Manželstvo - zväzok "až kým vás smrť nerozdelí"

 Prinavrátené pravdy   17. novembra 2020   admin


Citáty brata Williama Marriona Branhama a komentáre k miestam Písma:

1.Korinťanom 7:10,11,39; Marek 10:7-12; Matúš 19:9; Matúš 5:31,32; 

verzia na tlač (brožúra)

Cieľom tejto brožúry je poukázať na pravdu ohľadne jednej z mnohých otázok týkajúcich sa manželstva a rozvodu: „za akých podmienok sa môže muž alebo žena znovu zosobášiť?“. Toto nám zostalo odhalené z Biblie skrze proroka Williama Marriona Branhama, posla do posledného cirkevného veku. Verím, že to bude môcť pomôcť tým, ktorí chcú byť v jednote s Božím Slovom a možno ešte nemajú v tejto veci celkom jasno a chcú vedieť, čo o tom hovorí Boží prorok. A zase tým, ktorí majú o tom svoju mienku, to má ukázať, či je ich mienka zhodná s tým, čo o tom povedal Boh cez svojho posla. Možno niektorí stoja pred vážnym rozhodnutím a ja sa modlím, aby im Boh dal zjavenie Slova, aby ich životné kroky neišli mimo Slova, teda do tmy, ale aby mohli chodiť vo Svetle, ktoré svieti dnes. Verím, že Boh dáva zjavenie jednotlivcom, a tak iba tí môžu byť učení od Pána, ktorý majú toho veľkého Učiteľa – Ducha Svätého v sebe.

Mnoho ľudí číta kázeň „Manželstvo a rozvod“, ktorú brat Branham kázal 21. februára 1965 a celkom ignorujú to, čo brat Branham povedal na túto tému v iných kázňach. Každopádne nemôžeme ohraničiť tému manželstva a rozvodu na jednu kázeň len preto, že má takýto jasný názov. Mnoho ľudí to však robí. My však chceme zostať s celým Slovom, a preto nás zaujíma, čo hovorí celé Posolstvo času konca, samozrejme vo svetle zjavenia, ktoré prišlo skrze otvorenie Siedmich Pečatí, ktoré boli kázané v roku 1963. Kázeň „Manželstvo a rozvod“ si vysoko ceníme, veď je to zjavenie a vyjadrenie veľkej Božej milosti k Jeho ľuďom.

Pamätajme, že hlavnou príčinou prinesenia tejto kázne bolo to, že sám brat Branham mal v zbore prípady, kedy boli muži alebo ženy už druhý alebo tretí krát zosobášení a tu muselo prísť rozuzlenie, pretože brat Branham vedel, že jediná možnosť, aby boli títo ľudia v Slove, bolo zostať sami. Ale Pán dal svojmu prorokovi „Tak hovorí Pán“, aby ho priniesol ľuďom. Išlo vlastne o tieto prípady. Určite brat Branham neobsiahol všetko o manželstve a rozvode v tejto jednej kázni. Ale veríme, že všetko, čo nám chcel Boh povedať, nám povedal cez Hlas siedmeho anjela, preto veríme celému Posolstvu.

Ak veríme, že posolstvo proroka si neprotirečí, musíme uznať, že jeho výpovede na túto tému na iných miestach nie sú v rozpore s tým, čo je vypovedané v kázni „Manželstvo a rozvod,“ pokiaľ by neboli jasne prorokom opravené a ukázané. Ale, tak ako je to v Biblii, niektoré miesta o určitých detailoch nepojednávajú, zatiaľčo im venujú iné miesta. Avšak, pretože Boh sa skrýva a odhaľuje v jednoduchosti, ani táto téma nie je nepochopiteľná, keď len máme svoje srdcia otvorené pre Pána Ježiša a chceme počuť, čo On hovorí ku svojej cirkvi. Ako i brat Branham na konci kázne Manželstvo a rozvod“ niekoľkokrát opakuje: „toto je len pre tých, ktorí nasledujú toto Posolstvo.“ Tak i táto brožúra je len pre tých, ktorí chcú nasledovať zjavené Slovo na tento deň skrze službu Malachiáša 4:5,6. Pozrieme sa na citáty brata Branhama na túto tému, hoci to nebudú všetky výpovede, ktoré je možné nájsť, ale určite dostatok na to, aby bol ukázaný jasný obraz v tejto veci. Nemáme na mysli ani zobrať zo Slova ani pridať, len zdôrazniť to, čo je na túto tému dnes tak mnoho zanedbávané a prekrúcané..

Pozrime sa, čo hovorí Pán cez proroka Božieho. Nech Boh požehná každého kto číta.

 

313. „Brat Branham, čo znamená anulovanie (pozn.prekl.: význam slova je „vyhlásené za neplatné“)? Sú ľudia slobodní vziať si niekoho, alebo je to len iné slovo pre rozvod? Chcel by som o tomto nejaké informácie.“

Iste, sú zosobášení. Pokiaľ si dali sľub, sú zosobášení. Tak ako chlapec, ak nejaký chlapec slúbi nejakému dievčaťu, že si ju vezme za ženu v dobrej viere, on je zaviazaný si to dievča vziať. To je tak, ako keby sa s ňou už oženil. Jediná vec, ktorú robí zákon je, že vám dáva práva spolu žiť, aby ste mohli žiť ako právoplatný manžel a manželka. Ale ak muž povie žene, „Vezmem si ťa, miláčik, vezmem si ťa za ženu. Vezmeš si...“ On je ženatý.

Váš sľub je posvätný, to je to, čo vás každopádne sobáši. Nemôže vás zosobášiť žiaden kazateľ, žiaden magistrát, nič iné; to je váš vlastný sľub Bohu a tomuto človeku. Keď si dáte sľub, ste zosobášení.

Pozrite. Poviete, „brat Branham, je to...?“ Poviete, „Povedal si, že to podložíš Bibliou.“ Chcete ku tomu Bibliu? Zodvihnite svoje ruky, ak chcete. Máme teraz šesť alebo osem minút. Dobre.

Ale Jozef, jej muž (jej zasnúbený manžel, už bol nazývaný jej manžel – (v angl. preklade Biblie „manžel“ – pozn. prekl.))... Ale Jozef, jej manžel súc spravedlivý a nechcúc jej urobiť potupu chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;“Už boli zosobášení, on jej už daľ sľub.

A mladá dáma, ak si sľúbila vydať sa za toho chlapca, si zaviazaná to urobiť. Ak si vezmeš iného potom, čo si sa zaviazala tomuto, budeš odteraz žiť v cudzoložstve. A všimnite si, to isté je pre chlapca, ktorý sľubuje vziať si nejakú ženu.

