Posledné zavolanie

 Výzva   28. decembra 2023   admin


Bezpochyby žijeme na konci svetových dejín, kedy sa všade okolo nás dejú mimoriadne veci.

Človek by hádam musel byť úplne slepý a hluchý aby nevidel, alebo prinajmenšom netušil, že niečo nie je na svete v poriadku a niečo sa ide stať...


Áno, tento vek je podobný tým križovatkám času, ktoré sa už v histórii ľudstva odohrali. Každú veľkú udalosť predcházali určité znaky. Výnimkou nie je ani náš vek, hoci sa ľudia vo väčšine stali tak nevšímaví a mnohí až alergickí na všetko, čo má spojitosť s Bibliou a Bohom. Iní si zase stále nárokujú vieru v Boha, a pritom celkom ignorujú Jeho konanie a pôsobenie v súčasnosti. Z časti je tento stav aj pochopiteľný, keďže toľko bludov a nezmyslov už bolo predstavených ako neomylná pravda, a takisto pokrytectvo, neúprimnosť a svetskosť zo strany "tak-zvaných kresťanov" spôsobili medzi ľuďmi úplne zamiešanie.


Ale keďže "neviera nezmarí vernosť Božiu" (Rim.3:3), pravda Božia pochoduje vpred, je daná na známosť a nevedomosť ľudí neospravedlní. Boh urobil (a robí) pred každým Svoje Slovo natoľko jasným, aby nikto nemal výhovorky v Deň súdu, ktorý prichádza.


V čase Noeho znelo volanie: "Vojdite do Archy, inak vás zachváti potopa..." Ľudia sa smiali, krútili hlavami, krčili plecami, niektorí sa možno zamýšľali, iní váhali,... nakoniec prišiel čas, kedy Boh Sám zavrel dvere a nikto sa už nemohol dostať dovnútra, bez ohľadu na to, ako s Noachom sympatizoval, koľko chcel teraz vojsť, koľko ľutoval, že váhal... Vo vnútri v bezpečí boli len ôsmi z celej populácie planéty a prišiel súd a všetkých pomimo korábu zachvátila potopa... Stalo sa presne tak, ako prorok Noe celý čas kázal. Dnes sa znovu opakuje podobná vec.


V čase Mojžiša sa rozľahlo posledné volanie: Naneste ten Znak krvi baránka na dvere svojich domov, inak zahyniete! Jedni prorokovi Mojžišovi uverili, a to im zachránilo život. Keď prechádzal anjel smrti, oni boli preskočení. Tí, ktorí neuverili a neuposlúchli radu proroka, horko plakali nad svojim mŕtvym provorodeným. Hoci boli Hebreji, potomkovia Abraháma, tým, že neposlúchli varovanie proroka, ktorý ku nim hovoril v ich čase, nenašli miesto bezpečia. Dnes čelíme rovnakej výzve.

História sa opakuje

"Viete, že história sa opakuje každú chvíľu? Je to známy fakt. Mohlo by sa to stať znovu rovno vedľa nás. "Ó," poviete, "keby som vtedy žil..." Nuž, no, ak chcete vedieť, čo by ste urobili vtedy, pozrite sa teraz na svoj súčasný stav, a uvidíte, čo by ste robili vtedy, lebo to istotne zjavuje."

W. M. Branham, z kázne "Prečo to museli byť pastieri", 64-1221


V čase Pána Ježiša, keď mali veriť v toho ktorého Boh poslal... nábožní ľudia sa stále odvolávali na tých, ktorý boli pred nimi, na Mojžiša, na zákon, ktorý čítali, na svoj pôvod, atď, a pritom celkom ignorovali Toho, ktorý bol vyplnením tých Písem, ktoré čítali. Iste, boli duchovne slepí na vyplnenie zasľúbení na svoju hodinu. Nemali dostatok milosti uvidieť Boha na scéne. Pre nich bol Ježiš fanatik, ktorý chce meniť ich obyčaje a nastoliť iný zákon. Ale svojim postojom sa pozbavili večného života a boli navždy stratení.

Dnes, keď sa Ježiš Kristus v plnosti prejavil vo forme Slova, stojíme pred rovnakou voľbou - prijať a obdržať večné dedičstvo, alebo odmietnuť a byť zavrhnutý?

V čase reformátorov znel ten istý Hlas výzvy, len v rôznych stupňoch hĺbky Slova: "Vyjdite zo systému a žite z viery..." (čas Luthera) "Posväťte sa, lebo neuvidíte Pána..." (čas Wesleyho) "Prijmite dary, ktoré predchádzajú Darcu..." (čas letničných)

V čase proroka, posla do tohoto posledného veku, Williama Branhama, zaznel mocne Hlas:

"Vyjdite z ľudských systémov smrti, vojdite do Krista, ktorý je tu, prijmite Jeho Slovo, lebo On je Slovo a žite. Súd prichádza."

