Evanjelizácia času konca

 Výzva   26. decembra 2023   admin


Úryvok z kázaného slova Williama Branhama: Evanjelizácia času konca, 62-0603Posolstvo evanjelistu času konca je z Malachiáša 4. To je prinavrátenie. To posolstvo a ten posol, obaja budú musieť byť prinavrátením viery. Júda povedal, v knihe Júdu, asi len 30 rokov po ukrižovaní, povedal, „Bratia, snažiac sa, jako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení prinútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz ta danú svätým.“ Rozumiete?

Malachiáš povedal, že tie posledné dni, ten posledný prorok Starej Zmluvy, že „Predtým, ako príde ten veľký a hrozný deň Pánov, pošlem vám proroka Eliáša. A on prinavráti vieru detí späť ku... alebo vieru detí späť ku otcom, tesne pred časom zničenia.“ Čo je to? To je posolstvo, ktoré vychádza, posolstvo a posol posledných dní, ktorý ich nemá priviesť ku nejakému vyznaniu, ale vytrhnúť ich von z tých vyznaní a priviesť ich späť do originálnej viery otcov, letničných otcov, kde sa má cirkev nachádzať v posledných dňoch, nie Mojžišovskí otcovia, ale letniční otcovia.

Mojžišovskí otcovia, to bol Malachiáš 3, „Pošlem vám svojho posla pred Mojou tvárou, aby pripravil cestu pred Pánom.“ Matúš 11:6 hovorí to isté. Ježiš o tom svedčí, že to je to, keď videl Jána, povedal, „Čo ste vyšli vidieť? Človeka odiateho s peknými obrátenými goliermi a tak ďalej. Nie Ján...“ Povedal, „Tí, ktorí sa tak obliekajú, patria do kráľovských palácov a do týchto veľkých denominácií a bozkávajú nemluvňatá a sobášia, viete, a tak ďalej, pochovávajú mŕtvych a sobášia mladých, a tak ďalej. Oni sú tam vzadu.“ Povedal, "Čo ste vyšli vidieť? Trstinu, klátiacu sa vo vetre? Nie, nie Ján, Nie, nie, on sa netriasol, keď sa na neho vrhli.“

Povedali, „Nebudeš mať žiadnu spoluprácu, keď tam pôjdeš.“ Pre Jána to nerobilo žiaden rozdiel, on jednako išiel. Rozumiete?

Povedal, „Čo ste vyšli vidieť, proroka?" Povedal, „Hovorím vám, že viac ako proroka. Ak to môžete rozumieť, o tomto bolo povedané skrze proroka, hovoriac, 'Posielam vám svojho anjela pre Mojou tvárou, aby pripravil cestu,'“ Malachiáš 3.

A v Malachiášovi 4, pre ten cirkevný vek, On povedal, „Pred tým dňom vám pošlem proroka Eliáša.“ No, to nemohol byť Ján, pretože svet nebol vtedy spálený a spravodliví ešte nekráčali po popole bezbožných. Nie. To je tento vek, posolstvo, ktoré vyjde, ktoré urobí čo? Prinavráti vieru ľudí, cirkev dnes, ktorá je pomimo všetkých týchto rôznych porušení a tohto ranami prehnitého tela denominácie, späť do živej viery v živého Boha. To posolstvo už vychádza niekoľko rokov.To je pravda. Je teraz čas, aby sme prijali a verili v tú evanjelizáciu času konca. Ona má prinavrátiť. Joel povedal to isté, „Ja prinavrátim všetky roky, ktoré požrala húsenica.“

Pozrite sa sem. Pamätáte si na moje nedávne posolstvo o Strome Nevesty, ako oni vzali Ježiša. On bol Stromom, ten, ktorého videl Dávid, Strom, ktorý bol zasadený pri potokoch vody, nesúci Jeho ovocie Svojim časom, ten najdokonalejší Strom. A oni ho zoťali a zavesili na ľuďmi vytvorený rímsky strom, aby bol na posmech. Ale čo On urobil? Znovu vstal na tretí deň. Čo ďalšie urobil? On vystavil Strom Nevesty, muža a ženu ako stromy, ktoré boli v záhrade Eden, dva stromy. Jeden z nich bol strom života a jeden strom smrti. A čo On urobil? Prišiel, aby tento strom vykúpil. Tak, odkedy ho vykúpil na Golgote, je pripravený ju teraz zasadiť. Ó! Mám ohromný pocit, keď to hovoríme. Vidíte? Aby prinavrátil Svoj Strom Nevesty, ten, ktorý mal byť v Edene, ale ona tam upadla, pretože neverila Slovu. Ale tu On ide prinavrátiť strom, ktorý bude veriť Slovu. A keď ona vyšla na deň letníc, tá originálna náuka, tá originálna viera, potom čo začal robiť Rím? Poslal húsenicu, poslal červa. A každý jeden zobral časť z toho ovocia, z listov a z toho všetkého a celé to vycucal.

Ale keď to videl ten prorok, povedal, „Ale Ja prinavrátim ten strom, hovorí Pán.“ Ona začala v Reformácii. Čo urobila? Zorganizovala sa. Boh ju odrezal, prečistil, ako v sv.Jánovi 14, odťal z nej všetky organizácie. A ona sa vrátila k Wesleymu, zorganizovala sa: On ju odrezal.

„Ja prinavrátim“ Ona stále prichádza. No, čo to teraz robí? V čase večera nebude organizácia. To bude vrchol. Kde dozrieva ovocie najprv? Na vrchole. Prečo? Slnko ju zasahuje.A v čase večera sú teraz zasiate semená pre Strom Nevesty večerného času, keď sa ten Strom Života navracia späť do Stromu Nevesty. Rozumiete? A večerné Svetlá teraz vyšli, aby zaliali a dali dozrieť tomu ovociu, ktoré bolo na tom strome, ktorý bol zasadený.Semená sú zasiate. Rozumiete? Večerný čas. Tak evanjelizácia času konca bude znamenieMalachiáša 4, aby prinavrátil vieru ľudí späť do viery otcov. Tak veru. Späť ku tým stavebným kameňom. Amen.

W. M. Branham, Evanjelizácia času konca, 62-0603