Biblia


 
 
 

Efežanom (EF), Kapitola 6


Deti napomína k poslušnosti, rodičov k rozumnosti.
6:1  Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravedlivé.

6:2  Cti svojho otca a svoju mať - to je prvé prikázanie so zasľúbením -,

6:3  aby ti bolo dobre, a aby si dlho žil na zemi.

6:4  A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní Pánovom.


Aký má byť sluha a jaký pán.
6:5  Vy, sluhovia, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a s trasením v prostote svojho srdca jako Krista

6:6  neslúžiac verne iba na oko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale jako sluhovia Kristovi činiac vôľu Božiu z duše,

6:7  s dobrou mysľou, slúžiac ako Pánovi a nie ľuďom,

6:8  vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dobré, to si odnesie od Pána, buď sluha buď slobodný.

6:9  A vy, pánovia, čiňte to isté naproti nim zanechajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého Pána v nebesiach, o on nehľadí na osobu.


Duchovná výzbroj.
6:10  Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.

6:11  Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.

6:12  Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

6:13  Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.

6:14  Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti

6:15  a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja.

6:16  A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.

6:17  A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie,

6:18  modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých,

6:19  i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia,

6:20  za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť.


Osobné. Záver.
6:21  Ale aby ste aj vy vedeli, čo sa so mnou deje, a čo robím, to všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi,

6:22  ktorého som k vám poslal práve preto, aby ste zvedeli, čo robíme a jako sa máme, a aby potešil vaše srdcia.

6:23  Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista.

6:24  Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušiteľnosti. Ameň.