Si pripravený čeliť výzve tohoto veku ?


Tvoje posledné zavolanie?

"Premýšľali ste niekedy, aké je to strašné, keď je človek bezmocne hnaný v ústrety vodopádu? Pomyslite len na ten hukot, keď sa ženie v ústrety svojej istej záhube. A presne tak prichádza deň súdu, kedy ťa ten hukot množstva hlasov odsúdi, lebo si na to nedával pozor, pokiaľ to ešte bolo možné. Vezmi to vážne v tejto hodine, lebo v tomto okamihu sú tvoje myšlienky zaznamenávané v nebi. Tam hovoria tvoje myšlienky hlasnejšie ako tvoje slová. Ako farizej, ktorý sa tak veľmi obhajoval ústami, ale Pána nepočúvol. Jeho srdce sa stalo zlým a skazeným, až bolo príliš neskoro. Toto by mohlo byť tvoje posledné zavolanie, aby si počúval Slovo a prijal ho k večnému životu. Bude príliš neskoro, keď sa priblížiš k hukotu tých mnohých hlasov súdu a potupenia."

W. M. Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov 7CV, 2.Kap. / SEDEMNÁSOBNÁ SLÁVA JEHO OSOBY, par.0156


Posledný znak

"Pozrite, ľudia. Počúvajte. Vedeli ste ... Vy hovoríte: "Brat Branham, och, čo toto všetko?" Viete, ľudia môžu ísť ďalej a kázať evanjelium, ako to vždy robili; to čo oni nazývajú evanjelium. To mohlo skončiť. Oni to robili vo dňoch Noeho. Oni to robili vo dňoch Lota. Oni to robili vo dňoch Ježiša. Je to tak? Dokonca židia, po tom keď im Ježiš povedal, že hnev ... "Ste hotoví; je s vami koniec. Nie je viac. Je s vami koniec." No, on povedal: "Ten fanatik. Z akej školy On vyšiel? Odkiaľ On prišiel ..." Pamätajte, On bol potom pripravený na Svoje tretie potiahnutie. Je to tak. On povedal: "Ako často som vás chcel zhromaždiť." Lot urobil svoje posledné zavolanie, chcem povedať ten anjel - posol, ktokoľvek on bol: Boh, predstavený na ten deň. Boh predstavený v ľudskom tele, urobil posledný znak, vykonal poslednú povinnosť. Potom všetko skončilo."

W. M. Branham, z kázne "Duše, ktoré sú teraz v žalári", 63-1110M, par.0209


Božie Slovo sa napĺňa rovno pred našimi očami

"A tu je tá hodina, v ktorej žijeme. Nikdy predtým sme to nevideli. Ježiš povedal, že to tak bude, a tak to aj je! Čo vidíme? Vidíme, že to Slovo, ktoré Boh predpovedal na dnešný čas sa napĺňa rovno pred našimi očami. "Ó, potom, prebuďte sa vy svätí Pánovi, prečo driemete, keď sa približuje koniec! Pripravme sa na to posledné zavolanie", lebo nevieme, kedy to bude. Áno."

W. M. Branham, z kázne "Svet sa znova rozpadá", 63-1127, par.0100


Varovanie zaznelo

"Toto je vážna chvíľa. Neviem ako to povedať. Snažil som sa odísť spoza kazateľni tri alebo štyri krát a nemohol som to urobiť. Toto je vážna hodina. Nikdy na to nezabudnite! Toto je čas v ktorom možno Boh robí Svoje posledné volanie. Ja ne... Jedného dňa on učiní Svoje posledné zavolanie. Kedy? Ja neviem. Ale hovorím vám, podľa toho videnia, to vyzerá tak, že tá Nevesta je už skoro hotová! Hľaďte ako prichádzajú tie jednotlivé cirkvi. Keď spiaca panna ide pre olej, ona si ho zabudla obstarať. Nevesta vošla dovnútra. Nastalo Vytrhnutie. Zatiaľ čo si oni išli kúpiť olej, prišiel Ženích. Či spíte? Prebuďte sa, rýchlo, spamätajte sa a modlime sa každý jeden, ako keby sme v tejto minúte mali zomrieť, v Mene Pánovom. Nech sa každý modlí svojím vlastným spôsobom."

W. M. Branham, z kázne "Voľba Nevesty", 65-0429E, par.0188