Rodina

 Prinavrátené pravdy   28. decembra 2023   admin


Z anglického originálu The Family (zostavil Harold Beckett)


ÚVOD

1) RODINA

Rodina je zárodkovou bunkou spoločnosti a my sme svedkami smrti rodiny. Noviny pred nami zjavujú dôkaz toho po celý čas: rozvod, sexuálna revolúcia, potraty, homosexualita, emancipácia žien, práva a rebelantstvo detí.

Rodina je pod hlavným útokom; vidíme povstávať generáciu bez vôbec žiadnych sociálnych a morálnych hodnôt.

Vyučovanie detí, aby poslúchali svojich rodičov je viac ako vec púhej praktickej múdrosti. Je to základný morálny princíp.

Je mu dané dôležité miesto medzi desiatimi prikázaniami a potom je zdôrazňované a opakované cez celú Bibliu.

Povinnosť dieťaťa poslúchať a povinnosť rodičov vyučovať poslušnosť si iste zaslúži našu pozornosť.


Rodičia majú deti cvičiť a vyučovať ustavične a skrze príklad

Deuteronomium 6:7  „A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pojdeš cestou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.“

Deuteronomium 4:10b  „Shromaždi mi ľud, a dám, aby počuli moje slová, ktorým sa budú učiť, aby sa báli po všetky dni, dokiaľ len budú žiť na zemi, a budú učiť aj svojich synov.“

Príslovia 22:6  „Trénuj mládenca cestou, ktorou by mal ísť; potom aj keď sa zostarie, neuchýli sa od nej.“ [podľa angl.preklad KJV – pozn.prekl.]


Poslušnosť a česť je od dieťaťa nevyhnutná

Efezským 6:1  „Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravedlivé.“

Exodus 20:12  „Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh.“

Deuteronomium 21:18-21  „Keby mal niekto nezdarného syna spurného a nepoddajného, ktorý by nepočúval na hlas svojho otca a na hlas svojej matere, a hoci by ho káznili, predsa by ich len neposlúchal,

vtedy ho pochytia jeho otec a jeho mať a vyvedú ho von ku starším jeho mesta a ku bráne jeho miesta

a povedia starším jeho mesta: Tento náš syn je spurný a nepoddajný, nepočúva na náš hlas, je žráč a pijan.

Vtedy ho ukameňujú všetci mužovia jeho mesta, a zomrie. A odpraceš také zlo zo svojho stredu. A počujú to, celý Izrael, a budú sa báť.“


Ctiť si ich našimi slovami

Exodus 21:17  „Aj ten, kto by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej materi, istotne zomrie.“

Leviticus 20:9  „Lebo ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej materi, istotne zomrie; zlorečil svojmu otcovi a svojej materi; jeho krv bude na ňom.“

Príslovia 30:11 „ Je pokolenie, ktoré zlorečí svojmu otcovi a nedobrorečí svojej materi.“


Preukazovať im úctu každým spôsobom

Leviticus 19:3  „Každý sa budete báť svojej matky a svojho otca, a budete ostríhať moje soboty. Ja som Hospodin, váš Bôh.“


Dokonca svojím výrazom tváre

Príslovia 30:17  „Oko, ktoré sa vysmieva otcovi a pohŕda poslušnosťou matky, vykľujú potoční havrani, a zožerú ho orlíčatá.“


Počúvať ich radu

Príslovia 23:22-25  „Poslúchaj svojho otca, toho, ktorý ťa splodil, a nepohŕdni, keď sa zostarie, svojou matkou.

Kúp si pravdu a nepredaj jej, múdrosť, kázeň a rozumnosť.

Radosťou plesá otec spravedlivého, a ten, kto splodil múdreho, raduje sa mu.

Tvoj otec i tvoja mať sa budú radovať, a tá, ktorá ťa porodila, bude plesať.“ [podľa angl.prekl. KJV – pozn.prekl]


V nijakom zmysle si ich nezľahčovať

Deuteronomium 27:16  „Zlorečený, kto by si zľahčil svojho otca alebo svoju mať. A všetok ľud povie; Ameň.“

Dieťa, ktoré sa sústredí na poslušnosť matke a otcovi, sa skrze túto poslušnosť naučí poslúchať ostatné Božie princípy. Inými slovami, prvá povinnosť rodičov je učiť svoje deti, aby ich poslúchali, a potom preniesť túto poslušnosť smerom k Bohu.


Brať úžitok zo zasľúbenia

Efezským 6:3  „ABY TI BOLO DOBRE, A ABY SI DLHO ŽIL NA ZEMI.“

Toto je jediné prikázanie, ktoré je sprevádzané zasľúbeným požehnaním pre tých, ktorí poslúchajú.

Pretože to je kľúčom ku všetkým ľudským vzťahom, je to tak životne dôležité, až to Boh vyzdvihol tým, že do toho vložil zasľúbenie.

Existujú dve stránky tohto zasľúbenia: „aby ti bolo dobre“ - to zasľubuje KVALITU ŽIVOTA; „aby si dlho žil na zemi“ - to zasľubuje KVANTITU ŽIVOTA.

Tí, ktorí si ctia svojich rodičov, zvyknú žiť plnšie a dlhšie životy ako tí, ktorí vyrastajú vo VZDORE.

Niektorí, ktorí poslúchajú a ctia si svojich rodičov, zomrú v mladom veku. Ale napriek všetkým výnimkám toho pravidla je istotne pravdivé, že poslušnosť vedie ku dlhšiemu a šťastnejšiemu životu. Vzdorovitý prístup vždy spôsobuje biedu a často zapríčiní, že ľudia zomierajú pred svojím časom.

Inými slovami, poddanosť rodičom je v najlepšom záujme dieťaťa.

Poslušnosť zachová dieťa od ublíženia svetom; správny postoj poddanosti a rešpektu ho zachráni od života v horkosti, hneve a odporovaní.

Predĺži život a istotne spraví roky človeka plnšie a bohatšie.

Spolieham na to, že tieto miesta Písma ako aj citáty prevzaté z kázní kázaných bratom Williamom Branhamom budú pre vás požehnaním. Váš brat v Kristovi

Harold BeckettRODINA


2) LÁSKA A JEDNOTA RODINY


TEN, KTORÝ EXISTUJE SO SVOJOU RODINOU

Ale v Genesis 2, keď On učinil človeka, povedal, "Ja som Y-a-h-u, J-u-v-u-h, Yahua, Jehovah. Čo to znamenalo? "Ja som Ten vše-existujúci, Ktorý stvoril niečo zo Seba, aby to bol Môj syn, alebo dočasne, alebo taký Môj malý amatér." Ó, sláva! Prečo? On dal človeka... "Jehovah" znamená, že On dal človeka, aby bol boh-amatér. Lebo On je Otec Boh a On učinil človeka bohom-amatérom, takže už nie je viac samo-existujúci, On existuje so Svojou rodinou. Amen. Elah, Elah, Elohim... Teraz, On je teraz Jehovah, "Jehovah" znamená "Ten, Ktorý existuje so Svojou rodinou." No, Boh učinil človeka, aby vládol nad celou zemou, on mal panstvo. A zem bola panstvom človeka. Je to podľa Písma? Potom, ak je to jeho panstvo, on bol bohom na zemi. On mohol hovoriť a stalo by sa. On mohol toto vypovedať a bolo by tak. Ó! Tam On je, Boh, Jehovah, Ten, Ktorý mal raz samo-existenciu, ale teraz existuje so svojou rodinou a Jeho maličkí s Ním... Tu to máte.

W. M. Branham, z kázne "Adopcia, 1.časť - List Efežanom zhodný s Knihou Jozue", 60-0515E


BOŽÍ ZÁMER – JEDNO SO SVOJOU RODINOU

To je Boží zámer. A Jeho zámer, ako Otec, Najvyšší, bolo, byť jedno so svojou rodinou, zemskou rodinou, s Adamom a Evou. A ten jediný spôsob, ako oni mohli byť jedno s rodinou, vlastne s Bohom, bol, že v nich bola Božia prirodzenosť. Tak to ich učinilo tak, že mali tú Božiu prirodzenosť v sebe, potom sa jeden s druhým a s Bohom všetci stali jedno. Či to nie je nádherný obraz, Boh vo Svojej rodine, Otec nad všetkým, najvyšší! Žiadna smrť, žiaden smútok, žiadna bolesť srdca, nič také, len nevýslovná radosť, nikdy nebyť chorý, nikdy nemať bolesť srdca, len byť jedno s Bohom! Čo za obraz! Pretože samotná prirodzenosť Boha bola v týchto ľuďoch. A preto, to, čo robili, oni len nasledovali jednu líniu s Bohom a Boh ich s nimi učinil jedno.

W. M. Branham, z kázne "Jednota", 62-0211MAJSTROVSKÉ DIELO – JEDNOTA RODINY

Všimnite si, to veľké majstrovské dielo rodiny. Muž a žena nemôžu byť skutočnou rodinou, ak nie sú jedno. Oni musia byť jedno. Ak nie sú, nie sú dobrou rodinou - žena ťahá na jednu stranu a muž na druhú. To tvorí hroznú rodinu. Ale v zhode, s láskou jedného oproti druhému, to je rodina. A teraz, to bolo Božie majstrovské dielo; a každá skutočná rodina to tu zobrazuje. Vidíte? A teraz to majstrovské dielo rodiny znovu prišlo - Kristus a Jeho nevesta, pripravení prísť. Druhý Adam, druhá Eva, pripravení vrátiť sa teraz naspäť do svojho domu. A celý tento obraz, to bolo vykúpenie, odtiaľ, kde to bolo, to prináša naspäť. Vidíte? Presne. Prináša to znovu naspäť.