Nedávajte svoj sľub niekomu, dokiaľ skutočne nemyslíte, že ku nemu priľnete. Pamätajte, je na to miesto v Biblii. Jozef sľúbil vziať si Máriu. A Boh povedal, že to bolo... Čítajte o tom zákony v Starej zmluve. V zákone starej zmluvy, ak si sľúbil vziať si nejakú ženu a vzal si si potom inú, páchal si cudzoložstvo, a to ťa vyhodilo z tábora. Tak veru. Musíte svoje sľuby dodržať, keď to tej žene sľubujete. Ona je malá posvätná nádoba a ona má priviesť na svet život dieťaťa. Tak keď jej sľúbiš, musíš si ju vziať.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 64-0823, par.1036-1037

Žiaden veriaci by si nikdy nemal vziať neveriaceho, za žiadnych okolností: mal by si vždy vziať veriaceho.“

W. M. Branham, z kázne "Buď si istý Bohom", 59-0125, par.5

„Nuž, je to vážna vec, keď si ideme vybrať ženu, nejaký muž... pretože v tých sľuboch tu stojí, že až kým nás smrť nerozdelí. To je to, ako to máme zachovávať. A vy dávate ten sľub pred Bohom, že jedine smrť vás rozdelí. A ja myslím, že by sme... muž, ktorý si podľa svojho zdravého rozumu plánuje budúcnosť, by mal byť veľmi opatrný pri vyberaní ženy; buďte opatrní v tom čo robíte. A žena, ktorá si vyberá muža, alebo prijíma muža, ktorý si ju chce zobrať, by mala byť skutočne opatrná, v tom čo robí a zvlášť v týchto dňoch. Muž by sa mal dobre zamyslieť a modliť sa, predtým ako si vyberie ženu.

A keby sme si mohli preštudovať, čo sme robili, keď sme sa išli ženiť, keď sme si vyberali ženu, alebo muža, keby sme si to preštudovali... Človek by sa mal horlivo modliť, pretože by mohol zruinovať celý svoj život. Pamätajte, ten sľub zneje, "Až dokiaľ nás smrť nerozdelí." A on tým, že urobí nesprávnu voľbu, môže zruinovať svoj život. Ale ak on vie čo... ak robí nesprávnu voľbu a berie si za ženu takú, ktorá ku nemu nepasuje a on si ju jednako berie, potom je to jeho chyba. Ak si žena berie muža a vie že on sa nehodí, aby bol tvojím mužom, potom je to tvoja vlastná chyba, potom čo vieš čo je dobré a čo zlé. A tak, ty by si to nemal, nemala a robiť až kým sa skutočne nepremodlíš.“

W. M. Branham, z kázne "Voľba Nevesty", 65-0429E

„No, rovno tu to vyzerá, akoby to dávalo... a takto dostávate rozpory v Biblii, ale to nie je tak. Vyzerá to, že tu tá osoba chce niečo vedieť, alebo majú otázku, čo robiť a chcú to vedieť...

Môže sa sestra alebo brat v Pánovi oženiť a potom byť slobodný a oženiť sa znovu, ak opustia svojho partnera a znovu sa oženiť?“

Nie. No vezmime, začnime od desiateho verša:

A ženatým, poťažne vydatým, prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža.

A keby aj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa smieri s mužom. A muž nech neopúšťa ženy. (To sú prikázania Pánove)

A ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu,...“

No sledujte túto tému. A čítajte to ďalej pred týmto a celú kapitolu a zistíte, že oni si mysleli, „ak som si vzal ženu a ona je... oženil som sa a stal som sa veriacim a moja žena nie je veriaca, tak je prepustím.“ Ó, nie. To nie je to. To nemôžete robiť.

Ak má niektorý brat neveriacu ženu, a ona volí bývať s ním, nech jej neopúšťa. (To nie je kvôli manželstvu, to je kvôli tomu, že je neveriaca. Nie „znovu sa oženiť“. Vidíte, zostať s ňou.)

A zase žena, ktorá má neveriaceho muža, a on volí bývať s ňou, nech neopúšťa muža. (To je správne)

Lebo neveriaci muž je posvätený ženou, a neveriaca žena je posvätená mužom, bratom. Ináče by vaše deti boly nečisté, ale teraz sú sväté. Ale ak neveriaci ide ta, nech ide.“

No, ak ten neveriaci povie, „Nebudem už s tebou ďalej žiť, stal si sa Kresťanom.“ Nejaký muž povie svojej žene, „Pretože si zostala spasená a vyšla si z toho sveta, v ktorom sme kedysi boli, opustím ťa.“ No, s tým nemôžeš nič urobiť, nech odíde.

Alebo ak žena povie svojmu mužovi, „Ja sa nebudem miešať s tými náboženskými fanatikmi. Toto nebudem robiť. Oddelím sa a opustím ťa.“ Neopúšťajte cirkev, nechajte odísť tú ženu.

Brat alebo sestra potom nie je v takomto prípade priviazaný. To znamená, ak ťa tvoj partner opúšťa a chce kvôli tomu od teba odísť. Vy sa nemusíte k nim za každú cenu viazať. Ak ťa chce opustiť a ide ťa opustiť kvôli Kristovi, nech odíde. Ale ty sa nemôžeš znovu vydať, oženiť. „Ale Boh nás povolal ku pokoju.“ Nie že ty sa môžeš znovu oženiť alebo vydať, on to už vyhlásil, ale ty nemusíš žiť s neveriacim mužom alebo s neveriacou ženou, ak oni nie sú ochotní.

Ak oni sú ochotní a povedia, „No, choď ďalej do zboru. Ak tam chceš chodiť, to je tvoja vec. Ak si chceš chodiť do svojej cirkvi, choď. Čo sa mňa týka, ja tomu neverím. Urobím pre teba čokoľvek, nebudem ti stáť v ceste, choď.“ Potom tam len zostaň, nevieš, či tvoj posvätený život neposvätí toho neveriaceho, spôsobí, že bude veriť. Obe strany, muž či žena. Vy...

Ale iba povedať, „Brat Branham, oženil som sa a moja žena je neveriaca a tu je sestra, ktorú by som si mohol vziať. Opustím túto a vezmem si tamtú.“ Ó, nie. Nie, skutočne. Váš zväzok je až kým vás smrť nerozdelí a nie je na svete nič, čo by vás mohlo znovu zosobášiť, okrem toho, keď je váš partner mŕtvy. To je pravda. Jediný prípad... Nie je vôbec nikde žiadne znovu sobášenie, okrem prípadu, že je partner mŕtvy. To je všetko.

Nemôžete spôsobiť, že si to protirečí. Čítajte len verše pred tým a za tým a potom uchytíte, o čom on hovorí. No toto tu znamená, nie...

Znamená to, že sestra alebo brat sa môže slobodne vydať alebo oženiť?“

Nie veru. Pozrite, on to prv vysvetlil.

A ženatým, poťažne vydatým, prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža.

A keby aj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa smieri s mužom.

