hrobu, On to musí urobiť druhý krát a každý ďalší krát na tom istom princípe. On sa nemení. Ó, akú mi to dáva nádej! Čo to je? Nie nejaká človekom vyrobená teória, niečo, na čo prišla nejaká skupina ľudí, ale Jeho nemenné Slovo. Poviete, „Je to pravda?" On povedal, „Nech je každé ľudské slovo lžou a Moje pravdou." „Lebo nebo i zem pominú, ale Moje Slovo nikdy nezlyhá." „Celé Písmo je inšpirované, preto je dobré a užitočné na vynaučovanie." A pamätajte, že „Celé Písmo sa vyplní," každá Jeho časť. Všimnite si, ako nám to Boh robí jasným. A ak to nebolo mocné potvrdenie, dobré, veľké, milujúce požehnanie od Boha, keď vidím, že už ako chlapec, keď prvý krát Kristus začal so mnou jednať, vždy som myslel na tie tri stupne milosti. Všimnite si, či to nie je pravda.

Prvý krok je „pokánie k Bohu." Potom nasleduje vodný krst. „Vodný krst," „Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť na Meno Ježiša Krista." Vidíte, nasleduje vodný krst, ktorý ukazuje, že pokánie bolo skutočné. Alebo, „odpustenie" našich minulých hriechov. To nemá nič do činenia s budúcim hriechom. To len odpúšťa. „Čiňte pokánie a nech sa pokrstí každý jeden z vás na Meno Ježiša Krista." Na čo? „Na odpustenie," odstránenie starého hriechu, to nemá nič do činenia s budúcnosťou. To len, váš hriech bol odrezaný, to, čo ste urobili. Vy nemôžete činiť pokánie z toho, čo urobil Adam. Vy ste to nikdy neurobili, to urobil Adam. Vy dostávate odpustenie za to, čo ste vy urobili. Tá stará prirodzenosť je ešte stále tam. Nechajte ma to nakresiť na tabuľu, na chvíľu. [Br. Branham kreslí na tabuľu. -- pozn.prekl.] Teraz tu je ľudské srdce. Teraz, ....Som ďaleko od toho, aby som bol umelcom. Tu je ľudské srdce a tu je iné ľudské srdce. Toto tu má vo vnútri hada, to je hriech a tu ono má svoj život. Toto srdce tu má v sebe holubicu, čo je Svätý Duch, tu ono má Život. Toto tu má zlosť, nenávisť, závisť a to, čo to spôsobuje, je toto tu. Toto druhé má lásku, radosť, zhovievavosť a toto je To, čo to spôsobuje. Keď sú vám odpustené vaše hriechy, stalo sa len, že toto je zobraté preč. Ale tá vec, ktorá spôsobila, že ste to robili, je ešte stále tam. To je ten starý koreň zla, je to stále tam.

Všimnite si, potom činíte pokánie a ste pokrstení vo Meno Ježiša Krista, že On vám odpustil vaše hriechy. Potom, po druhé, prichádza posvätenie, ktoré nastavuje našu myseľ do poriadku svätosti, aby sme mysleli správne. „Posvätenie" je zložené grécke slovo, ktoré znamená „očistený a oddelený pre službu." Potom, ďalej, prichádza krst Ohňom a Svätým Duchom, aby Boh mohol v nás prebývať. A ten Boží Oheň očisťuje naše srdcia od hriechu a dáva do vnútra Svätého Ducha. Potom prinášame ten istý Život, ako Tento, pretože To je v nás. Všimnite si, v prirodzenom narodení, keď žena rodí dieťa. Prirodzený život je obrazom duchovného života. Keď žena rodí dieťa, prvá vec, ktorá sa stane je, že vychádza voda, potom krv a potom duch (život). Chytíte to maličké dieťa a plesknete ho a ono začne plakať. Voda, krv, duch ... A teraz, keď sa dieťa narodí do Božieho Kráľovstva, prichádza tým istým spôsobom: voda, Krv, Duch.