W. M. Branham, z kázne "Majstrovské Dielo", 64-0705JE POTREBNÁ MILOSŤ, ABY BOLA RODINA UDRŽANÁ POHROMADE

Práve ako nejaký muž, ktorý si berie ženu a hovorí, „Ak budeš dobrou ženou, ak sa budeš starať o dom, ak mi budeš verná, ak mi budeš prať oblečenie, ak budeme mať deti, ak im budeš matkou, ak budeš robiť tieto veci, ja budem pracovať, až kým mi budú krvácať ruky, aby som vám zaobstaral živobytie, ak to ty budeš všetko robiť.“ Ale potom, pomysli, čo ak tá žena sa zvrtne, začne byť lenivá, nebude pracovať, neurobí nič? Potom je potrebná milosť, aby bola rodina udržaná pohromade.

W. M. Branham, z kázne "Posolstvo milosti", 61-0827


NEVERA A VIERA ZMIEŠANÉ SPOLU – ZLÝ DOMOV – ŽIADNA JEDNOTA

Achaziáš bol synom Achaba, vyrastal v takom druhu domácnosti, ktorá bola takou chladnou domácnosťou. Nebola celkom kresťanská. Jeho matka bola pohanka. A jeho otec sa oženil mimo obecenstva, oženil sa so ženou, ktorá nebola veriaca. A to vždy spraví zlý domov pre dieťa, ktoré tam má byť vychované, to je, keď sa nevera a viera snažia spolu zmiešať.

A teraz, ak by ten otec bol býval silným mužom vo viere, to dieťa by bolo malo lepšiu príležitosť, ale on nebol. On ju nemal. On vedel, že existuje Boh. On vedel, že existuje Jehova. A potom on... bohovia jeho matky a tak ďalej. On bol celý zmätený. Potom po smrti jeho otca, tento chlapec v tomto stave, v takom zmiešanom, tak alebo tak. A či to nie je obrazom krajín dnes?! Jeden z rodiny je takýto a druhý takýto, jeden ide týmto smerom, druhý zase týmto. Niet divu, že produkujeme toľko mládežníckej delikvencie a všetkých takých vecí, pod menom Kresťanstva. To je preto, že nie je žiadna jednota. Nie je žiadne skutočné vyvolanie a postavenie sa za Boha.

W. M. Branham, z kázne "Prečo?", 63-0626ON V LÁSKE TÚŽIL PO SVOJEJ VLASTNEJ RODINE

V tom je teraz vyjadrená láska Božia. On v láske túžil po Svojej vlastnej rodine, rodine synov - synov ako On Sám. Tam pred Ním leží celé ľudstvo ako JEDNA hruda hliny. Z tej istej hrudy On teraz tvorí nádoby na česť i nečesť. Ten VÝBER bude Jeho vlastný výber. Potom tí vybraní, zrodení z Jeho Ducha, budú cvičení, aby vo svojom chodení zodpovedali Jeho obrazu. On KARHÁ so všetkou trpezlivosťou, miernosťou a milosrdenstvom. On TRESTÁ s rukami zjazvenými od klincov. Niekedy musí vziať tento Hrnčiar nádobu, na ktorej pracuje, a úplne ju rozbiť, aby ju mohol znovu sformovať presne tak, ako ju túži mať. ALE TO JE LÁSKA. TO JE JEHO LÁSKA. NEEXISTUJE INÝ SPÔSOB JEHO LÁSKY. NEMÔŽE BYŤ.

W. M. Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekovLÁSKA ZJEDNOCUJE RODINU

Nedokázali by ste milovať nič, čo by nebolo z vašej vlastnej prirodzenosti. Milovanie sa musí zjednotiť s láskou. Muž a žena musia milovať jeden druhého, ak majú kedy uspieť. V rodine musia milovať jeden druhého, ak majú kedy uspieť. Niečo, čo môžete milovať! Všade hľadáte, hľadáte dievča, ktoré by mohlo byť vašou manželkou, ktorú by ste milovali. Ona hľadá, snaží sa nájsť muža, ktorého by mohla milovať.

W. M. Branham, z kázne "Cirkev a jej stav", 56-0805SKUTOČNÁ RODINNÁ LÁSKA UŽ VIAC NEEXISTUJE

Oni idú v nedeľu ráno do cirkvi za svojím náboženstvom asi tak na dvadsať minút. Keď pastor káže asi tridsať minút, zavolajú ho na pohovor. Čo je to? Domáci život je na odchode.

Zvyklo to byť, že otec a matka sa milovali a ctili si jeden druhého a starali sa jeden o druhého. A keď ona ostarela, ošedivela a mala vrásky, a tá jej malá stará tvár bola celá stiahnutá a okuliare jej viseli na nose, ocko ju miloval tak isto, ako keď bola mladá a krásna.

Ale dnes... nemyslím to kriticky, ale keď ona trochu zostarne, on ju vymení za nový model. Zdá sa, že je to tak, ako vymieňanie áut alebo niečoho. Zdá sa, že tá skutočná rodinná láska už viac neexistuje. Niečo sa stalo. Domáci život sa niekam stráca. Nemáme už viac ten starý americký domov, ako sme zvykli mať pred mnohými rokmi.

W. M. Branham, z kázne "Vyzdvihnúť Ho z histórie", 58-1001RODINA – BYŤ JEDNO JEDEN S DRUHÝM

Akýkoľvek muž a jeho rodina, správna, dobrá, šľachetná, poslušná rodina sú jedno jeden s druhým, ktorákoľvek rodina. A ak je v tej rodine niečo, čo ich rozdeľuje, potom to nie je správne, tá rodina je niekde zlomená. Oni by mali byť všetci jedno, otec s matkou, matka s otcom, deti s rodičmi, rodičia s deťmi, všetci v súhlase. A keď také niečo vidíte, vidíte jeden nádherný obraz.

W. M. Branham, z kázne "Jednota", 62-0211


ZANEDBANIE LÁSKY

Svet dnes niečo hľadá. Keď ti tvoja milá manželka povedala, že bude tvoja milujúca manželka, ona hľadala niekoho, kto by ju miloval. A keď si dala svojmu manželovi sľub, on hľadal niekoho, kto by... keď on príde domov celý upracovaný, unavený z celého dňa, že bude mať milú ženu, ktorá ho objíme a milo mu prejde rukou cez vlasy a povie mu, ako ho miluje. To, čo spôsobilo rozdelenia v rodine, je zanedbanie lásky. To je to, čo spôsobilo rozdelenia v cirkvi, zanedbanie lásky. Musíme mať lásku.

W. M. Branham, z kázne "Toho počúvajte", 57-0310


MANŽELKY, NAŠE DRAHÉ – NECH SA TO NIKDY V RODINE NEZMENÍ

Myslím, že tvoja drahá prišla tiež. Viem, že to tak ohľadne nej cítiš, ona je stále tvojou drahou. A to je to, ako my... Viem, že my všetci Kresťania to tak cítime ohľadne našich manželiek. A oni sú pre nás stále naše drahé. Dúfam, že sa to nikdy v mojej rodine nezmení a že sa to nezmení v tvojej rodine, že vždy budeme takto myslieť ohľadne našich manželiek. Nakoniec, ony stoja s nami bok po boku, aby nám pomohli vybojovať tieto boje a my ich potrebujeme. Hoci som proti nim povedal mnoho drsných vecí, ale to nebolo kvôli tomu, že by som chcel, aby sa cítili zle; to bolo na to, aby ich to držalo v jednej línii s Evanjeliom.

A vidíte, to je satanov nástroj, tam pracuje najviac. To bol jeho prvý nástroj. On sa nikdy nemení. On tam zostáva, aby... a on je... my sa len musíme za naše sestry ustavične modliť. Samozrejme, ony sa za nás tiež modlia. A spolu v jednote môžeme pochodovať vpred ako neporaziteľná armáda s naším veľkým Šéf-Kapitánom Ježišom Kristom a s Jeho Slovom idúcim pred nami, ako robí pre nás cestu.

W. M. Branham, z kázne "Vytrvalosť", 62-0520

3) NAPÄTIE A KOMPLEXY V RODINE

No, rodičia tohto mladého chlapca, jeho matka je Nemka. Nič proti Nemcom, ale tam je v tej rodine určité napätie. A to je to, že oni len sedia, vy ku nim hovoríte a oni vám len hľadia do tváre. Oni majú... sestra tohto dievčaťa, matka tohoto chlapca, jej sestra. Išiel som dolu ulicou, častokrát ráno, a táto mladá pani tam sedela na dvore a ja som povedal, „Dobré ráno vám.“ Ona len na mňa hľadela. A ja som sa zastavil a povedal som, „Máme pekné ráno.“ Ona len stála, pozerala vám do tváre, inteligentná žena. A ja som povedal, „Príďte nás niekedy navštíviť.“ Ona len stála a hľadela. No, jej bratia sú takí, otec a matka sú takí.

No, gény v tom otcovi a matke tohto chlapca zostávajú v ich tele stále, je jedno koľko boli obrátení, a to sa prenieslo do tohto chlapca. Preto ten chlapec má v sebe komplex, práve ako v rodine jeho matky, a oni neodpustia, oni sa neospravedlnia, a to je to, kde ten chlapec stojí.

W. M. Branham, z kázne "Paradox", 63-0801


VPLÝVAŤ JEDEN NA DRUHÉHO

Keď necháte jedného člena rodiny, aby bol nervózny, ide to ku druhému členovi a ďalšiemu členovi a ďalšia vec, ktorú zistíte je, že sa všetci hádate a takto to pokračuje. A jeden člen rodiny sa niečím rozruší, to rozruší toho druhého a ďalšieho a ďalšieho a prvá vec, ktorú zistíte, je, že celá rodina je rozrušená. To je satan. Potom, ak sa jeden člen rodiny raduje, nech sa tí ďalší radujú s ním. Nech sa to každý jeden z rodiny tak snaží robiť.

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 64-0823


4) JEŽIŠ KRISTUS, TVOJA RODINA, TY POSLEDNÝ

Máte jeden cieľ, a to je Ježiš Kristus. Mimo toho, nič iné sa nepočíta, to je On. Potom po druhé, tvoja rodina, potom po tretie, vy sami, ale po prvé Boh, potom tvoja rodina a potom ty. Vy ste číslo tri, to je koniec cesty. Postavte seba na posledné miesto. On to urobil.