Nie je niečo také, ako že by bol nejaký veriaci oslobodený, aby sa mohol znovu oženiť, pričom má živého partnera.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 62-0527, par.0036-0044

„Bolo to tam minule horúce, dolu v Shreveporte. Oni hovorili o ženách, o tom, že by ženy mali nosiť dlhé vlasy. A ja som povedal, „Žena, ktorá si strihá svoje vlasy, jej muž má právo a to Biblické právo sa s ňou rozviesť.“ To je pravda. To je to, čo hovorí Biblia. To je presne pravda. Ó. Sedeli tam Duchom Svätým naplnené ženy, ako boli vyučované, to je všetko... Áno, to je...

On povedal, „Ak si ich strihajú, ak je tam niečo zlé, že oni si ich musia strihať,“ povedal, „nech si vezmú žiletku a nech si to celé oholia a nech majú hlavú celú hladkú, až kým jej to nevyjde z hlavy.“ To je pravda. To je to, čo hovorí Písmo. Ono hovorí, že ak si ona strihá vlasy, hanobí svojho muža.A žena, ktorá je nehanebná, môže byť legálnym právom prepustená v rozvode. Ale on sa nemôže teraz znovu oženiť. Ale on ju môže prepustiť v rozvode. To je pravda. To je Písmo. Ó, brat, potrebujeme večere otázok a odpovedí. To je pravda. To je 1.Korinťanom 14. kapitola, ak si to chcete prečítať. V poriadku.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede na Knihu Genesis", 53-0729, par.23

No. Brat Branham, je nejaké miesto Písma, ktoré dovoľuje manželstvo po rozvode. Toto je veľmi dôležité.“

Tu je napísané "dôležité." No, kvôli tomu ... To s týmto nesúvisí. Nakoľko môžem tomu rozumieť, môj brat, alebo sestra, ktokoľvek si, nie je to možné, jedine že tvoj druh je mŕtvy, pretože Biblia povedala, že sme zaviazaní ku ním, tak dlho, ako oni žijú.

Tak, pokiaľ je nejaké miesto Písma, to je to na čo sa tu pýta: "Je nejaké miesto Písma, vidíte. Je nejaké miesto Písma?" Nie, pokiaľ ja viem, vidíte? Nemôžem nájsť žiadne, pretože Pavol povedal, že manželský pár, ak partner je mŕtvy, potom sú voľní a môžu sa oženiť s kýmkoľvek chcú v Pánovi. Ale dovtedy ... ale dávajte pozor. Vy prijímate toto: "Až kým nás smrť nerozdelí."

To je to. Vy ste to prisahali, vidíte. Tak myslím že nie je také miesto. No, ak nejaké nájdete a je to správne, nuž, v poriadku. Ale čo sa mňa týka, ja nenachádzam žiadne.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede na Pečate", 63-0324M, par. 64-65

„Tak možno skôr ako odídeme - musíme ísť teraz naspäť, za okolo tridsať dní, viete - naspäť do Arizony. Tak skôr ako odídem, ak bude vôľa Pánova, rád by som zobral toto Písmo a nenahrával to. Ak to budete nahrávať, nepredávajte tú pásku - nerozosielajte ju. Chcem vysvetliť skutočnú pravdu o manželstve a rozvode. To je otázka a toto sú posledné hodiny, v ktorých všetky tajomstvá Božie majú byť dokončené.

Včera, keď som sem išiel cez hory cez deň, zdalo sa mi, že Duch Svätý mi chce povedať, „Nahraj to a odlož."

Neviem prečo; ale skutočná pravda o manželstve a rozvode ... Niektorí hovoria: „Ľudia sa môžu zosobášiť, ak je jasný dôkaz, že boli v cudzoložstve," a iní hovoria: „Ak špatne zachádzajú jeden s druhým a nedokážu žiť spolu. Lepšie je žiť na zemi v pokoji, ako žiť na zemi v pekle." A všetky tieto rôzne otázky a niektorí ich sobášia len nejakým starým spôsobom. Niektorí ich chcú pofŕkať svätenou vodou a obrátia ich dozadu a povedia, že nikdy neboli zosobášení, požehnajú ich a znovu ich obrátia čelom ku zboru. Existujú všetky rôzne zamiešania. Ale keď je toľko zamiešania, niekde je pravda.

Verím, a hovorím to s úctou: verím, že Pán mi to zjavil, tú pravdu. A keby sa to dostalo medzi cirkvi, roztrhalo by to tú vec na kusy a možno to má tak byť. Ale to je ... Ja by som to radšej dal len pastorom - nech len pastori zborov dostanú tú pásku, potom nech si ju vypočujú a potom môžu ďalej viesť ľudí. Ale rád by som to proste nahral aby bola ukázaná skutočná pravda o tom.“

W. M. Branham, z kázne "Tretí Exodus", 63-0630M, par.23-26

„Prednedávnom som sobášil jeden pár, ktorý už predtým bol zosobášený a oni sa rozviedli a odišli jeden od druhého, jeden starší pár. Ó, bol to brat a sestra Puckettoví, to boli oni. Oni nemohli jeden vydržať jeden s druhým, mali medzi sebou hádky, rozviedli sa. Ona žila sama, slobodná, verne, ako len mohla a on tiež. A po chvíli, oni zbadali, aki boli hlúpi a vrátili sa a chceli sa zosobášiť. Povedal som, „Iste.“ Rozumiete? „To je v poriadku, to je to, čo by ste mali byť.“ Tak oni... No, oni boli zosobášení po celý čas. Oni nikdy neboli rozvedení; len im dali papiere aby mohli spolu žiť ako muž a žena, to je všetko, lebo oni boli od počiatku zosobášení.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 61-1015M, par.78

„Niekdo položil takú otázku: „Je anulovanie to isté ako rozvod?“ Priatelia, keď mi dávate takéto otázky, vy neviete, čo to so mnou robí. Mám tu toľko priateľov, ktorí tu sedia a sú ženatý druhý alebo tretí krát. Uvedomili ste si, že hovorím k môjmu vlastnému sysnovi, Billy Paulovi? Či by som mal ušetriť Billy Paula? Vskutku nie. Billy Paul sa oženil s nejakým dievčaťom a prišiel a povedal, „Ocko, idem sa oženiť.“

Umýval som auto, povedal som, „Udieraš hlavou o múr,“ len som ďalej umýval auto.

On povedal, „Idem sa oženiť.“

Povedal som, „Ale choď,“ a pokračoval som ďalej. Išiel a povedal to matke, ona sa mu vysmiala. Viete, čo urobil? Vyšiel s nejakým mladým dievčaťom ešte na škole a zobrali sa. My sme tú svadbu anulovali, otec toho dievčaťa a ja. My sme tú svadbu anulovali, ale on bol stále ženatý. To je môj chlapec tu, ktorý ma teraz počúva. To je presne tak.

