Posolstvo záchrany

 Inspiro, Rodinný oltár 3   9. marca 2024   admin


Nedaj, Hospodine, žiadostí bezbožníka; nedaj vykonať jeho zámer; povýšili by sa. Sélah. Úhrnom čo do tých, ktorí ma obkľučujú, nech ich pokryje trápenie ich rtov! Nech sa shrnie na nich žeravé uhlie; nech ich uvrhne Boh do ohňa, do hlbokých jam, aby nepovstali. Človek zlého jazyka nebude stáť pevne v zemi; ukrutného človeka bude stíhať zlé jako lovec, aby padol. Viem, že Hospodin vykoná pravotu biedneho a súd chudobných. No, spravedliví budú istotne oslavovať tvoje meno, Hospodine, a priami budú bývať pred tvojou tvárou. (Žalm 140:9-14)

Sú tri zničenia. Jedno z nich bolo, keď Noe išiel do archy; druhé bolo, keď Lot vyšiel zo Sodomy. Sledujte, Ježiš ich spomínal, „Ako bolo vo dňoch Noeho a vo dňoch Lota, tak bude vo dňoch Syna človeka.“ Sledujte! Jeden vošiel, druhý vyšiel a ďalší ide hore. Vošiel, vyšiel, ide hore! To je poriadok Pánov. Vidíte, Ježiš sa odvolával na tých dvoch prorokov. Ako bolo vo dňoch Noeho a ako bolo vo dňoch Lota, Abrahám bol prorok, tak to bude vo dňoch Syna človeka. Vidíte, odvolával sa na to.

Nuž, Mojžiš, ďalší prorok na konci egyptského veku. Dozvedáme sa, že keď Boh išiel vyslobodiť Svoj ľud a Egypťania ich tak veľmi prenasledovali a postavili nad nich otrokárov a pánov. A hneď pred ich zničením, Boh, ako to vždy robí, poslal proroka so Slovom Pánovým. Pamätajte, ten prorok presne identifikoval to, čo Boh (stovky rokov pred tým, asi štyristo alebo tak nejako ) zasľúbil Abrahámovi, že jeho semeno bude prebývať v cudzej zemi, ale že On ich odtiaľ vyvedie mocnou rukou. Viete, pri horiacom kríku, kde sa Mojžiš stretol s Bohom a On mu povedal, „Počul som nárek Môjho ľudu, videl som ich utrpenie a spomenul som si na Svoju zmluvu.“ Pamätanie na Slovo!

Majte to na pamäti, On vždy pamätá na Svoje Slovo! Vidíte? On nezlyháva, On musí zakaždým urobiť to isté. Dôvod, prečo hovorím tieto veci, je ten, aby sme na to pamätali a mysleli na to. Dokonca, vy ľudia, ktorí ste boli chorí; všimli ste si, že som povedal, „boli chorí.“

Takže všimnite si, vy, všetci ľudia musíte pamätať na toto, že Boh sa nemení! On je nemenný Boh. Časy sa menia, ľudia sa menia. Boh je nekonečný, On sa nemení! Jeho… On musí zostať ten istý včera, dnes i naveky. On musí vždy zostať takým, aký je. A ak my veríme, že toto je Slovo Božie, môžeme zložiť svoju dôveru na všetko, čo povedal. Vidíte?

A tak vidíte, ako jeho Posolstvo prichádza, ako On posiela Svoje Posolstvo, On to nemôže zmeniť, nikdy to neurobil. Vždy musí zostať tým istým. To je spôsob, akým to vždy robí. A tak teraz pamätajte, kedy to robí? Tesne pred zničením, rovno na konci veku. To je ten čas, kedy posiela Svoje Posolstvo, aby vyvolal Svoj ľud.

W. M. Branham, Večerný posol, 63-0116