W. M. Branham, z kázne "Ako môžem víťaziť?", 63-0825M


5) RODINA – ZOSTÁVAJTE TAM, KDE STE DUCHOVNE KŔMENÍ

Tak mnohí dnes... vezmite napríklad ľudí, nejaká rodina, ktorá začne chodiť cirkvi. A Boh uzdraví tú malú rodinu. On ich požehná a dá im Ducha Svätého v ich životoch. Tie malé deti sa budú pri stole modliť; budú sa modliť, predtým, ako pôjdu do postele. Matka a otec sa chytia za ruky a budú sa modliť. A ako dlho budú takto pokračovať, zostanú rodinou, ale nech sa im dostane... prvé, čo zistíte, oni nemali nič, možno nejaké rozpadnuté auto, jazdili na ňom, alebo možno išli peši. Potom sa im dostane lepšie auto, lepší dom. A prvú vec, ktorú zistíte, oni sa potom chcú dostať do toho, čo oni... čo svet nazýva „vyššia klasa“ pre spoločenstvo. Presťahujú sa do iného susedstva, a tam zistia, že sa stávajú ovplyvnení zlým vplyvom. Vždy musíte zostať tam, kde je Kráľovstvo Božie a kde sa vylieva sláva Božia. Zostávajte tam, kde môžete byť duchovne kŕmení dňom i nocou. Lebo potom, tá prvá vec, ktorú zistíte je, že oddelenie prichádza do domu, svetskosť, a stávajú sa povýšení. Uziáš to urobil, stal sa povýšený, bolo tam veľa pýchy.

W. M. Branham, z kázne "Vplyv jedného človeka na druhého", 62-10136) ZODPOVEDNOSŤ RODIČOV


6.1) RODIČOVSTVO


K VYCHOVANIU RODINY SÚ POTREBNÍ DVAJA

Myslím na tie malé deti. Všetci z vás si ich pamätáte, tam v takom malom hranatom domčeku. Ich starý biedny otec tam sedával v cirkvi a stál za nimi. Pamätáte si na tých maličkých, všetci ich poznáme. Ako staručká Ora Mae... Sú potrební dvaja, aby vychovali rodinu. Ó, Bože, táto hrozná vec manželstva a rozvodu, a ako Curtis pre nich urobil všetko, čo len mohol. Ťažko pracoval, ale dieťa, je jedno, kto to je, potrebuje materinskú lásku, niekoho, kto ich miluje. To je prirodzenosť, ktorá vie utíšiť tvoje rozrušenie.

Som poľovník. Študujem život divočiny. To je... idem von a len to študujem. A stará medvedica, keď ona vychádza na jeseň, ona je oplodnená aby bola znovu matkou. Ona všetky svoje mláďatá rozoženie. Má jedno až dve. Ona ich odoženie. Nechá, aby samé prezimovali, aby tak boli na to zvyknuté.

W. M. Branham, z kázne "Dokonalosť", 56-0610POSKYTNÚŤ PRE NICH TO NAJLEPŠIE

V Edene, Boh poznal Svojho nepriateľa a všetky útoky nepriateľa. No, Boh je tým nekonečným Bohom, a ten nekonečný Boh je dokonalosť dokonalostí. On poznal všetky veci ešte predtým, ako vôbec boli. A preto, ak sa tento nekonečný Boh mohol pozrieť dopredu, a On sa pozrel, a mohol vidieť koniec od začiatku, a vedel, že bude mať na tejto zemi deti, Svoje vlastné požehnané deti, či si nemyslíte, že On by im neposkytol to najlepšie, čo by im mohol poskytnúť?

Či by ste dnes večer vy, ohľadne svojich detí, ktoré boli také bezmocné malé bytosti, ktoré sa nedokážu o seba postarať, či by ste nezápasili, nepracovali a neurobili pre nich všetko, čo len môžete, aby ste to tým deťom poskytli? Lebo ty si otec, rodič. A ak je to pri... povedal by som, tá pravdivosť, pomyslieť na zemského rodiča... Rodičovstvo pochádza od Boha, lebo On je tým prvým rodičom. Či si nemyslíte, že Boh, keď videl, čím bude Satan, čo Satan urobí, že by nedal Svojim deťom to najlepšie, čo by len mohol a neposkytol im to? Keď vedel, aký bude útok nepriateľa, Boh svoje deti opevnil.

W. M. Branham, z kázne "Konflikt medzi Bohom a satanom", 62-0531NEÚCTIVÍ RODIČIA

Tak, Boh ich preklial, v Mene Pánovom. Nie kvôli tým deťom, ale kvôli tým neúctivým rodičom, ktorí vychovali deti tak, aby nerešpektovali Boha. Dve medvedice vyšli a zabili z nich štyridsaťdva detí. No, to je neúctivosť. Boh vyžaduje rešpekt. Keď nerešpektovali Jeho proroka, nerešpektovali Jeho; nezáleží na tom, že oni neverili, oni mali držať svoje ústa zatvorené, buďte od toho preč. Ale, nie, oni museli do toho strkať nos. Oni museli povedať niečo, čo nemali povedať. A čo sa im stalo?

W. M. Branham, z kázne "Rešpekt", 61-1015OTCOVSTVO A MATERSTVO ZLOMENÉ

Mám tu jeden článok, čo bol v našich novinách, našich lokálnych novinách, kde to ukázalo, že traja zo štyroch vojakov, ktorí išli za more počas vojny, boli už svojimi manželkami rozvedení po šiestich mesiacoch od vtedy, ako tam boli.

Išli pracovať do tovární, a tak ďalej...

No, ak je muž chorý a jeho žena nemôže pracovať, mám na mysli, on nemôže pracovať, neviním ho; jeho žena musí zarábať na živobytie. To je pravda. Ale ak tam ona vonku pracuje, aby mali nejaké extra peniaze, radšej by si ju mal držať od tej darebáckej bandy, s ktorou tam pracuje. Jej miesto je doma. Tak je to. Tu, ona má byť doma.

A pane, môžeš sa nazývať neviem ako dobrým, ale ak máš nejaké lóže a iné veci, ktoré ťa od nej na noc odvádzajú, mal by si sa hanbiť. Boh ti dal domov, aby si sa o neho staral a urobil pohodlie a také veci, a je to hanba vidieť, ako sa muži správajú ku svojim manželkám a manželky ku svojim mužom. Otcovstvo a materstvo tohto národa je potrhané na kusy, rozvodové súdy sú preplnené.

Ježiš povedal, že to tak bude, „Ako bol vo dňoch Noeho, ženili sa, vydávali, až do dňa, keď Noe vošiel do korábu.“ Je to hriech a hanba. Nenazývajte ma...

W. M. Branham, z kázne "Smäd po živote", 60-03046.2) OTCOVSTVO


SKAZÍŠ SVOJHO SYNA - NELÁSKA

Pamätaj, ocko, Junior vyrastie jedného dňa na muža, ožení sa a bude mať rodinu. Nech Boh pomôže tej žene, ktorá bude žiť s chlapcom, ktorý bol takto vychovávaný, že si mohol robiť čo chcel – nemohol rozlíšiť dobré od zlého. To nie je láska. To je púha ignorancia. Biblia má pravdu. Ušetri palicu a skazíš svojho syna.

W. M. Branham, z kázne "Rozpoznávanie tela Pánovho", 59-0812OTEC MUSÍ ČELIŤ ZODPOVEDNOSTI - BITKA

Ale, čeliť zodpovednosti, niekedy to vyžaduje, že to z nás sťahuje kožu, aby sme to urobili. Ako otec čelíš zodpovednosti, aby si dal svojmu dieťaťu bitku. Tí maličkí, vy to nechcete urobiť. Ale ako otec alebo matka, vy musíte čeliť tej zodpovednosti vychovávaniu toho dieťaťa, pretože Biblia hovorí, „Ušetri prút a skazíš svojho syna.“ A to stále stojí ako správna vec v očiach každého psychológa na svete. To stále zostáva Božou Pravdou. Ak by toho bolo viac praktizované, nemali by sme toľko mládežníckej delikvencie a takých vecí a toho prehnitia, ktoré máme vo svete dnes.

W. M. Branham, z kázne "Muž, ktorý uteká z Prítomnosti Pána", 65-02176.3) MATERSTVOMATKA JE PRVÁ S DIEŤAŤOM, UMIESTNENIE NA SPRÁVNU CESTU

Matka je tak ohromná. Vieš, ten prvý človek, ktorý ťa prijíma, v tomto živote, je tvoja matka. Nikto sa ťa nesmie dotknúť, pretože si počatý a ona ťa nesie pod svojim srdcom. A ona je tá prvá, ktorá ťa má spoznať, a ktorá ťa má prvá, v tomto živote, držať. Potom, keď si narodený, jej ruky sú jedny z prvých, ktoré sa vás dotknú, a ktoré utierajú slzy z tvojich očí. Ona je tá prvá, ktorá ťa potľapká a ktorá ťa bude ľúbiť, a bude sa ti jemne prihovárať, v tomto živote, to je tvoja matka. No, myslím, že nie je dostatok cti, ktorej by sme mali dať matke.

Matka je prvá s dieťaťom a ona má veľkú zodpovednosť za to, čo z toho dieťaťa bude. To bude založené na tom spôsobe, ako matka začne s dieťaťom na tej ceste, po ktorej musí ísť. Matka má zodpovednosť od Boha, aby umiestnila dieťa na tú správnu cestu. A myslím, že to je to, prečo matky vedia dať taký špeciálny jemný dotyk.