Prišiel ku mne s tým dievčaťom, s ktorým teraz žije, moja nevesta. Môj malý vnuk... On povedal, „Ocko, zosobášiš ma?“

Povedal som, „V žiadnom prípade.“ To je môj vlastný syn. Myslíte, že ma to nereže až do kosti, keď som ho nosil na rukách a urobil som všetko, čo som mohol a bol som pre neho otcom i matkou? Myslíte, že ma to nezabíja, keď to musím povedať? Ale je to pravda. Určite. Môj chlapec je tu a počúva... Moja nevesta a môj malý vnuk tu práve teraz sedia... Ale ja som mu povedal, že je to zlé, lebo som musel. Som zaviazaný ku tomu Slovu.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede",  64-0830, par.1095

316. „Brat Branham, ak bol muž ženatý a rozvedený... (Nie je to hrozné? Tak veľa... No, ja to nehovorím proti ľuďom, to je len v mysliach ľudí. Iste, oni sú znepokojení. Vytrhnutie, ľudia nezvykli o tom toľko premýšľať, nebolo toho toľko. Ale teraz to zaplavilo svet. A ľudia čítajú tieto veci v Písme. A ľudia, vyvolení, odtiaľ prichádzajú, aby sa na to pozreli. A oni to vidia a sú úprimní. Chcú to vedieť. To je ten dôvod, prečo chcem na to odpovedať zmysluplne, ako len môžem.)...bol ženatý a rozvedený a potom sa znovu oženil so ženou, ktorá bola predtým tiež vydatá a rozvedená a potom sa za neho vydala, a sú títo dvaja zosobášení v Božích očiach... sú zosobášení v Božích očiach? Ako môžu byť obaja, alebo jeden z nich vo vytrhnutí?

Ako? Ja neviem. Nevedel by som vám to povedať. Tá otázka je: „Môžu byť vo vytrhnutí?“ Rozvedení, obidvaja sú rozvedení, každý z nich má žijúceho partnera, potom sa znova zosobášili, obaja sú znovu zosobášení. A teraz, jeden ... Táto žena má žijúceho manžela, tento muž má žijúcu manželku. A teraz majú deti a tak ďalej a chcú prísť k Bohu. Môžu ísť do vytrhnutia? To bude na nebeskom Otcovi. Nevedel by som na to odpovedať.

Videl som jednu vec. Biblia hovorí, že budú nazvaní cudzoložníci. A Biblia tiež hovorí, „Cudzoložníci nevstúpia do nebeského Kráľovstva.“ To je všetko, čo môžem povedať. Viem, zabíja ma to, keď to musím povedať, ale nemôžem povedať nič, okrem toho, čo hovorí Slovo. Musím zostať s tým. Dúfam, že to je celé nesprávne. Sú miesta v Biblii...

Ja vám neradím. Dovoľte, prosím vás, nech vám dám malé miesto Písma. Prosím, ne... ne... Ak žiješ so svojim mužom šťastne, ak žiješ so svojou ženou šťastne, prosím, zostaňte tak. Budete len... Pretože som vám to povedal, nenechávajte tie malé deti bez domova a tých vecí. Boh urobil náhradu na miestach, kde ľudia urobili veci zle. Pamätáte, Ježiš povedal o Dávidovi, keď bol hladný, že on vstúpil do Božieho chrámu a jedol chlieb predloženia, ktorý bol podľa zákona daný len pre kňazov a bol nájdený bez viny? Kňazi sa tiež rúhajú sabatu v deň sabatu a sú nájdení bez viny a väčší ako sabat tu bol. Rozumiete? Tam... Nechajme to len na Bohu a poďme ďalej a len žite tak, ako... Žite teraz len pre Krista.

Pozrime, môže tam byť pre vás šanca dostať sa dnu. Nerobte... Dve chyby neurobia jednu správnu cestu. Len choďte ďalej a žite tak, ako ste, ak ste spolu šťastní. Môžete mať nesprávneho partnera. Poviem túto jednu vec: ak máš nesprávneho partnera v tomto živote, nebudeš ho nikdy mať v tom druhom. Všetko zlé bude napravené.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 64-0823, par.1039-1040

Boh nám dal radu, spôsob ako si máme brať naše manželky a žiť s nimi, ale ľudia neprijímajú Boží spôsob, neakceptujú Jeho Slovo o tom.

Ježiš to povedal. A to nám pripomína Jeho Slovo, vediac, že On povedal ‘Nebesia a zem pominú, ale Moje Slová nepominú.’“

Ak Ježiš povedal, "Vráťte sa na počiatok", tam bol zo všetkého iba jeden pár na zemi. Bol jeden Adam, jedna Eva, oni boli spojení samotným Bohom. Jedna samica koňa, jeden kôň, jedna samica papagája, jeden samec. „Na počiatku“, ako nám On povedal, aby sme sa tam vrátili, bol iba jeden pár zo všetkého. Je to pravda? Potom zisťujeme, že všetko na počiatku prebiehalo v dokonalom poriadku a v harmónii s Bohom; nič nebolo mimo.“

W. M. Branham, z kázne "Manželstvo a rozvod", 65-0221M, par.88,91

•••

Matúš 19:9  „A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.“

Matúš 5:31,32  „Taktiež bolo povedané, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, nech jej dá rozvodný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku krome príčiny smilstva, vedie ju k cudzoložstvu, a ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú, cudzoloží.“

1.Korinťanom 7:39  „Žena je viazaná zákonom, dokiaľ žije jej muž; ale keby zosnul jej muž, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, len nech je to v Pánovi.“

1.Korinťanom 7:10,11  „A ženatým, poťažne vydatým, prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža. A keby aj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa smieri s mužom. A muž nech neopúšťa ženy.“

Marek 10:7-12 „Preto opustí človek svojho otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy. A tí dvaja budú jedno telo, takže už nie sú dvoje, ale jedno telo. Čo tedy Bôh spojil, človek nech nerozlučuje! Potom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci. A povedal im: Ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal by si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva; a keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží.

***

Poznámka: Mnoho ľudí prehliada rozdiel medzi smilstvom a cudzoložstvom. Avšak Biblia to rozlišuje, tak ako aj brat Branham:

***

91. „Brat Bill, aký je rozdiel medzi smilstvom a cudzoložstvom, Matúš 19:9?“

Ježiš povedal v Matúšovi 19:9, „Ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo, cudzoloží.“ Rozdiel medzi smilstvom a cudzoložstvom. To slovo môže byť použité oboma spôsobmi. Ale, aby som objasnil to, o čom tu on hovorí; to je to, keď žena, ktorá nie je vydatá, ona nemôže spáchať cudzoložstvo, pretože nemá žiadneho muža, voči ktorému by spáchala cudzoložstvo. Pri nej je to nečistota. Ona to musí vyznať svojmu manželovi, predtým, ako sa oni zoberú, ak to ona spáchala. Ak to neurobí, a potom neskôr to jej manžel zistí, on má právo ju prepustiť, pretože ona dala falošný sľub. Lebo Biblia hovorí, „Nech je známe...“, alebo ten obrad hovorí, „Nech vám je dobre známe (ja to tak mám), ak je nejaká dvojica spojená inak, ako to Božie Slovo dovoľuje, ich manželský zväzok je neplatný. Požadujem od vás oboch a napomínam vás, ako sa budete zodpovedať v deň súdu, kedy budú zjavené tajnosti všetkých sŕdc; ak niektorý z vás vie o nejakej prekážke, prečo by ste nemohli byť zákonne zjednotení, vyznajte to teraz.“ Tu to máte.

