Séria: Zjavenie sedem Pečatí - úvod

 Prorocká služba   22. decembra 2023   admin


    Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate?

    Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz!

  • - Čím je 7 pečatí v 6.kapitole Knihe Zjavenia a čím sú 4 jazdci ?
  • - Čo sú tie 4 živé bytosti ?
  • - Kto sú 24 starci?
  • - Je to história, prítomnosť alebo proroctvo?
  • - Má to niečo spoločné s našim časom? 
  • - Kde sa nachádzame?
  • - Čo Boh pre nás ukryl pod siedmimi pečaťami?


Na tieto a ďalšie otázky môžeme mať odpoveď priamo od Zdroja všetkého života, ak len chceme počuť, ak len otvoríme srdcia a prijmeme spôsob, akým Boh tieto už veci zjavil.

Poverenie, ktoré dal Boh anjelovi - poslovi do siedmeho cirkevného veku (Zjavenie 10:7), bolo otvorenie Pečatí z knihy Zjavenia, Pečatí, ktoré držali tajomstvo vykúpenia. Všetko, čo Kristus vykúpil na Golgote bolo zapísané v Knihe vykúpenia.

Teraz nadišiel ten veľkolepý čas, tesne pred Jeho druhým Príchodom, aby si On Sám urobil nárok na to, čo na kríži vykúpil. Jediný, ktorý bol hoden otvoriť Pečate, bol Sám Kristus, ten dokonalý, nevinný a všemocný. On vystúpil, aby otvoril tajomstvá, ktoré v sebe držia moc premoženia pre vykúpených, ktorých mená sú v Knihe Života Baránka, pod týmito Pečaťami.

Sám Kristus dáva prostredníctvom proroka tieto tajomstvá Svojim ľuďom, ktorí prijmú blahodárny účinok tejto Bohom pomazanej služby. Sedem Anjelov bolo poslaných od Boha, aby sa stretli s prorokom tohto veku, Williamom Branhamom. Ten obdržal zjavenia, ktoré boli proti jeho vlastnému najlepšiemu úsudku, avšak zjavenia, ktoré dokonale pasovali s celým Božím Slovom, privádzajúc tak stratené konce, ktoré neboli známe počas vekov.

Zostala takisto odhalená taktika satana počas vekov, ako aj Božia ochrana, ktorá zachovala "zostatok podľa vyvolenia". V našom veku musí byť Nevesta Slova, ktorá nebude zvedená žiadnym zvodom nepriateľa. Pre ňu Kristus zjavil tajomstvo siedmich Pečatí.

Chceme ťa srdečne pozvať a naliehavo prosiť, aby si neodmietol toto volanie a venoval svoj čas pre toto životodarné zjavenie, ktoré bude mať pre teba väčší význam, ako si možno myslíš.


W. M. Branham:

Keď týchto sedem pečatí bolo otvorených, to otvorilo celú Bibliu. Sedem pečatí, to bolo zapečatené siedmimi tajomstvami. A v týchto siedmych pečatiach, držal celé tajomstvo toho, a to bola kniha vykúpenia - Nový Zákon. Nie Starý, to bolo vyhlásené len pre Nový Zákon. "Oni nemôžu byť dokonalí bez nás," (Židom 11). 

No, vykúpenie prišlo jedine, keď zomrel Vykupiteľ. A oni boli teoreticky pod krvou baránkov; nie Vykupiteľa - ešte neboli vykúpení, až kým neprišiel Vykupiteľ. Keď prišiel Baránok a vzal Knihu z pravej ruky Toho, ktorý sedel na tróne, bola to Kniha Vykúpenia. A tie mená v nej boli zapísané pred založením sveta. Keď to posledné meno bolo vyvolané, tá Kniha, ten plán, všetko ostatné bolo vtedy zjavené, Sedem Pečatí bolo Baránkom otvorených. Boli tam ukryté Tajomstvá celej Biblie.

Tá kniha je zapečatená siedmimi tajomstvami, alebo siedmimi pečaťami. A v posledných dňoch, Zjavenie 10, v Zjavení 10 nachádzame, že Laodicea, posledný posol pre posledný vek, že počas jeho prorokovania má byť otvorených sedem pečatí, sedem tajomstiev, sedemnásobné tajomstvo, ktoré bolo zanechané.

Biblia povedala v Malachiášovi 4, čo sa stane dnes. Zjavenie 10, ako bude otvorených sedem pečatí a budú zjavené všetky tie tajomstvá, ktoré boli skryté počas tých reformátorov! On povedal ako sa to stane. Je to v Biblii, TAK HOVORÍ PÁN. Boh to úplne, dokonale dokázal; potvrdil, že je to pravda, skrze znamenia, zázraky na nebi, na oblakoch, a všetkým ďalším za tridsať tri rokov.  


Tri dôležité úvodné posolstvá kázané pred Siedmimi Pečaťami:


62-1230E Pane, je toto znak konca?

63-0317M Boh skrytý a zjavený v jednoduchosti

63-0317E Medzera medzi cirkevnými vekmi a pečaťami›› Zjavenie sedem pečatí