W. M. Branham, z kázne "Deň matky", 59-0510ŽENY NEZOSTÁVAJÚ DOMA

Príchod Kristov bliká svoje znamenie. Pozrite sa na nich. Pozrite sa, či to, čo som vám dnes večer povedal... Možno to nebude veľmi populárne, ale je to Pravda. Je to to, čo Boh povedal, a tu to máme.Ženy nechcú zostať doma. Ony sa nechcú starať o svoje rodiny. Ony si len najmú opatrovateľku a idú von niekde na večierok. Mládežnícki delikventi, všetky veci sa dejú: strihajú si vlasy, nosia šortky, make-up. Nárast v kráse stúpa stále viac a viac. Muži, synovia Boží upadajú; je to satanova pasca, ktorú používa, aby synovia Boží do toho padli, práve ako Ježiš povedal. Musí sa to stať. On povedal, že to tam bude, a tu to je. Povedal, "Keď sa budú diať tieto veci, táto generácia nepominie, a to je štyridsať rokov, až kým tieto veci nebudú vyplnené." Pomyslite na to!

W. M. Branham, z kázne "Blikajúce červené svetlo znamenia Jeho príchodu", 63-0623


MATKIN DOTYK

Poznám v tomto meste jedného chlapca. Myslím, že jeho matka je tu prítomná. Má takmer toľko rokov ako ja. Ale ja toto nehovorím preto, aby som zranil tú matku; pretože ona má dosť na tom, čo ju zraňuje, tak, ako všetky matky. Ale ten chlapec pije, a on pije veľmi veľa. A keď sa skutočne opije, príde domov, priskočí k posteli svojej mamy a objíme ju. A on má vnúčatá. Ale tam je niečo odlišné na tom potľapkaní matky, čo sa zdá, že zaujíma iné miesto, ako čokoľvek iné, čo sa môže dotknúť; to je v tomto živote, ľudsky hovoriac.

W. M. Branham, z kázne "Deň matky", 59-0510


BOHOM DANÁ PRÁCA JE VYCHOVÁVAŤ DETI

Je tu dnes večer horiaci ker, aby odpovedal každému bratovi, ktorý je preč od Božieho povolania. Rozmýšľajte o svojich cestách. Duch Svätý je tu, aby uzdravil chorých, ukázal znamenia a divy a zázraky. Mnohí z vás ľudí chceli byť Kresťanmi. Mnohí z vás chceli urobiť niečo pre Boha. A zanedbali ste to kvôli korytu, kvôli nejakej práci niekde v továrni.

Niektoré z vás žien, ktoré by ste mali byť so svojimi deťmi, čítať im Bibliu. Vy tam máte nejakú prácu, aby ste si zarobili nejaké extra peniaze. Hanba vám. Boh ti dal prácu; to je vychovávať tie deti. Učte ich veci Božie. To je pravda. Porozmýšľaj o svojich cestách, žena.Čo urobia tie doláre? Budú zvoniť ako tie Judáša Iškariotského. Porozmýšľaj o svojich cestách a obráť svoju nohu ku Jeho svedectvám, ku Jeho Krvi, ku Jeho milosti, k Jeho ponuke. „Ako som premýšľal o svojich cestách,“ povedal Dávid, „obrátil som nohu ku Tvojim svedectvám.“ Iste. Porozmýšľaj o svojich svedectvách, ako pôjdeš.

W. M. Branham, z kázne "Ako som premýšľal o svojej ceste", 59-0814PIATE EVANJELIUM

Pre vás, milé matky, ktoré ste dnes tu, ktoré ste skutočnými matkami, viem, že vás tu je takých mnoho, myslím, že každá z vás. Dovoľte, aby som vám niečo povedal. Nech vás Boh žehná. Vy ste piatym Evanjeliom, myslím. Dovoľte mi povedať vám, čo je tam pre vaše deti, len malú vec. Pretože brat Neville bude dnes večer pravdepodobne kázať o matke, alebo ktokoľvek, jeden z nás kazateľov, v poriadku, o matkách. Ale počúvajte, dovoľte, nech sa vás niečo opýtam. Pamätáte sa, keď bol Mojžiš malým chlapcom, to bola matka, ktorá mu dala jeho inštrukcie. To bola zbožná matka, ktorá vzala Mojžiša na svoje kolená a povedala, „Mojžiš,“ učila ho to všetko. On bol jej učiteľ, vlastne, ona bola jeho učiteľkou, pri faraónovi, a povedala mu teraz tieto veci. Povedala, „Mojžiš, jedného dňa vyslobodíš deti Izraelove. Ty si ten chlapec, ktorý je do toho povolaný. Zachovaj sa čistý a nepoškvrnený od sveta, lebo ty si ten. Ty si ten.“

Nijako inak nevieme, že by kedy išiel do nejakého seminára, či niekde dostal nejaké vyučovanie. On zostal rovno vo faraónovom paláci, ktorý bol pohanský; ale vyučovala ho jeho matka. To je skutočná matka. Ona ho vyučovala prikázania Pánove. Povedala mu, aký má byť svätý. Povedala mu, ako sa má žiť a ako, čo Boh musí urobiť, čo pre neho urobí. A to sa prichytilo a zostalo s Mojžišom po všetky dni jeho života.

A každá dobrá, verná, skutočná matka, ktorá vezme svoje deti, namiesto, aby ich zobrala do kina a na diskotéky a tak ďalej, ona si ich položí do lona a bude ich učiť o Pánovi Ježišovi Kristovi!

W. M. Branham, z kázne "Invázia na USA", 54-0509PRVÝ KAZATEĽ PRE DIEŤA – MATKA

Prvým kazateľom pre dieťa je matka. Sú štyri, je päť evanjelií: Matúš, Marek, Lukáš, Ján a matka. A matka by mala byť Duchom naplnená žena, ktorá dokáže učiť svoje deti a bude ich učiť, ako sa modliť a vedieť o Bohu a tak ďalej. Namiesto toho, oni im dávajú opatrovateľku a behajú niekde vonku celú noc. A potom idú v nedeľu do nedeľnej školy a nazývajú sa kresťanmi.

Radšej by som s tým mal prestať, však? Lebo ja som ten starodávny typ, ktorý verí tie pravdy o týchto veciach. To je pravda. A ja vás radšej teraz popálim, akoby ste mali potom úplne zhorieť, tak to je pravda. Tak len pamätajte, je to pravda, to je pravda Evanjelia.

W. M. Branham, z kázne "Očakávanie", 55-1001ŽENA MÁ ZACHOVAŤ SVOJ ÚRAD – MATERSTVO

Ženstvo má veľké miesto, to je posvätné, milé nádherné miesto. Ale ona sa tak musí zachovať, aby držala ten úrad tak, ako sa má, ako matka, ako žena so ženskosťou. Keď je ženskosť zlomená, chrbtová kosť akéhokoľvek národa je zlomená. A to je ten dôvod, že dnes je náš národ zruinovaný, to je kvôli nemorálnosti našich žien. To je presne tak. Iste. To je tá zhnitosť medzi nami, čo to láme.

W. M. Branham, z kázne "List Židom, 7. kapitola - 1.časť", 57-0915E


BOHOM DANÁ CNOSŤ BYŤ MATKOU

Ženskosť je jednou z tých vecí, ktorá drží náš národ. To je chrbtica národa. A ženskosť, tá nádherná cnosť, ktorú Boh dal žene, aby bola matkou, aha, to je - to je - preč. Ženy tohto sveta už dávno stratili svoju cnosť, poklonili sa pred hollywoodskou bohyňou módy, vzorujú, obliekajú sa a zachovávajú sa ako tie hviezdy Hollywoodu. A mnohokrát je to tak, že práve bezbožný odev, vzbudzujúci sexuálnu príťažlivosť, je módou prijímanou v cirkvách. A pastori stojaci za kazateľňou nemajú toľko smelosti, nemajú toľko sily Ducha Svätého, tak ako Lót, ktorý tam sedel a trápil svoju dušu, príliš sa zaoberal tým, z čoho bude žiť, miesto toho, aby povedal ľuďom, že to je nesprávne. Áno.

W. M. Branham, z kázne "Svet sa znovu rozpadá", 63-1127DRAHOKAMY V TVOJEJ STAROSTLIVOSTI

A my chceme požiadať, Pane, aby si požehnal dnes ráno, po celom národe, ako sa oslavuje tento pamätný deň, Deň matky. Ale nech to nie je len tento deň tým dňom matky, ale nech je to každý deň.

Bože, udeľ dnes ráno, aby matky, ženy, ktoré sú preč zablúdené od Boha, aby prišli ku sebe dnes ráno a rozpoznali, že slovo „matka“ znamená, „tá, ktorá počala.“ Nech si uvedomí, že tí potomkovia z jej zjednotenia sa s jej manželom, sú malými posvätnými drahokamami, ktoré Boh zveril pod jej opateru. Potom ju Boh bude brať za zodpovednosť za vychovávanie tých detí. A ako hovorí Písmo, že „Dobrá žena a matka, ktorou je, jej deti ju budú volať blahoslavenou.“

W. M. Branham, z kázne "Deň matky", 59-0510NAJLEPŠÍ UČITEĽ – FORMUJE CHARAKTER

A viera môže zaujať svoj postoj na skale, kde tie vlny narážajú na základy a môže hľadieť rovno do tváre smrti a vedieť, že to bude už len trochu, ale viera sa môže pozrieť cez more na Neho, ktorý povedal, „Ja som vzkriesenie a Život,“ a dokonca ani nepočuť vlny a burácanie. To je ten druh viery, ktorý mala Mojžišova matka. Ona ho vyučovala a vychovávala v paláci faraóna, vyučovala ho, že sa narodil pre zámer, že Jahve odpovedal na jej modlitbu. A ona, on nemohol mať lepšieho učiteľa. To je to, čo pomohlo vyformovať ten charakter, ktorým bol Mojžiš.