Tak smilstvo je to, keď nejaké dievča žije nečisto, to je smilstvo, pretože ona nemá muža. Ale keď je vydatá, a potom takto žije, pachá cudzoložstvo voči svojmu mužovi.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 59-0628E, par.401

„Nedávno prišla nejaká žena a povedala, „Ó, ja som to všetko vyznala.“ Bola nervózna a mala kolaps, povedala, „Všetko som to Bohu vyznala.“ Povedal som, „Ty to musíš vyznať svojmu mužovi. To nebol Boh, voči ktorému si spáchala cudzoložstvo, to bol tvoj muž.“ To je pravda.

A ak si nejaký muž berie ženu a ona žila nečisto predtým, ako sa za neho vydala, a potom ku nemu príde, akokoľvek dlho boli už zobratí, a potom príde ku nemu a povie, „Miláčik, chcem ti niečo povedať: Bola som s iným mužom, nikdy som ti o tom nepovedala;“ Ježiš povedal, že ON MÁ PRÁVO JU PREPUSTIŤ A OŽENIŤ SA S DRUHOU, PRETOŽE ONI NEBOLI ODPOČIATKU ZOBRATÍ, LEBO ONA MU FALOŠNE KLAMALA.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 59-0628E, par.40

***

Poznámka: brat Branham tu cituje Mat.5:31,32 – hovoriac o smilstve:

***

„Vidíte, ona má žijúceho muža, takže žiaden muž si ju nemôže zobrať za ženu. Nezáleží čo ona robí, alebo kto ona je, ona ma žijúceho muža, ona nemá to nemá čím podložiť. Ale to sa netýka jeho. „Vedie ju...” (k cudzoložstvu), nie jeho. Rozumiete to? Musíte dbať, aby slovo malo súvislosť. Vidíte, nikde nie je povedané, že on nemôže, ale ona nemôže. Vidíte, To je jej prípad, nie jeho. To je presne to, čo hovorí Biblia. „Vedie ju...” To nie je povedané proti nemu, že sa nemôže znovu oženiť, ale proti nej. Prečo? Kristus v predobraze.

Všimnite si, je povedané, že on sa nemôže znovu oženiť, jedine z pannou. On môže, on sa môže znovu oženiť, ak je ona panna; ale sa nemôže oženiť so ženou niekoho iného. Rozhodne nie. A ak sa ožení s rozvedenou ženou, on žije v cudzoložstve. Nedbám kto on je. Biblia hovorí: „Ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú, cudzoloží.“ Tu to máte, žiadna rozvedená.”

W. M. Branham, z kázne "Manželstvo a rozvod", 65-0221M, par.227,228

„Ale aby sme vyjasnili túto vec Manželstva a Rozvodu, tak aby ste vedeli, čo je správne a čo nesprávne, On to jasne ukazuje v týchto typoch: je jeden Kristus a vela členov Jeho Ženy. Všimnite si,On nás môže prepustiť pre duchovné smilstvá a falošnú náuku, kedykoľvek chce, ale ako sa opovažujete vy Jeho prepustiť a dôjsť do konca. Muž môže prepustiť svoju ženu a zobrať si druhú, ale žena nemôže prepustiť svojho muža a zobrať si druhého.”

W. M. Branham, z kázne "Manželstvo a rozvod", 65-0221M, par.243

„Teda ona má svätú... Jedna ... Chcem tu menovať tri veci, od ktorých nesmie odstúpiť. Teraz, keď hovorím, majte na mysli cirkev, kým toto hovorím o tej prirodzenej žene ako Pavol tu, v 7.kapitole Rimanom. Ona má svätú zodpovednosť ctnosti, ktorú jej zveril jej Pán: určitú ctnosť. Nikto iný to nemá, iba žena. Tak je to. To jej zveril Boh. Ona nesmie poškvrniť tú ctnosť. Ak urobí čo len niečo zlé, musí to vyznať svojmu mužovi, prv ako si ju vezme a dať to do poriadku. Práve tak, ako cirkev, ktorá bola vydatá zákonu, musí tiež prísť pred Krista, pred tou druhou svadbou, ona to musí vyznať. Ak to nevyzná a žije so svojím mužom desať rokov a potom to vyzná, on má právo poslať ju preč a oženiť sa s inou ženou. To je Písmo. Smilstvo je nečistý život. "Jozef, neboj sa vziať si Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej počaté je zo Svätého Ducha." On ju mienil tajne prepustiť (vidíte), potom, čo si ju už zasnúbil. Keď si s ňou zasnúbený, Boh to považuje, že si s ňou ženatý.“

W. M. Branham, z kázne "Neviditeľné spojenie Kristovej Nevesty", 65-1125, par.39

„Nuž, našli sme sa v tomto zmätku, skrze nesprávne vykladanú náuku. Je to tak? To je dôvod, prečo ste sa vy ženy vydali druhý krát a aj vy muži, kvôli nesprávnemu učeniu.“

W. M. Branham, z kázne "Manželstvo a rozvod", 65-0221M, par.309

„Nuž, je to vážna vec, keď si ideme vybrať ženu, nejaký muž ... pretože v tých sľuboch tu stojí, že až kým nás smrť nerozdelí. To je to, ako to máme zachovávať. A vy beriete ten sľub pred Bohom, že jedine smrť vás rozdelí. A ja myslím, že by sme ... muž, ktorý si podľa svojho zdravého rozumu plánuje budúcnosť, by mal byť veľmi opatrný pri vyberaní ženy; buďte opatrní v tom čo robíte. A žena, ktorá si vyberá muža, alebo prijíma muža, ktorý si ju chce zobrať, by mala byť skutočne opatrná, v tom čo robí a zvlášť v týchto dňoch. Muž by sa mal dobre zamyslieť a modliť sa, predtým ako si vyberie ženu.

Myslím, že dnes, to čo spôsobilo teraz tak mnoho rozvodov, že držíme prvé miesto vo svete, v Amerike, v rozvodoch; prevyšujeme v tom všetky ostatné krajiny. Je tu viacej rozvodov, v tomto národe, ako kdekoľvek inde na svete a to by mal byť kresťanský národ, tak si myslím. Čo za hanba - naše rozvody. Ja si myslím, že to je kvôli tomu, že muži odišli preč od Boha, i ženy odišli preč od Boha.