Všimnite si, posvätenie, tretí stupeň....druhý stupeň toho, očisťuje myseľ, nastavuje srdce, myseľ srdca do poriadku svätosti. Človek môže činiť pokánie z hriechov a stále myslieť na... No, možno on je nemorálny muž, každú nemorálnu ženu, ktorú nájde, to je stále tam. Možno je opilec, stále, keď zacíti pijatiku, to je stále tam. Ale potom, keď sa stáva posväteným, to očisťuje tú žiadosť z neho von. To berie tú túžbu preč od neho. On môže byť stále pokúšaný ale On berie preč od neho tú túžbu. Avšak stále ešte nestojí správne. Potom je pokrstený Svätým Duchom a Ohňom. Očistený, prepálený, uprataný a postavený do služby Bohu. Posvätenie len oddeľuje do služby. Všimnite si dobre, ako to prichádza, ako tie posolstvá prichádzajú. Martin Luther - ospravedlnenie, John Wesley - posvätenie, Letniční - krst Duchom Svätým. Všetky posolstvá, preto už nemôže byť viac vekov. Vidíte? Sme na konci času. Tri stupne ... Krst očisťuje srdce Svätým Duchom. Ako to teraz presne pasuje. On prevádza tým istým procesom to miesto, na ktorom máme prebývať. Teraz, On povolal Cirkev cez ospravedlnenie, cez posvätenie, potom Ju naplnil Svätým Duchom a Ohňom. A potom Ju zobral cez proces, aby On Sám, Sám Duch Svätý, Syn Boží mohol prebývať v ľudskom srdci. To muselo prejsť tým procesom, predtým než On mohol do Nej prísť.

Všimnite si, On urobil svet, v ktorom bude bývať Nevesta, tým istým spôsobom, Jeho rovnaký plán spasenia. Všimnite si predpotopný svet. Potom, čo Noe, Nevesta toho dňa, činila pokánie, On dáva vodný krst, prikrýva ju vodou. Potom ospravedlnenie. Ukazuje, že On je na Svojej ceste povolať tento padlý svet z Edenu, späť do svojho obnovenia. Potom prišiel Kristus a vylial na ňu Svoju Krv, očisťuje ju a nárokuje si ju. [Br. Branham klepe niekoľkokrát na kazateľňu. -- pozn.prekl.]. Vidíte, to je svet, v ktorom my teraz žijeme. Pozrite, tu v Písme, ako sa Satan pokúsil prinútiť Ho zničiť Boží plán tým, že Mu to chcel dať, keď Ho vzal na horu a chcel Mu to dať bez toho, že by ju vykúpil Krvou. Všimli ste si, ako Abrahám, keď mu chceli dať tú zem, on ju kúpil za toľko šekelov striebra, pred ľuďmi, ako znamenie, ako svedectvo. „Nech je známe v tento deň, že som kúpil toto pohrabište." Vidíte? Kúpil to. A Satan sa pokúsil dať Mu kráľovstvo, ktoré patrí teraz jemu. On sa pokúsil dať Mu to ako dar, ale On by to neprijal. Pozrite, pretože Satan by si potom ešte stále mohol na to robiť nárok. Ale to muselo byť kúpené. Amen. On bol Slovo v plnosti. Oni Ho nemohli v tom nijako oklamať. Teraz má byť pokrstená Ohňom. Vidíte, to malo teraz ... Čo sa stalo? Kristus prišiel a volal Cirkev k pokániu, krst na meno Pána Ježiša Krista na odpustenie hriechov, posväcuje Cirkev a prichádza dole s Božím Ohňom, aby vypálil všetku špinu a prichádza a prebýva v ľudskom srdci.

Teraz, aby bol svet vykúpený pre túto vykúpenú osobu, On používa tú istú metódu. On ho pokrstil vodou, cez zničenie potopou. Vylial na neho Svoju Krv, aby ho posvätil a nárokoval si ho. Je to Jeho. Satan Mu povedal: „Ja ti to dám." On povedal: „Nie, ja to kúpim." Nech to je svedectvo. On bol povýšený, na znamenie, že On to kúpil, že to vykúpil. Ale teraz to musí ísť cez krst Ohňom, Svätým Božím Ohňom, ktorý očistí zem i nebesia okolo nej. Potom, je to kúpené, takže vykúpení môžu na nej žiť, žiť v pokoji. Všimnite si, krst Ohňom ju očistí od hriechu, nemocí, zárodkov chorôb, od hriešnikov, diabla a celej jeho skupiny. On má byť uvrhnutý do ohnivého jazera. Svätý Boží Oheň, prichádza dole od Boha z Nebies a spaľuje to, všimnite si, aby to pripravil, aby Boh mohol v nej prebývať. Lebo Boh, v tom Novom Svete, ktorý má prísť, má prebývať na zemi. Vy poviete: „Boh prebýva v ľudskom srdci." Ale On a Jeho Nevesta sa stávajú Jedno a oni idú do ich Domova v Novom Svete. A ten istý plán vykúpenia je použitý pre svet a pre ľudí, ktorí v ňom žijú.