W. M. Branham, z kázne "Deň matky", 59-0510STARODÁVNE MATKY – NEBOLO TOĽKO MLÁDEŽNÍCKEJ DELIKVENCIE

Mám rád skutočné ženy, skutočné matky. Bože, daj nám viac skutočných, starodávnych matiek, nemali by sme toľko mládežníckej delikvencie, ak máme matku, ktorá zostane doma a stará sa o svoje deti, namiesto toho, aby išla niekde von na nejakú koktejl-párty, a tieto opatrovníčky sa niekde o nich snažia postarať. To je pravda. To je to, čo vpúšťa jed do mysle detí. Amerika je tým prehnitá do koreňa, po celý čas je to horšie a bude to stále horšie. Nie je nič... Dal by som svoj hlas proti tomu, ale to stále pokračuje, pretože Písmo tak hovorí. Tento národ zomrie vo svojej mladosti. Pamätajte, v Zjavení 13, keď sa objavuje, je vždy vo svojej mladosti. To je ten malý baránok, ktorý vychádza.

W. M. Branham, z kázne "Jehova Jireh", 60-0803STARODÁVNA MATKA – STARÁ SA O SVOJU RODINU

Tak, nie je na zemi nič milšie, o čom vieme, ako skutočná, pravá matka. Nech Boh žehná jej chrabrú dušu, skutočná, skutočná matka. Ale my máme dnes toľko náhrad, čo sa nazýva „matka“, to nie je matka, ony sú len ženy, ktoré majú deti, nie matky. Starodávna matka je taká, ktorá sa stará o svoju rodinu, a nie taká, čo behá po tých spoločenských miestach a tanečných sálach, celú noc, fajčí, pije a všeličo. Ona si nezasluhuje to sväté pomenovanie „matka“. To je len žena, to je všetko, ktorá vychováva dieťa, ale nie matka, pretože slovo „matka“ má iný význam.

W. M. Branham, z kázne "Vyučovanie o Mojžišovi", 56-05137) DOMÁCE HODNOTY


DOMOV JE PORIADOK DOMU

Mnohokrát ideme dolu ulicou a vidíme nejaký dom. A niekedy povieme, „Či to nie je pekný domov?“ No, to môže vyzerať ako pekný dom, ale domov je poriadok domu. Vidíte ten poriadok, ktorý je v ňom, poriadok rodiny.

A to je to, čo si myslím, že je Dom Boží. To nie je toľko o tom, aký krásny je ten chrám (ceníme si ho), ale to je poriadok, ktorý je v jeho vnútri. Aký druh poriadku tam majú? Sú skutočne Kresťanmi, skutočne uctievajú Pána, skutočne Ho milujú? Je to dom nápravy, kde je kázané Evanjelium a sprevádzané znameniami, ktoré Ježiš dal, aby nás nasledovali? A som si istý, že takto je to tu v Chráme Beulah.

W. M. Branham, z kázne "Žízniť po živote", 59-0613RODINNÝ ŽIVOT ZANEDBANÝ - BIBLIA ODLOŽENÁ

Potom tiež máme krízu rodinného života. Zdá sa, že rodinný život sa rúti ku plytkým vodám. Zvyklo to byť, že doma otec, hlava domu, si ráno sadol a hovoril so svojou rodinou a oni si všetci vzali starú rodinnú Bibliu a trochu si prečítali a všetci boli zhromaždení pri stole a pomodlili sa. Už to viac nevidíte. A keď sa deň skončil a mama už poumývala riad, všetci sa zase zhromaždili a čítali si viac z Biblie a pomodlili sa predtým, ako išli do postele.

Mládežnícku delikvenciu bolo istotne v tých dňoch ťažko nájsť. Všetci chlapci išli pracovať na pole a dievčatá pomáhali mame s umývaním a praním pri potoku. Ale dnes, stlačíme len malý gombík a riady sú všetky umyté a mama je v aute a ide na kartový večierok, alebo sa niekde tára vonku po uliciach. A práca je urobená traktorom. A tak nemáme nič viac ako bandu lenivých, nečinných ľudí. A rodinný život je tak zanedbaný, až Biblia je niekde odložená, až ju musia hodinu hľadať, v mnohých domácnostiach v Amerike.DOBRÝ STARODÁVNY DOMOV

Poviem vám. Myslím, že dnes máme takú mládežnícku kriminalitu po celom národe, ale skutočne,myslím, že to začalo doma. Myslím, že rodičia začali povoľovať. Ak bolo dieťa vychované v dobrej, starodávnej, zbožnej domácnosti; nehovorím, že so všetkým je koniec, iste nie, ale to určite dá tomu dieťaťu ten správny druh vplyvu. Myslím, že mnohokrát, že doma boli deti zle vychované, boli pustené na ulicu a žili si po svojom, zatiaľ čo matka bola niekde v bare alebo... a otec, a tak ďalej. Oni sa o to dieťa nestarajú. Ďalšia vec, oni ho nemilujú a nedávajú mu tú náklonnosť, nevenujú sa mu. Ono je mladé. Vy ho musíte učiť milovať a rešpektovať a čítať Bibliu.

W. M. Branham, z kázne "Vplyv", 63-1114UROBTE DOMOV PRE DETI MILŠÍ

Dovoľte mi len vojsť do vášho domu a nech sa pozriem, aké obrázky máte na stene. Dovoľte mi ísť do vašej kancelárie, a nech vidím, akú hudbu počúvate. Rozumiete? Čo čítate, na čo sa dívate, dokážem vám veľmi dobre povedať, čo je vo vnútri vás, pretože na tom sa kŕmite. Rozumiete? A, ó, domov, ak by sme urobili domov milším, deti by nechceli utiecť. Urobte pre nich viac vecí, kde sa cítia vítané a milé a v pohodlí domova; domov, kam sa už nevedia dočkať, kedy sa tam vrátia. A to je domov, aký by mal byť.

W. M. Branham, z kázne "Vplyv", 63-1114


DÔVOD, PREČO ANJELI NENAVŠTEVUJÚ DOMY

Tieto vojny, beriete von tieto deti, oni sú šľahačkou na vrchu, lebo oni vôbec nepoznajú disciplínu, vojenskú disciplínu. „Vystrč hlavu nad tým kopcom a nech ju niekto odstrelí, zomri ako hrdina.“ Oni to radi robia. Vybehnú tu na jeden, a zastrelia jedného a zastrelia druhého, zastrelia... A národ na nich zabudne, jedine, že sú rodina. Vrátia sa ku tomuto a k čomukoľvek sa vracajú... rozumiete, čo mám na mysli. Mnohí vojaci...

Ale človek, zriedka nájdete jedného, ktorý položil svoj život za Krista. Ani sa nevyplazí spod tieňa svojho stromu a nepôjde do cirkvi, ani nevstane od televízie, aby išiel na stredajšie modlitebné zhromaždenie. To je pravda. Amen. Je to hanba.

To je ten dôvod, prečo anjeli nenavštevujú cirkvi. To je ten dôvod, prečo anjeli nenavštevujú domovy. Musíme sa dostať do hlbokej úprimnosti tejto veci. Anjeli Boží sú tu na zemi dnes večer tak isto, ako boli vždy.

Duch Svätý tu bol vždy, od vzkriesenia Ježiša Krista a od príchodu Letníc. On sa objavoval cez celé veky, a zhromažďoval spolu svoj ľud. Ten ostatok z toho je len bezcenná potrava pre kanóny, poviem vám to teraz rovno. To je len potrava, ktorá sa zmieša s dymom z ríše múk. Tak veru. Je potrebné prežitie znovuzrodenia, umytie skrze Krv baránka, posvätenie, naplnenie Duchom Svätým, alebo inak nikdy nepôjdu do vytrhnutia, podľa tohoto Slova. To je presne to, čo hovorí Písmo.

W. M. Branham, z kázne "Nezmeniteľné Slovo Božie", 60-0724NAUČTE SA DISCIPLÍNE A UČTE SA DOMA

Deti majú dostať disciplínu, mali by ju dostať doma. Ale ak je to i moje, moje deti, keď sú tu, kedykoľvek, ak sa nevedia správať, nechcem, aby ste ťahali za jeden povraz; Sára, Rebeka, Jozef, Billy, ktokoľvek to je. Povedzte mi to, ja sa na to pozriem. Ak sa nedokážu správať, potom zostanú mimo zboru, kým sa nenaučia správať. Toto nie je aréna, toto je dom Boží. Toto nie je miesto na hranie, šmýkanie a písanie poznámok a smiech a vystrájanie, toto je dom Boží a musí sa tu správať zbožne.

W. M. Branham, z kázne "Zborový poriadok", 63-1226HODINY TRÉNINGU MAJÚ BYŤ DANÉ DOMA

Keď hovoríme o bohatstve v cirkvi, no, nikdy nebola taká ukážka bohatstva. Prekrásne svätyne sa rozmnožili tak v počte, ako nikdy predtým. Rôzne skupiny súperia medzi sebou, aby videli, ktorá dokáže postaviť najväčšiu a najkrajšiu. A stavajú vzdelávacie centrá, ktoré majú odhadovanú hodnotu na milióny a tie budovy používajú iba hodinu alebo dve do týždňa. No, to by ešte nebolo také hrozné, ale oni očakávajú, že ten malý čas strávený deťmi na tej vzdelávacej pôde vynahradí všetky hodiny tréningu, ktoré by mali dostať doma.

W. M. Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekovSPOLIEHAŤ SA NA 15 MINÚT NEDEĽNEJ ŠKOLY

Ó, v akom hroznom čase žijeme. Poobzerajte sa dookola a vidíte hriech. Ó, áno. Nemôžete ísť na modlitebné zhromaždenie. „Je príliš horúco.“ „Je príliš zima“. „No. Nakoniec, kazateľ káže príliš dlho.“ Ale ty si môžeš nechať svoju hlavu strčenú do tej diablovej televízie deň i noc.

Budeš sa dívať na... No, tie malé deti, zatiaľ čo vy, matky, by ste ich mali učiť o Kristovi. Nie spoliehať na 10 minút nedeľnej školy raz za týždeň. Každé dieťa v krajine ti dokáže povedať, kto je David Crockett, odkiaľ prišiel, koľko má rokov, kedy zabil medveďa. Ale ani jedno percento zo sto nevie povedať, ako Ježiš Kristus prišiel spasiť hriešnikov. Za 24... menej ako 24, áno, menej ako za 12 mesiacov, celý národ vedel o Davidovi Crockettovi.