Pozorujeme, že ak by sa nejaký muž modlil i žena, keby sa modlila, ohľadne tej veci - nepozerali by len na pekné oči, alebo na silné ramená, alebo na niečo také, alebo na nejaké iné svetské záľuby, alev prvom rade by sa pozerali na Boha a pýtali sa, "Bože, je toto Tvoj plán?"“

W. M. Branham, z kázne "Voľba Nevesty", 65-0429E

„Nejaká biedna žena urobí chybu a vydá sa za nejakého alkoholika a oni pôjdu takým smerom, alebo nejaký biedny muž sa ožení s nejakou pobehlicou a nebude o tom vedieť, a potom je priviazaný ku tej žene alebo ku tomu mužovi tak dlho, ako budú žiť. To je hrozná vec. Manželstvo je svätá vec.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 64-0823, par.1029

***

Poznámka: Všimnite si, brat Branham toto hovorí v 1964 roku, teda po otvorení Pečatí, kde povedal, že oni nám otvorili všetky tajomstvá, vrátane manželstva a rozvodu. Nehovorí, že by ten muž mal možnosť sa znovu oženiť, ak ona išla za iným. Avšak to nie je v rozpore s tým, čo je povedané na inom mieste, že ju môže prepustiť, pretože i keď ju prepustí, stále sú priviazaní k sebe (teda v Božích očiach sú oni stále muž a žena), hoci sú rozvedení (viď. citáty nižšie).

***

„No, teraz ohľadom tohto tu, dovoľte nech trochu... hovorím toto: dovoľte nech poviem toto, nie Pán, ja to hovorím. Ak ste teraz v manželstve a ste obaja spasení a naplnení Duchom Svätým a milujete jeden druhého a máte deti (pamätajte, toto hovorím ja, nie Pán), choďte ďalej a žite spolu, buďte šťastní, lebo vy by ste nemohli žiť so svojou prvou ženou, alebo nemohli by ste si ju vziať. Potom ak opustíte túto a vrátite sa ku tej prvej, potom robíte ešte horšie ako na začiatku. Tak vidíte, ste celí zamiešaní, nie je z toho cesty von. Vpravde by tam bol jediný spôsob podľa Biblie: obaja žite sami.

Ale, to je jediná cesta, ktorú vám teraz môžem povedať, ale je tam iná vec, ktorú vám teraz nemôžem povedať a to je ten dôvod, prečo hovorím, „Nie ja, ale Pán, choďte ďalej.“ Ak to kedy dáte na pásku a jedného dňa, ak to niekedy prinesiem, pamätajte si ten spôsob, akým som to povedal. Ak ste boli múdri, mohli ste to uchopiť; to, ako som to povedal, a potom budete vedieť.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 64-0823, par.966

„Mám nejaké jazvy, keď som bol dieťa. Viem o veciach, ktoré sa stali, ktoré ma tak trochu obrátili. Ale to bola všetko Božia práca, ktorý ma formoval pre túto hodinu. Vidíte?

No, myslím, že skutočná ozajstná sestra, nie je nič krajšieho. Ak Boh môže dať mužovi niečo lepšie okrem spasenia, dáva mu ženu. Vidíte? A tak potom, ak mu mohol dať niečo lepšie, On to urobil. A potom, keď vidíte niektoré z nich, ako odbočili a ani sa nesprávajú ako manželky, neverné svojím manželským sľubom a ich muži tak isto. Pamätajte, ste zaviazaní pokiaľ žijete jeden druhému. Čo Boh spojil na zemi je spojené tiež v nebi. Vidíte.“

W. M. Branham, z kázne "Veci, ktoré sa majú stať", 65-1205, par.124-125

***

Poznámka: Teraz môžeme jasne vidieť, že jediný prípad kedy môže muž prepustiť svoju ženu a vziať si inú, je smilstvo. Je to podľa Písma a vyučované prorokom-poslom v zhode s Písmom. Biblia neučí, ako ani brat Branham, že by žena mohla prepustiť svojho muža kvôli smilstvu, preto on v tomto prípade môže, ona nie.

Môžete povedať, „Počkaj, brat Branham povedal, že muž môže prepustiť svoju ženu kvôli strihaniu vlasov.“ Áno, to povedal, ale ak si všimnete, on nepovedal, že na základe tohoto on teraz môže ísť a vziať si druhú. JEDINE V PRÍPADE SMILSTVA, môže ísť a vziať si druhú, lebo, ako brat Branham povedal, ona od počiatku nebola jeho ženou, pretože sa vlastne vydávala za niekoho, kým nie je, tým, že mu klamala.

Všimnite si v Písme, v Matúšovi 19:9 Ježiš povedal, „okrem príčiny smilstva“. V Markovi povedal, „Ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal by si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva“. Biblia si neprotirečí, všimnite si, v Markovi On nepovedal nič o smilstve. Preto, ak muž prepustí svoju ženu (nie je reč o smilstve) a vezme si inú, dopúšťa sa voči svojej žene cudzoložstva.

Ak by mohol muž prepustiť svoju ženu pre akúkoľvek príčinu, ktorá sa mu hodí a vziať si inú, prečo potom dal Boh poverenie bratovi Branhamovi odpustiť mužom i ženám za žitie v cudzoložstve? Ak by to bolo v poriadku pre mužov znovu sa oženiť pre väčšinu dôvodov, prečo potom Boh povedal, „Nikdy viac to nerobte!“

V zhode s Písmom a Posolstvom tejto hodiny vidíme jediné prípady možnosti opätovného sobáša:

Pre ženu: smrť muža; pre muža: smrť ženy, alebo príčina smilstva.

***

„Prorok Pavol tu hovorí, že žena sa nemôže znovu vydať, kým jej prvý muž nie je mŕtvy. Ona sa nemôže znovu vydať dovtedy, dokiaľ jej prvý muž žije. Ona, za žiadnych okolností, vôbec... Ona musí zostať slobodná tak dlho, ako jej prvý muž žije. A ak by urobila taký hriech, bude sa nazývať cudzoložnicou... (hovorím teraz o tom prirodzenom ako predobraz k tomu duchovnému). Ak by táto žena spáchala taký hriech, potom je označená ako cudzoložnica, ak má dvoch žijúcich mužov v tom istom čase. Preto, tým, že to robí, ona stratila svoje práva k Bohu a k nebu, tým, že to robí. Určite to stratila. Vyvrhnutá je z Božej ekonómie podľa Písma, ktoré som práve prečítal.“

W. M. Branham, z kázne "Neviditeľné spojenie Kristovej Nevesty", 65-1125, par.29

„To je to, čo hovorí Písmo. Ono hovorí, že ak si ona strihá vlasy, hanobí svojho muža. A žena, ktorá je nehanebná, môže byť legálnym právom prepustená v rozvode. Ale on sa nemôže teraz znovu oženiť. Ale on ju môže prepustiť v rozvode. To je pravda. To je Písmo. Ó, brat, potrebujeme večere otázok a odpovedí. To je pravda. To je 1.Korinťanom 14. kapitola, ak si to chcete prečítať. V poriadku.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede na Knihu Genesis", 53-0729, par.23

Mohol by som vybehnúť a byť preč po celý čas, túlať sa po celej krajine a nechať ju vyhladovať na smrť, nechať deti len tak, bez niečoho na jedenie; stalé sme zobratí. Ak by sa aj so mnou rozviedla, stále som ženatý, dokiaľ bude v mojom tele dych. Dal som ten sľub: „Až dokiaľ nás smrť nerozdelí.“ To je pravda. Stále sme zobratí.“