Vidíte, srdce musí byť takto očistené. Predtým, ako Boh príde dole v osobe Ducha Svätého, čo je Kristus prichádzajúci dole aby prebýval v ľudskom srdci, najprv musíte činiť pokánie. Musíte byť pokrstený vo vode, na Jeho Meno, aby ste ukázali, komu patríte. Potom musíte byť očistený Krvou Ježiša Krista. A potom Svätý Oheň a Svätý Duch, od Boha prichádza dole a vypaľuje všetku túžbu po hriechu, všetku prirodzenosť tohoto sveta. „Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy ..." Potom, Biblia hovorí: „Je nemožné ...", „Lebo ten, kto sa narodil z Boha nehreší, nemôže hrešiť." Pre neho nie je možné, aby hrešil. Ako može byť hriešnik a vykúpený súčasne? Ako môžem byť v záložni a mimo záložne v tom istom čase? Vidíte? Ó, On nás vykúpil Svojou Krvou, Svojim Duchom nás očistil, a potom prichádza, aby v nás prebýval, v Cirkvi. Nie v denominácii, v Cirkvi!

64-0802

Postavené na osobnom zjavení Ježiša Krista

Čo je tedy Znovuzrodenie? Poviete, "Brat Branham, čo je Znovuzrodenie?" To je osobné zjavenie sa ti Ježiša Krista. Amen! Vidíte? Nie to, že si sa pripojil k nejakej cirkvi, nie to že si si s niekým potriasol rukou, nie to že robíš niečo inakšie, nie to že si vyriekol vyznanie, nie to že si sľúbil že budeš žiť podľa nejakých právnych zásad. Ale Kristus, Biblia, On je Slovo ktoré ti bolo zjavené. A nezáleží na tom čo ktokoľvek hovorí, alebo čokoľvek sa deje, to je Kristus. Či pastor, alebo kňaz niečo hovorí, alebo čokoľvek to môže byť. To je Kristus v tebe, to je to zjavenie na ktorom bola zbudovaná Cirkev. Vy hovoríte, "Dobre, ja som Luterán. Ja som Baptista. Ja som Presbyterián." To nemá žiadny význam, to pred Bohom nemá žiadny význam, [Brat Branham pukol na prstoch. -- pozn.prekl.] nič, ani ako puknutie na prstoch. Čo to je? To je zjavený Kristus, a On je Slovo. A Slovo keď je zjavené, Ono vyjadruje Seba. Vidíte? To bol Boží zámer s Ježišom Kristom, aby vyjadril Seba, aby vzal Svoje vlastné zákony a žil podľa Svojich zákonov, od... a vyplnil Svoj zákon, skrze smrť. A Kristus, Boh, zomrel v tele, za tým účelom aby odsúdil hriech v tele, aby Si mohol priviesť pre Seba slávnu Nevestu, späť vykúpenú, ktorá bude veriť jedine v Božie Slovo, a nezamení Ho, ako to urobila Eva, za ľudské intelektuálne názory. Vidíte to? To je Kristova idea. To je Božia idea.Znovuzrodenie toto zjavuje.


A ak nejaký človek hovorí, že je znovuzrodený a snaží sa umiestniť tieto Kristove zasľúbenia, na tieto posledné dni, do niektorého iného veku, čím Ho robí Kristom na včera ale nie na dnes, potom taký človek, či tá osoba je oklamaná od satana. A ak taký človek hovorí že on Tomu verí, a to sa cez neho nemanifestuje? 


Tajomstvo znovuzrodenia

Ježiš povedal v Markovi 16., "A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia, po celom svete a v každom veku." Vyhánanie démonov, a hovorenie v jazykoch, a - a všetky tie veľké manifestácie darov ktoré budú nasledovať, to, "oni budú!" Nie, "oni by mali, oni môžu." "Oni budú!" A nebo a zem pominú, ale Jeho Slovo nepominie. Tak to je Kristus, ktorý Sa stvárňuje v jednotlivcovi, či je to človek učený, alebo či nepozná abecedu. Polovica apoštolov ju nepoznala, vidíte, ale oni poznali Krista. Oni si vôbec nevšimli Petra a Jána kvôli tomu, že by boli vedeli, že vyšli z nejakého semináru. Oni povedali, "Oni spozorovali a poznali, že oni bývali s Kristom," keď oni uzdravili toho chromého pri bráne, vidíte, oni poznali, že oni boli s Kristom. Znovuzrodenie to je Kristus, to je zjavenie. Boh ti zjavil to veľké tajomstvo, a to je Znovuzrodenie. A tak čo budete robiť keď dostanete celú tú skupinu dokopy, kde to zjavenie je v dokonalej harmónii a Boh to vyjadruje skrze Svoje Slovo tými istými skutkami, to isté čo On činil, keď manifestoval to Slovo! Ó, keby len Cirkev poznala svoju pozíciu! Jedného dňa sa to stane. Potom, Vytrhnutie nastane keď ona spozná čo to je. A tak, buďte pozorní.

63-0728