W. M. Branham, z kázne "Znamenie šelmy", 56-0715POHOSTINNOSŤ VOČI PROROKOVI

A ona čítala v Biblii, vo dňoch Eliáša bola jedna žena, ktorá sa volala... Sunamitská žena. A ona bola neplodná a mala vieru. A ten muž, prorok toho dňa bol Eliáš. A ona mu postavila také malé miesto pri jej dome, kde mala ona a jej muž taký pekný dom. Oni to vystavili a postavili tam misu s vodou a miesto pre neho aby sa mohol umyť a urobili to skutočne milým miestom, pohodlným. A keď išiel so svojim sluhom Géhazim okolo, povedal, „Pozri, akú láskavosť nám táto Sunamitská žena preukázala.“ Povedal, „Choď a opýtaj sa, či mám za ňu hovoriť u hlavného kapitána.“

W. M. Branham, z kázne "Potom prišiel Ježiš", 64-0417REŠPEKT KU BOŽIEMU SLUHOVI

A potom tam bol... ó, on mal... Pamätajte, on mal tiež riadny temperament. A niektoré deti si z neho začali robiť žarty, pretože bol plešatý. A on tie deti preklial, a to nebolo tak kvôli tým deťom, to bolo kvôli tým rodičom, ktorí nevychovávali svoje deti v rešpekte ku Bohu. To je to, čo to bolo. Tí rodičia stratili svoje deti, pretože dve medvedice ich zabili 42 z nich. Muselo ich tam byť asi 100 alebo viac, ktorí bežali za Eliášom. A on išiel rovno cez Samáriu, kde tak dlho kázal Slovo a bol prorokom. Ale vidíte tam niečo? To bol postoj ľudí voči Božiemu poslovi.

W. M. Branham, z kázne "Prorok Elizeus", 56-1002VYTVORENIE INEJ ATMOSFÉRY

Tak som sa tam prešmykol a vzal som si zásteru a uviazal som si ju okolo seba a začal som jej pomáhať. A povedal som, „Drahá, vieš čo? Videl som minule jedny krásne šaty. A tak som ti ich chcel kúpiť, bolo to v jednom meste blízko nás, a tak tam pôjdeme a kúpime ich.“ A po celý čas som sa v srdci modlil, „Nebeský Otče, utíš túto drahú malú ženu.“ A položil som na ňu ruku, ona o tom nevedela, ona nevedela, čo ja robím. Povedal som, „Áno, drahá, boli nádherné.“ „Ó, Pane, utíš túto drahú ženu.“ A tak som ďalej pokračoval, viete, ona nevedela... Čo som robil? Vytváral som, tvoril som inú atmosféru. Kráčajte v láske Božej, majte obecenstvo.

A za pár minút sa utíšila. A keď sa utíšila, Sára a Becky si rozdelili kocky, Jozef sa s niečím začal hrať, a zrazu bol v dome pokoj.

Čo to bolo? Vytváranie, vyjadrovanie lásky. Oni boli moji, moje deti, moja žena a ja som bol boh. A potom Boh dáva Svojho Ducha a skrze toho Ducha s láskou ku mojej rodine prišla suverénna milosť a utíšila rodinu. To to urobí. Viem, že urobí.

W. M. Branham, z kázne "Keď je Božská láska vyjadrená", 57-0126UČIŤ DIEŤA MILOVAŤ, REŠPEKTOVAŤ A ČÍTAŤ BIBLIU

Poviem vám. Myslím, že dnes máme takú mládežnícku kriminalitu po celom národe, ale skutočne, myslím, že to začalo doma. Myslím, že rodičia začali povoľovať. Ak bolo dieťa vychované v dobrej, starodávnej, zbožnej domácnosti; nehovorím, že so všetkým je koniec, iste nie, ale to určite dá tomu dieťaťu ten správny druh vplyvu. Myslím, že mnohokrát, že doma boli deti zle vychované, boli pustené na ulicu a žili si po svojom, zatiaľ čo matka bola niekde v bare alebo... a otec, a tak ďalej. Oni sa o to dieťa nestarajú. Ďalšia vec, oni ho nemilujú a nedávajú mu tú náklonnosť, nevenujú sa mu. Ono je mladé. Vy ho musíte učiť milovať a rešpektovať a čítať Bibliu.

W. M. Branham, z kázne "Vplyv", 63-1114ŽENY – ČÍTAJÚ DEŤOM BIBLIU

Niektoré z vás žien, ktoré by ste mali byť so svojimi deťmi, čítať im Bibliu. Vy tam máte nejakú prácu, aby ste si zarobili nejaké extra peniaze. Hanba vám. Boh ti dal prácu; to je vychovávať tie deti. Učte ich veci Božie. To je pravda. Porozmýšľaj o svojich cestách, žena. Čo urobia tie doláre? Budú zvoniť ako tie Judáša Iškariotského. Porozmýšľaj o svojich cestách a obráť svoju nohu ku Jeho svedectvám, ku Jeho Krvi, ku Jeho milosti, k Jeho ponuke. „Ako som premýšľal o svojich cestách,“ povedal Dávid, „obrátil som nohu ku Tvojim svedectvám.“ Iste. Porozmýšľaj o svojich svedectvách ako pôjdeš.

W. M. Branham, z kázne "Ako som rozmýšľal o svojej ceste", 59-0814UČIŤ DETI PRAVDIVÝ PRÍBEH

Nech ťa tam Boh žehná, môj brat. Možno si neurobil veľa veľkých vecí v tvojom živote, ale to je to najväčšie, čo si urobil. Nejaký chlapec, asi 12 ročný zodvihol svoju ruku. Nech ťa Boh žehná, synu. Biblia hovorí, „Dieťa ich povedie.“ On neťahal svoju dušu cez staré časopisy pravdivých príbehov a tých vecí, to, čo oni nazývajú pravdivé príbehy. Je len jediný pravdivý príbeh, ktorý poznám, to je ten v Biblii.

Malé deti dnes vedia viac o Davidovi Crockettovi, ako vedia o Ježišovi Kristovi. Od detstva vždy verili všetkým možným veciam o kovbojoch. A to je to, čo tie deti počujú a prehĺtajú.

W. M. Branham, z kázne "Svedectvo na mori", 62-0720DIEŤA BEZ PREŽITIA ZNOVUZRODENIA

Je mi jedno, v akom dobrom dome dieťa vyrástlo a koľko bolo učené konať správne: ak to dieťa neprijalo prežitie nového narodenia, rokenrolová hudba upúta jeho pozornosť hneď, ako ju počuje. Lebo v ňom je narodený, podľa prirodzenosti, telesný duch. A moc diabla je dnes taká veľká, až chytá ducha toho mladého.

W. M. Branham, z kázne "Bez peňazí alebo bez ceny", 59-0802UČTE ICH, TO ICH ZACHOVÁ, ABY ZOSTALI NEPOŠKVRNENÍ OD SVETA

Pre vás, milé matky, ktoré ste dnes tu, ktoré ste skutočnými matkami, viem, že vás tu je takých mnoho, myslím, že každá z vás. Dovoľte, nech vám niečo poviem. Nech vás Boh žehná. Vy ste piatym Evanjeliom, myslím. Dovoľte mi povedať vám, čo je tam pre vaše deti, len malú vec. Pretože brat Neville bude dnes večer pravdepodobne kázať o matke, alebo ktokoľvek, jeden z nás kazateľov, v poriadku, o matkách. Ale počúvajte, dovoľte, nech sa vás niečo opýtam. Pamätáte sa, keď bol Mojžiš malým chlapcom, to bola matka, ktorá mu dala jeho inštrukcie. To bola zbožná matka, ktorá vzala Mojžiša na svoje kolená a povedala, „Mojžiš,“ učila ho to všetko. On bol jej učiteľ, vlastne, ona bola jeho učiteľkou, pri faraónovi a povedala mu teraz tieto veci. Povedala, „Mojžiš, jedného dňa vyslobodíš deti Izraelove. Ty si ten chlapec, ktorý je do toho povolaný. Zachovaj sa čistý a nepoškvrnený od sveta, lebo ty si ten. Ty si ten.“

Nijako inak nevieme, že by kedy išiel do nejakého seminára, či niekde dostal nejaké vyučovanie. On zostal rovno vo faraónovom paláci, ktorý bol pohanský; ale vyučovala ho jeho matka. To je skutočná matka. Ona ho vyučovala prikázania Pánove. Povedala mu, aký má byť svätý. Povedala mu, ako má žiť a ako, čo Boh musí urobiť, čo pre neho urobí. A to sa prichytilo a zostalo s Mojžišom po všetky dni jeho života.

A každá dobrá, verná, skutočná matka, ktorá vezme svoje deti, namiesto aby ich zobrala do kina a na diskotéky a tak ďalej, ona si ich položí do lona a bude ich učiť o Pánovi Ježišovi Kristovi!

W. M. Branham, z kázne "Invázia na USA", 54-0509HOVORIŤ DEŤOM KLAMSTVO - MIKULÁŠ

Čo je väčší mýtus ako Santa Claus (Mikuláš)? Nikdy nič také nebolo! Rozprávate deťom klamstvá, budete za to zodpovední v Deň Súdu. Áno.

W. M. Branham, z kázne "Boží zabalený dar", 60-1225HOVORTE O BOHU, HOVORTE IM BIBLICKÉ PRÍBEHY

Je to príliš zlé, že matky dnes neberú svoje deti a nehovoria im biblické príbehy. Ťažko je dostať pastora, ktorý by to robil, už vôbec nie nejaká matka. Myslím, že je päť Evanjelií. V Biblii ich poznáte len štyri. Ale to je: Matúš, Marek, Lukáš, Ján a matka. Matka ich dostáva, keď sú mladé. Rovno tam by mala s nimi začať. Predtým, ako vôbec niečo vedia o Matúšovi, Markovi, Lukášovi a Jánovi.