W. M. Branham, z kázne "List Židom, 6. kapitola", 57-0908E, par.216

„Ale iba povedať, „Brat Branham, oženil som sa a moja žena je neveriaca a tu je sestra, ktorú by som si mohol vziať. Opustím túto a vezmem si tamtú.“ Ó, nie. Nie, skutočne. Váš zväzok je až kým vás smrť nerozdelí a nie je na svete nič, čo by vás mohlo znovu zosobášiť, okrem toho, keď je váš partner mŕtvy. To je pravda. Jediný prípad... Nie je vôbec nikde žiadne znovu sobášenie, okrem prípadu, že je partner mŕtvy. To je všetko.“

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 62-0527, par.42

***

Poznámka: Všimnite si, tu brat Branham nehovorí o inom prípade, čo je zrejmé, ak ona nemá na svedomí nevyznané smilstvo (pre ktorú príčinu by sa ten muž mohol znovu oženiť).

Slovo ku nám prišlo, a preto vieme, že ako pravá Nevesta Ježiša Krista už nemôžeme spáchať cudzoložstvo, On vie, že to neurobíme, sme strážení mocou, ktorá nás od toho drží. On sa s nami nerozvedie, veď to je to, čo zasľúbil. Sme v úplnom bezpečí, vykúpení, omilostení, ospravedlnení, umytí vodou Slova, bez vady, bez poškvrny a vrásky, dokonalá Nevesta Slova Božieho, ktorá neupadne, preto sa s nami zosobášil a prišiel nás vziať a pôjdeme na svadobnú večeru do oblakov. Pamätajte, cirkvi v minulých vekoch, Evy, ktoré upadly, boli len potencionálne Jeho nevestami, lebo oni sa mu vydali, On ich prijal, ale oni zadržali niečo, čo nakoniec vyšlo na javo (ľudská manipulácia, ľudské náuky, a vlastné prežitia mimo Slova, denominácie,...) a On ich prepustil (má na to právo) a vzal si inú (tiež má na to právo, lebo ony Ho oklamali a ten zväzok bol anulovaný, čo znamená, že bol vyhlásený za neplatný). Potom si On právoplatne berie Cirkev, ktorá Mu hneď na začiatku všetko vyznáva, hoci bola zanečistená, ale On ju očisťuje na základe jej vyznania a odpúšťa jej všetko, lebo bola za ňu preliata dokonalá Krv na jej umytie. Ona je pred Ním čistá panna, ktorá Mu bude verná dokonca. Ježiš Kristus nie je niekoľkokrát ženatý a rozvedený, čo by znamenalo že je, ak by sa On rozviedol a vždy si vzal druhú, pretože tá prvá scudzoložila. Tie zväzky s cirkvami, ktoré odpadli boli anulované, pretože ony Mu všetko nevyznali, tak on ich prepustil. Ony sa už nemôžu vydať bez toho, aby žili v cudzoložstve. Oni Mu v skutočnosti nikdy nepatrili tak, ako Mu patrí Jeho vyvolená Nevesta. Veď predsa On odpočiatku vedel, čo v nich je, a že oni Mu nevydali všetko. V zhrnutí vekov na konci knihy Výklad siedmych cirkevných vekov brat Branham hovorí, že cirkvi si sami nárokujú manželstvo s Ním, tak On ich za to berie za zodpovednosť a podľa toho ich bude súdiť. Preto bude táto civilizácia ukameňovaná (Zj.16:21.), kvôli cudzoložstvu, hoci On sa s nimi nikdy nezosobášil, ale berie ich za zodpovednosť podľa ich vyznania. Oni Mu tiež patria, ale tento vzťah je odlišný od vlastníctva Nevesty. Ako Dávid vlastnil ženiny, ktoré mal vo svojom dome, ktoré potom Absalom poškvrnil, Dávid k nim už potom nikdy nevošiel, hoci ostali v jeho dome a opatroval ich.

***

„Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o ktorej a ku ktorej je v tejto knihe hovorené, sa nevzťahuje na pravú ‘cirkev’, ‘vyvolených’, ‘telo Kristovo’, ‘Nevestu’, ale hovorí ku celému telu ľudí, nazývajúcich sa kresťanmi, či už kresťanmi pravými alebo len podľa mena. Tak, ako celý Izrael NIE je Izraelom, tak všetci kresťania NIE sú Kresťanmi. Tak sme sa naučili, že cirkev pozostáva z dvoch vínnych rév, z pravej a nepravej. Obe vínne révy sú motivované dvoma druhmi duchov. Jedna má Ducha Svätého, zatiaľ čo druhá je naplnená duchom antikristovým. Obe si robia nárok, že poznajú Boha a že Boh pozná ich. Obe chcú hovoriť za Boha. Obe veria v určité základné pravdy a v ostatných sa líšia. Ale keďže obe nosia Meno Pána, súc nazývaní kresť-anmi [v angl. Christ-ian=kresťan, Christ=Kristus - pozn. prekl.], a tým, že také meno nesú, si zjavne robia nárok na príbuzenský vzťah k Nemu (Boh to nazýva manželstvom), tak Boh ich teraz obe vedie k zodpovednosti voči Sebe, a preto hovorí k obom.“

