#314 Satan môže spôsobiť, že to vyzerá tak veľmi skutočne

 Inspiro, Rodinný oltár 2   17. mája 2022   admin


Rodinný oltár II, 22.október

Keď tedy uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste (Kto čítaš, rozumej!), vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy; kto bude na postreší, nech nesostupuje, aby vzal niečo zo svojho domu, a kto na poli, nech sa nevracia zpät, aby vzal svoje rúcho. Lež beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime ani v sobotu. Lebo vtedy bude veliké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. (Matúš 24:15-21)

No, musíte si všimnúť, že oni sa Ježiša v Matúšovi 24 opýtali tri rozličné otázky. On odpovedal na každú jednu. To je to, prečo sa na tomto nezhodnete s Adventistami siedmeho dňa, "Modlite sa, aby váš útek nebol v deň sabatu alebo v zimnom období." Oni sa Ho pýtali, "Kedy sa udejú tieto veci? Čo bude znamením príchodu, konca sveta?" A opýtali sa Ho tri odlišné otázky. A On to objasnil práve tak, ako sa Ho to tam pýtali. A to sa stalo; história ukazuje, že to je pravda. Aký je v tom rozdiel, ak by ste odleteli teraz, bežali preč z mesta, alebo v deň Sabatu? Vtedy v deň sabatu boli brány mesta zavreté. To ukázalo, že to nebolo univerzálne (celosvetové), pretože na jednom mieste je leto a na druhom zima. "Modlite sa, aby sa váš útek neudial v zimnom čase alebo v deň sabatu." Boli varovaní, povedal, "Nech tí, ktorí sú v Jeruzaleme, utečú do Júdey." Júdea bola v zimnom období zapadnutá snehom. "Modlite sa, aby sa váš útek neudial v zimnom období, ani v deň sabatu." Ale keď prišiel Títus a oni uvideli. Ježiš im povedal, že keď uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskami, nech sa ten, kto je na poli, nevracia, aby vzal svoj plášť. Ale nech sa ženú na Judské kopce tak rýchlo, ako len môžu ísť. Vyjdite odtiaľ, pretože oni sa budú rúhať Svätému Duchu. A ak sa rúhajú Svätému Duchu, dostanú znamenie šelmy a neostáva tam nič iné, než zničenie. Tí židia, keď uvideli, ako prichádza problém, povedali, "No, zhromaždíme sa do mesta, do domu Pánovho a budeme sa modliť." Či to neznelo veľmi nábožne, veľmi sladko? Ó, Satan môže spôsobiť, že to vyzerá tak veľmi skutočne. Iste. Ale pamätajte, Jozefus povedal, že tí ľudia, ktorí boli kanibalmi, povedali, "Je tam banda, ktorá nasleduje Ježiša z Nazareta, ktorý chodil po okolí a uzdravoval nemocných." Povedali, "Pilát Ho zabil a oni ukradli Jeho telo a niekam Ho dali, rozrezali Ho a jedia Ho. Sú to kanibali." To, čo robili, bolo to, že prijímali komúniu (večeru Pánovu), telo Pánovo. Rozumiete? A on povedal, "Nikto z nich nebol stratený, pretože odišli z Júdey práve tak, ako im Písmo povedalo, aby to urobili, ako im Ježiš povedal, aby to urobili." Ale tí židia, oni všetci išli do Jeruzalema a povedali, "No, zhromaždíme sa do domu Pánovho a veľký Jehova, ktorý s nami vždy bol, zostúpi a vyženie preč Títove vojská; to je to, čo On urobí." Ale čo urobili? Oni zhrešili proti Svätému Duchu. Robili si žarty z účinkovania moci Ducha Svätého.

W. M. Branham, Znamenie šelmy a Pečať Božia, 61-0216

Paralelné miesta Písma: Marek 13:14-19, Lukáš 21:20-24