A keby si matky našli viac času na to, aby hovorili so svojimi deťmi o Bohu a modlili sa s nimi, mali by sme omnoho menej mládežníckej delikvencie. V prvom rade, to je rodičovská delikvencia, predtým, ako je to mládežnícka delikvencia.

Ak by len matky zaujali svoje miesto v dome a vzali by Bibliu a modlili sa za svoje deti, a viedli ich ku Kristovi, namiesto vyjdenia niekde na večierok šitia a pletenia a pitia a vystrájania a fajčenia a... No, nechcem na toto teraz začínať. Avšak... je to hrozné, ako to robia.

W. M. Branham, z kázne "Neboj sa", 61-0311PRIHOVÁRAŤ SA ZA DIEŤA A HOVORIŤ S NÍM

Jedna dávka medicíny takmer môjho chlapca Billy Paula zabila. Asi pred dvomi, tromi rokmi, Billy Paul sa dostal do takého neduhu, pobehoval všelikde, a to je ten dôvod, prečo som ho musel poslať do Waxahatchee do školy. Naša verejná škola s bandou tých chlapcov a rôznych vecí, všetci fajčia a robia všeličo. A Billy raz prišiel domov a povedal, „Ako sa ti darí, ocko?“

Videl som ako sa nad ním objavilo videnie. Povedal som, „Poď sem na chvíľu, pohovoríme si.“ Povedal, „O čom, ocko?“

Povedal som, “Čo to robíš, prečo fajčíš cigarety?“

Povedal, „Nefajčím.“

Povedal som, „Neklam mi, Billy.“ Začal plakať.

No, povedal, „Už to viac neurobím, ocko.“ A išiel von a ďalej to robil. Neskrýval to, nemohol to skryť, nie, nie. Tak, videl som videnie a Pán mi ukázal, že Billy ma neposlúchol a vyskočil z okna a rehotal sa ako šialený, dolu cez večnosť, prevracal sa ďalej a ďalej. A keď som vyšiel z toho videnia, kričal som na plné hrdlo, „Ó, Bože, neber môjho chlapca. Jediný chlapec, ktorého mám, neber ho, Pane.“ A ja som kričal na plné hrdlo. Povedal som to Billymu.

W. M. Branham, z kázne "Poďme, pravoťme sa spolu", 55-1004SLEDUJTE, S KÝM SA VAŠE DIEŤA HRÁ

Televízia, necenzurované filmy, špina, nečistota,... a dáva to príklad. Pozrite sa na našich mladých dnes. Pozrite sa na naše dievčatá. Tie maličké osôbky idú zo školy, nemajú viac ako šesť rokov, sedem, osem, zapaľujú si cigarety. Prečo je to? Ich mama to pravdepodobne robila pred nimi. Ak to nerobia, potom niektoré deti, ktoré sa s nimi priatelia... Sledujte, s kým sa vaše deti hrajú. To je pravda. Tu ten jeden... pred nejakým časom, moja žena to vie, sedeli sme za stolom. A môj malý Jozef vypustil z úst také slovo, pri ktorom by sa zahanbil aj nejaký opitý námorník. A ja som sa otočil a povedal, „To je čo?“ A jeho mama takmer odpadla. To malé dieťa sa nevinne pozrelo, povedal, „Čo sa deje, ocko?“ A mal veľké slzy v očiach. Povedal som, „Nikdy už také niečo nevyslov.“

On nevedel, o čom to je. Zistili sme, že deti v škole používajú tie špinavé slová.

Povedal som, „Miláčik, to je z diabla.“

Vidíte, tu to máte. Vaše deti...

To sa dostalo, brat, na také miesto, až je to surovo bezohľadné, sebecké. Také nahromadenie hriechu. Ó! Televízne programy, milovníci hriechu, milovníci radovánok... Ó! Dvadsať minút je dosť veľa. „Musím si pozrieť posledné show,“ vidíte. „Ponáhľajte sa a vypadnime odtiaľto, lebo musím robiť toto a toto,“ vidíte. Vykonali si svoje náboženstvo. Išli tam a to im stačilo..

W. M. Branham, z kázne "Cesta pravdivého proroka", 63-0119MODLITBA VYHÁŇA DIABLA PREČ OD DIEŤAŤA

A potom prídem a poviem, „Jozef, nemal by si robiť túto vec.“ A viete, prvá vec, zistíte, že pre neho sa to stalo zvykom. A zistíte to u svojich detí, že oni vám klamú. To je klamlivý duch na tom dieťati. Na to je len jedna náprava, nabijak [žrď na nabíjanie alebo čistenie hlavne zbrane – pozn.prekl.], viete, zvykli sme dávať bitku s nabijakom, brat Jess. Keď sme sa dostali do problémov, zvykli sme vziať nabijak zo starých pušiek, hikorová palička, viete, staré nabijaky. To nie je to. Ale modlitba vyháňa toho zlého diabla z dieťaťa. To je pravda. Modlitba to robí.

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 59-1223MODLITE SA S DEŤMI, BOH ROBÍ VECI INÝMI

Nech vás Boh žehná, milovaní. Ja nechcem tie veci povedať. Ale Boh ma bude brať za zodpovednosť, ak nepoviem pravdu. Mali by ste všetci ísť domov, zísť sa dnes večer pri posteli, alebo priviesť mamu a deti, všetci sa zhromaždíte pri posteli, poviete, „Mama, modlime sa rovno tu, až kým tu Boh skutočne tie veci nezmení.“ Pastori, mali by ste zvolať svoje zhromaždenia v nedeľu ráno a povedať, „Začnime nanovo. Buďte milí jeden k druhému.“

Niekedy letniční kazatelia a ľudia pôjdu do centra mesta. Niekedy ich vidíte na ulici, oni naskočia do autobusu alebo niečoho, považujte ich za priateľov. Ak ho vidíte, že zháňa lístok, je mi jedno, kto on je, dajte mu drobné do... nech nie je pokutovaný. Dokonca vo všetkom, to bude vo vás rásť. Snažte sa byť milí jeden k druhému. Snažte sa potriasť ruky a buďte priateľskí a milí. Zborte všetky múry rozdelenia okolo vás, to je zloba, rozdielnosť, bezbožnosť, zborte to. Ďalej robte jeden druhému dobre. Vždy keď sa stretnete, buďte dobrí jeden k druhému. A prvá vec, ktorú zistíte, to bude medzi vami rásť, kým vás zviaže zväzok lásky. Haleluja! To je znamenie Božie.

W. M. Branham, z kázne "Pečať  antikrista", 55-0311MODLIŤ SA ZA DETI – ČO AK UROBILI NIEČO ZLÉ

Ak by to matky, otcovia, robili častejšie, nemali by toľko mládežníckej delikvencie. Mladí by nebehali po uliciach, ako to robia. Rozumiete? Povedal, „Ak by náhodou zhrešili, obetujem za nich za každého jedného obeť, ak by sa náhodou niečo stalo, pôjdu späť domov po ceste preliatej krvi.“ Ó! „Obetujem to za nich. Tak tu je to za Jána. Obetujem obeť, Bože, za Jána. No, ak sa tam náhodou odkloní z cesty... Duch Svätý ešte neprišiel, aby ho viedol. Tak ak zablúdi z cesty, Pane, ja mu tu urobím cestu.“ Ó! „Mária je dnes večer tam dolu. Tak, Pane, ak zablúdi... vychovával som ju správne. Ale ak predsa zablúdi, urobím jej cestu, skrze túto krvou preliatu cestu.“ Bože, daj nám viac takýchto staromódnych matiek, ktoré sa večer takto modlia za svoje deti. To je chrbticou každého národa. V poriadku.

W. M. Branham, z kázne "Obecenstvo skrze vykúpenie", 55-04038) VÝSLEDKY DOMÁCEHO TRÉNINGU


VYCHOVAŤ DIEŤA V NESPRÁVNEJ ATMOSFÉRE

No, zisťujeme, že tento Achaziáš bol synom Achaba a Jezábeli. On vyšiel z prekliatej rodiny. A keď máte rodinu, ktorá vychováva svoje deti v zlej atmosfére, sotva môžete očakávať niečo iné.

W. M. Branham, z kázne "Prečo?", 62-0622PRIPRAVUJÚ ICH MALÉ MYSLE

Vy, otcovia, vy, matky, ste pripravení založiť vo svojom dome oltár a vyhodiť von ten televízor? Ste pripravení vyhodiť ten balíček kariet preč zo stola? Tie komiksové knižky, ktoré vaše deti čítajú, pripravujú ich malé mysle pre úder, ktorý im ide diabol dať. Ste pripravení znovu vystaviť ten starodávny rodinný oltár? Alebo chcete len ďalej pokračovať tak, ako doteraz? Keď chcete tak ďalej pokračovať, tak nie ste ešte v stave, aby ste sem prišli, ale modlím sa, aby ste boli ako Samson, vidíte tú cenu a ste pripravení, „Pane, dovoľ mi zomrieť s nimi.“

W. M. Branham, z kázne "Ešte raz, Pane", 63-0120Z RODINY VYJDE KAZATEĽ – ZACHRÁNI MILIÓN DUŠÍ

A každý jeden z vás tu, ktorý ešte nebol umiestnený do svojej pozície... Ty nemusíš byť nič iné, ako len žena v domácnosti. No, povieš, "Brat Branham, nikdy som vo svojom živote nič neurobila. Nie som kazateľ." Dobre, možno ťa sem Boh postavil za tým účelom, aby si vychovala rodinu detí, z tej rodiny môže prísť ďalšia rodina detí, a tam môže byť kazateľ, ktorý privedie milión duší ku Kristovi. Ty tu musíš byť. Ty si tu za nejakým účelom. Vedela si to?