W. M. Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov, par.1078

***

Poznámka: Je to hanba, že v okruhoch Posolstva máme kazateľov, ktorí učia, že muž sa môže znovu oženiť, keď jeho žena spáchala cudzoložstvo. Brat Branham to takto neučil a nie je ani známy prípad, že by sobášil nejakého muža, ktorý bol už pred tým ženatý. Ako vidíme zo svedectva Slova, on má právo sa s ňou rozviesť, ale nie znovu sa oženiť. Či rozvodom prestal platiť sľub „Až dokiaľ nás smrť nerozdelí“? Či rozvod znamená zrušenie, anulovanie sľubu? Vôbec nie. Iba v jednom prípade: príčina smilstva. Anulovanie znamená, že sa to vôbec nikdy nestalo. Je to tak jasné, ako len môže byť, pretože to ide zhodne s duchovným uplatnením: Kristus nás prijíma takých, akí sme („Kto ku Mne príde, toho nevyženiem von.“) Sme ale povinní Mu všetko vyznať (činiť pokánie) a cele sa Mu odovzdať, všetko naše „ja“, našu vôľu, naše ciele, atď. Ak si niečo zadržíme, môžeme ísť, ale ďaleko nezájdeme, lebo pred Ním je i tak všetko odhalené. Skôr či neskôr vychádza najavo každá zadržaná, ukrytá vec. Tak, ako Achan, ktorý si pri dobytí Jericha ukradol kus zlata a babylonské rúcho, hoci si ho dobre skryl, pri ďalšom boji Jozua vedel, že niečo nie je v poriadku, keďže armáda Izraela utrpela porážku pri dobývaní mesta Haj. Ale Boh dal rozpoznanie a Achan bol dochytený a musel zomrieť. Podobne je to s Kórachom a jeho kumpánmi, ktorí sa postavili proti Mojžišovi potom, ako vyšli z Egypta, boli pokrstení a jedli nebeský pokrm. Boh otvoril zem a oni sa prepadli do pekla. Su navždy oddelení od Boha, ako aj Pán Ježiš povedal, keď sa farizeji odvolávali na svojich otcov na púšti, On povedal, že hoci jedli mannu z neba, sú jednako stratení. To znamená, že nikdy neboli vo vyvolení, inak by nemohli byť stratení. A predsa mali určitý diel na posolstve v ich čase, ale nikdy neboli jeho časťou, inak by ich Boh nezavrhol. Teda v skutočnosti neboli právoplatne zosobášení, hoci potenciálne áno, lebo boli Hebreji, išli za Božím prorokom, nasledovali určitý čas Posolstvo. Ale neskôr sa ukázalo, že ich srdce je stále v Egypte. Oni boli v duchovnom smilstve, v skutočnosti sa nikdy plne neodovzdali do Božích rúk v dôvere, že ich Boh verne povedie skrze Svojho proroka. Nakoniec sa ukázalo, čo v nich skutočne je. Či by sme mohli pripustiť, že by sa Boh zosobášil (teda stal sa ním jedno, jedno telo, jedna myseľ, jedna duša) s ľudom, ktorý nakoniec odpadne, lebo nikdy v ňom Boží život nebol; a potom by ich jednoducho zavrhol a ukončil ich existenciu? Veď to by zavrhol časť Samého Seba. A ako môže Boh – život zatratiť časť vlastného večného života? Nemôže.V skutočnosti je ich zväzok, tej telesnej cirkvi v každom čase, anulovaný, zrušený, čo znamená, že ich manželstvo je naplatné, pretože ona ho podviedla, vydávala sa za niekoho, kým v skutočnosti nie je. To je prípad smilstva. Preto ju On môže prepustiť a vziať si inú, ale jedinne pannu. A to je to, čo On aj urobil. Kristus nie je viac krát ženatý a niekoľkokrát rozvedený, hoci by sa to mohlo zdať, keď sa dívame do minulosti. Áno, jeho ľud v minulosti od Neho odchádzal,ale všetci tí, ktorí boli predurčení, vyvolení, oni neodišli, ale sú časťou Nevesty Slova, ktorá zostala nepoškvrnená, hoci mala hriechy, ale všetko vyznala a On jej všetko odpustil a prijal Ju za svoju. S nimi sa Boh nikdy nerozvedie. Pozrime na Pavla, ktorý prenasledoval a zabíjal cirkev Božiu, a predsa Mu to Pán všetko odpustil a prijal ho za svojho a on je časťou Nevesty zo svojho veku. Všetci ostatní, ktorí vyšli s Ním a odpadli, sú mimo obraz. On s nimi len konal, akoby by boli zosobášení, lebo oni to vyznávali. Ale keďže sa Boh nemôže rozviesť so Samým Sebou, oni nikdy neboli Jeho. A zase tí, ktorí sú vyvolení, oni vždy boli Jeho a im sľúbil, že ich neopustí ani nezanechá, bez ohľadu na to, čo budú robiť. Sme semeno Abraháma, ktorému dal Boh bezpodmienečnú zmluvu, bez ohľadu na naše zásluhy, skutky alebo poslušnosť. To je kompletná MILOSŤ. On povedal, že nás vezme a hotovo. A On tiež vedel, ku komu to povedal. On to nehovorí neveriacim a prekrúcačom Slova, pochybovačom, hľadačom chýb, nábožným ľuďom, formálnym a takým, ktorý si ukrývajú veci tohto sveta s domnienkou, že Boh to nevidí. Oni všetci to počujú a nárokujú si to. Ale povedal, že vezme Svoju Nevestu, ktorú On vybral, nie tých, ktorí sa sami vybrali. Nebeský Ženích nečaká, či ona spácha cudzoložstvo a ak by spáchala, On si vezme inú. On odpočíva. On vie, že ona to neurobí. Lebo On vie, že ona Mu všetko vydala. My môžeme mať poklesky a urobiť chyby, lebo sme v slabom tele, ale nemôžeme spáchať cudzoložstvo, je to nemožné. „Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka.“ Nevesta je už oplodnená Jeho Slovom, tehotná a nemôže spáchať cudzoložstvo. Haleluja!

***

„Podľa čoho to poznáš, či podľa toho že si členom nejakého zboru? Podľa toho, že Kristus žije cez teba, a ty si tak tehotný Jeho Duchom, že si vezňom a nemôžeš vykonávať nič iné. Ó, ty si pripútaný do Evanielia, si pripútaný ku Slovu a všetky deti, ktoré ty môžeš zrodiť sú také, pretože ty si vezeň.

Ty nemôžeš spáchať cudzoložstvo, ty si už tehotný. Sláva! On sa nemôže uchytiť. Lono života je zavrené voči všetkému inému. Ty si už Jeho, skrze predurčenie. To Semeno prišlo do Života, žiadny svet sa tam nemôže dostať. Ó! Ó, ako radi by sme pri tom zostali aspon za hodinu! Verím že mi rozumiete. Vidíte? Kristus, a jedine On sám, všetko iné skončilo. Tam bolo to Semeno. To Semeno tam už bolo. Kedy tam ono bolo vložené? "Pred založením sveta nás predurčil do Večného Života." A akonáhle ten Životo-darný prúd, to Semeno, ktoré tam leží ... Iné semená, ktoré by chceli vojsť sa nebudú môcť uchytiť, jednoducho by to nešlo. Ale keď vojde to Semeno, ono rýchlo zablokuje lono. Každé iné semeno je takto zahnané preč.“

W. M. Branham, z kázne "Kristus je zjavené tajomstvo Božie" 63-0728, par.466-467

  ***

Poznámka: Vidíme, že tajomstvo manželstva a rozvodu je niečo viac, ako len telesné uplatnenie pri mužovi a žene. Ak nevidíme ten duchovný obraz v zhode s tým telesným, niečo nie je s nami v poriadku. Ale Boh nám zjavuje celú pravdu, chvála Mu za to. Hanba, že máme i v okruhu Posolstva prípady, kedy sa muži znovu oženili po rozvode so svojimi ženami, údajne z dôvodu cudzoložstva, pretože im to možno „teológovia posolstva“ schválili a podložili jedným alebo dvomi citátmi z kázne „Manželstvo a rozvod“, bez toho, že by videli celý obraz a prijali všetko, čo hovorí prorok. Možno to pre nich nie je také dôležité. Ale pre vyvolených je to „Tak hovorí Pán“, oni to tak prijímajú, lebo vedia, Kto to ku nám prehovoril. Nech požehná Jeho Hlas vaše srdcia.

SHALOM.

Váš brat v Kristovi

Ľuboš Horník

***