W. M. Branham, z kázne "Adopcia, 4.časť - Adopcia alebo umiestnenie", 60-05229) DETI


OD NARODENIA DO DOZRELOSTI

No, vy rastiete od narodenia ... Keď ste sa narodili a prišli ste na tento svet, Boh vedel, že tu budete na tejto zemi, a vy ste rástli od narodenia do dospelosti. Veci, ktoré sa vám zdajú také zvláštne, keď ste ešte malé dievča alebo malý chlapec, ako deti, teraz vyzerajú veľmi skutočné. Nemohli ste tomu rozumieť, keď ste boli dieťa, ale teraz ako dospievate, začínate rozumieť a nachádzate, že všetko bolo zostavené úplne presne. A teraz to pre vás skutočne niečo znamená.

W. M. Branham, z kázne "Veci, ktoré sa majú stať", 65-1205NIE JE NIČ AKO DETSTVO

Niečo je na tom detstve a na tom dospievajúcom veku, že neexistuje v živote nič, čo by to miesto nahradilo. Pamätáte si tie staré... ako nás naše matky a otcovia zvykli vziať, keď sme urobili niečo zlé a dali nám facku? Ó, to bolo hrozné. Ale viete, mnohí z vás dnes popoludní, spolu so mnou, ja by som dal čokoľvek, na čo by som si mohol spomenúť, ak by tu bol môj ocko tu na zemi, aby mi dal facku. On ale už viac nemôže byť, môj otec je už preč, mnohí z vás to cítia takisto. Nie je nič také ako detstvo.

W. M. Branham, z kázne "Môj životný príbeh", 53-1108PRVÉ PRIKÁZANIE SO ZASĽÚBENÍM

Viete čo? Viete, čo je prvým prikázaním v Biblii, prvým prikázaním so zasľúbením, kde bolo zasľúbenie? Môže to byť pre vás trochu ťažké rozumieť týmto Prikázaniam. Prvé prikázanie je „Nebudeš mať iných bohov okrem Neho.“ Ale to veľké prikázanie... to prvé prikázanie, kde bolo dané zasľúbenie, je ku deťom. Vedeli ste to? Vidíte, On povedal, „Deti, poslúchajte svojich rodičov, to môže predĺžiť vaše dni na zemi, ktorú vám dal Pán váš Boh.“

Dávať pozor, čo hovoria rodičia a robiť to, čo oni robia, to vám môže dať dlhší život na zemi, ktorú vám dal Pán, viac času ku Jeho službe.

W. M. Branham, z kázne "Vodcovsto, Nasleduj Ma", 65-1031TO, ČO ČÍTAŠ, FORMUJE TVOJ CHARAKTER

Môžem toto posunúť mladým ľuďom. Viete o tom, že Abrahám Lincoln nikdy nevlastnil vo svojom živote knihu, kým nemal dvadsaťjeden rokov, okrem Biblie a Foxovej Knihe mučeníkov? Vidíte? To, čo čítate, formuje váš charakter, ktorým ste. Niet divu, že dnes máme bandu neurotikov; nejaké časopisy s fikciou a vulgaritou a nezmyslami, to všetko je postavené vo výkladoch s novinami. On mal Bibliu a Foxovu Knihu mučeníkov. Pozrite, čím ho to urobilo. Ale keď čelil tomu všetkému, jedného dňa urobil takéto vyhlásenie, povedal: „Ak je vo mne nájdené niečo dobré, to je kvôli mojej zbožnej matke,“ ktorá ho vychovávala, aby slúžil Pánovi.

W. M. Branham, z kázne "Deň matky", 59-0510NAJNÁDHERNEJŠÍ ŽIVOT – ZOMREL VO SVOJEJ MLADOSTI

Ten najnádhernejší život, ktorý kedy na zemi žil, musel zomrieť, keď bol ešte vo Svojej mladosti. Lebo Boh prehovoril a Jeho súdy sú spravodlivé. Lebo je napísané, „V ten deň, keď z neho budeš jesť, v ten deň zomrieš.“ Božia spravodlivosť vyžadovala smrť. A nebol nikto z nás, kto by mohol zomrieť za toho druhého. Žiaden človek to nedokázal. On bol ten jediný Človek, ktorý mohol zomrieť takou smrťou. Lebo my sme všetci narodení v hriechu, utkaní v neprávosti, prišli sme na svet hovoriac klamstvo. My sme boli vinní od začiatku. Tak ako by mohol nejaký dobrý človek zomrieť za toho druhého, keď on bol sám vinný? Nikto z vás nedokázal zaujať takú pozíciu. Tak bola potrebná Jeho smrť.

A Boh zostúpil dolu a bol prejavený v tele, aby zomrel smrťou. Boh by nezomrel v Duchu, lebo Boh je večný, Jeho Duch nezomiera. Ale On bol Bohom. A On sa musel rozvinúť a prešiel zo slávy do maštale a vzal na seba formu hriešneho tela, aby zomrel, aby zabezpečil Svoju Cirkev, alebo aby vykúpil Svoju Cirkev, aby ich znovu zmieril so Sebou.

W. M. Branham, z kázne "Žijúc, zomierajúc, pochovaný, povstal, prichádza", 59-0403KOMPLEX MENEJCENNOSTI, CHCIEŤ TO VŽDY PO SVOJOM

Keď si nejaká osoba uvedomí, že má pocit menejcennosti, alebo nejaký druh komplexu, ako toto môže prekonať? Tak mohlo to byť, že on bol jediným dieťaťom, a toto bolo zapríčinené v jeho mladosti? Vezmi to naopak. Ak si vždy chcel svoj spôsob, taký malý fagan, ktorý to vždy chce mať po svojom, obráť to z druhej strany a začni rozdávať všetko, čo máš. Ak si sebecký a chceš si všetko držať, potom začni rozdávať to, čo máš. Rozumiete? Rob čokoľvek, len urob to opačné. To je to, ako čokoľvek prekonať, to je protilátka.

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 64-0830VŽDY MAJ REŠPEKT PRED OTCOM A MATKOU

Pozrite, malé deti, mladí ľudia, je mi jedno, čo to je; vždy majte rešpekt ku svojmu otcovi a svojej matke. Myslím si, že jedna z najhroznejších vecí, ktoré počujem povedať malé deti, alebo mladých ľudí, je: „starec“ a „starena“. Počúvajte. To nie je „starec“ a „starena“, ale to je tvoj ocko a mama. A jedného dňa, keď ich uvidíš vychádzať z izby najprv hlavou a potom pätami v rakve, budeš trúchliť, spoznáš, že to nie je „starec“ alebo „starena“. To je pravda. Keď budeš počuť kazateľa, ako povie, „Popol na popol a prach na prach,“ uvedomíš si, že ten najlepší priateľ, akého si kedy mal tu na zemi, ide dolu. Ten problém je, zistíš to príliš neskoro. Potom neplač, nenariekaj, neposielaj kopu kvetov, daj im ich teraz. Buď dobrý chlapec alebo dobré dievča.

W. M. Branham, z kázne "Môj životný príbeh", 51-0415BUĎ MUŽOM – NETRÚB NA DIEVČA

A celý ten týždeň som čakal, kedy bude streda, aby som išiel po svoju priateľku. Chodili sme do cirkvi. Tak v ten večer, pamätám si, keď som prichádzal k miestu, kde bývali jej príbuzní... oni tam žili v takom veľkom nádhernom dome. A ja som si pomyslel: „A ja bývam tu. Ó! A pomyslel som si... no, prišiel som až pred ich dom. A pomyslel som si. Poznal som lepšiu vec, ako trúbiť. Viem, že jej otec a mama by na mňa vybehli. A myslím si, že to je v poriadku. Chlapci, to je pre vás lacná vec, zatrúbiť na dievča, aby vyšlo von. Ak si o nej nemyslíš toľko, že by si vstúpil a hovoril s ňou a pozval von a hovoril s jej mamou a otcom, tak nie si... tak by si s ňou vôbec nemal byť. To je pravda. Choď a buď mužom.

W. M. Branham, z kázne "Môj životný príbeh", 52-0720AK DETI STRATIA REŠPEKT KU RODIČOM, TÁ RODINA JE PREČ

„Čo s tým urobíš, brat Branham?“ Musím to rešpektovať, som americký občan, robím to, čo hovorí ten veľký šéf. Ak by som kedy... Ak nejaká rodina stratí rešpekt voči tej rodine (ak deti stratia rešpekt ku rodičom), tá rodina je potrhaná na kusy. Ak nejaká cirkev stratí rešpekt ku pastorovi, no, tá cirkev skončila. A ak národ stratí rešpekt k svojmu najvyššiemu súdu a jeho rozhodnutiu, ten národ je rozbitý na kusy. To je presne pravda. Musíme rešpektovať tie veci, pretože ony sú tým veľkým šéfom, rozumiete. Ale to od počiatku nie je správne. Absolútne!

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede na List Židom", 57-1006PRÍKLAD PRE TÍNEDŽEROV

Boh žil ako tínedžer. Akým druhom tínedžera bol? On udal ten príklad. Keď sa stratil svojmu otcovi a matke, hľadali Ho, kde by Ho mohli nájsť a oni Ho našli v Chráme. Čo povedal ako tínedžer? „Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach Svojho Otca?“ To je príklad pre tínedžerov.

W. M. Branham, z kázne "Super znak", 59-1227ÚPLNÁ POSLUŠNOSŤ SVOJMU OTCOVI

Dokážete si predstaviť Jehovu, ako dieťa vo válove, v maštali hnoja? Dokážete si to predstaviť? Dokážete si predstaviť malého Jehovu ako sa hrá ako dieťa? To je príklad. Dokážete si Ho predstaviť ako tínedžera? Dokážete si Ho predstaviť v tesárskej dielni? A dokážete si Ho predstaviť v takej úplnej poslušnosti ku Bohu, zomierajúc na kríži, aby vykúpil svoje upadnuté stvorenie? To je ten druh lásky, ktorú mal Boh. A On sa tým musel stať, aby zomrel, aby zadržal osteň smrti.

W. M. Branham, z kázne "Identifikácia", 63-0123

Z anglického originálu The Family (zostavil Harold Beckett)