Prijmi svoje uzdravenie

 Výzva   6. januára 2024   adminJežiš Kristus za teba a tvoje uzdravenie zaplatil:


Izaiáš 53:3-5 "Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený s nemocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení."


Na čom je založené uzdravenie? Môžem očakávať i nemožné? Môže Boh stále uzdravovať? Môžem byť uzdravený/á?

Prijmi povzbudenie do viery z úryvkov z kázní hovoreného Slova:


„Ak môžeš veriť“, nie tvoja spravodlivosť

Uzdravenie je založené na viere, nie na tom, aký si spravodlivý, aký si dobrý, koľko zachovávaš prikázania, alebo čokoľvek to je; uzdravenie je založené výhradne na viere. „Všetko je možné tomu, kto verí“ Rozumiete? To nie je založené na tom, aký si dobrý. Videl som ako prostitútky prišli na pódium a boli okamžite uzdravené a svätá žena prechádzala pódiom a minula to. Iste, To je založené na viere; „ak môžeš veriť“, nie na spravodlivosti.

W. M. Branham, z kázne "Otázky a odpovede", 64-0823M


Ak veríte, že Ja som schopný toto urobiť, môžem to urobiť

Tak teraz, dnes ráno, keď prichádzate, aby sme sa za vás modlili, pamätajte, Biblia povedala toto a to je pravda: Jakub 5:14:

“Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním a pomažú ho olejom v mene Pánovom. A modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne.”

To je zasľúbenie, ak mu vy budete veriť. Preto (vidíte?), uzdravenie je pridelené jednotlivcovi. To bolo vo dňoch Ježiša Nazaretského. On nemohol uzdraviť ľudí proti ich vlastnej viere. On povedal, “Ja môžem, ak vy veríte. Ak veríte, že Ja som schopný urobiť toto, môžem to urobiť. Ak tomu môžete veriť.” Tak niektorí ľudia hádžu tú moc uzdravenia na nejakého evanjelistu. To nie je to, tá moc uzdravenia je v tebe. To je v tebe. Oni proste kladú ten voz pred koňa. Evanjelista nemá moc uzdraviť. To je Svätý Duch, ktorý má moc uzdraviť. A ty máš Svätého Ducha. To je ten malý strom, ktorým si. A všetky tie veci, na ktoré máš potrebu, sú v tebe. Tak preto len začni piť zo zasľúbení Božích a hovor, “To je pravda! Boh povedal, že On ma uzdravil. Jeho ranami som uzdravený!” Tu to máš. Vieš, čo robíš? Ty začínaš vytláčať uzdravenie, to je všetko. Pozrite! A potom iní môžu vidieť, čo ty máš.

W. M. Branham, z kázne "Viera", 61-0813, par.0013


Každá nemoc pochádza od diabla

A mnohokrát, keď sú ľudia uzdravení ... Nádor, to je démon. Každá nemoc pochádza od diabla. Boh nedáva chorobu na Svoje deti. To robí diabol. Rozumiete? "A ak Satan vyháňa Satana ..." Vy poviete: "Aha, diabol tiež uzdravuje." No, Ježiš povedal, že nie. On povedal: "Ak Satan vyháňa Satana, jeho kráľovstvo je rozdelené." Tak on nemôže. Jedine Boh môže uzdravovať. Medicína a doktori netvrdia, že uzdravujú. Klinika Mayo je jednou z najväčších autorít. Oni povedali: "My netvrdíme, že uzdravujeme." Povedali: "My sa len všemožne snažíme pomáhať prírode." Je len jeden uzdravovateľ, to je Boh. Oni ti môžu zašiť nejaké miesto na ruke, ale nemôžu to uzdraviť. Oni to môžu len zašiť. A zubár môže vytrhnúť zub, ale kto uzdraví to miesto? Doktor môže odstrániť slepé črevo, ale kto zahojí to miesto, ktoré on rozrezal? Boh. Medicína nevytvára tkanivo, Medicína je len pomoc. Boh je uzdravovateľ. Doktor ti môže napraviť rameno, ale, keď on ide a napráva ti rameno a ty nejdeš ... A nie si zdravý. Doktor urobil svoju časť, čo je on naučený robiť a rozumie sa do toho. Napráva ti rameno, ale necháva Bohu, aby ho uzdravil. Je to tak. Všetko uzdravenie pochádza od Boha. Tak, len Mu teraz verte.

W. M. Branham, z kázne "Hlbina volá po hlbine", 54-0624, par.0023


Kristus a Božské uzdravenie idú spolu – pravé zmierenie

Izrael sa pozrel na toho mosadzného hada, ktorého spravil Mojžiš a videl utrpenia Kristove, za súd, za chorých, lebo vieme, že ten had hovoril o zmierení. Ježiš bol tým zmierením. "Ako Mojžiš vyvýšil mosadzného hada na púšti, tak musí byť vyvýšený Syn človeka" - za tým istým účelom. Prečo? Oni zhrešili a ochoreli. To bolo na to, aby boli odňaté ich hriechy a ich nemoci a preto bol Ježiš ranený za naše prestúpenia; Jeho sinavicou sme uzdravení. Odstráňte od Krista Božské uzdravenie - rozdeľujete zmierenie na polovicu, na dvoje.

W. M. Branham, z kázne "Pozri sa na Ježiša", 63-1229E, par.0133


Za vaše uzdravenie je zaplatené

Pre každého človeka na tomto svete, tá cena už zostala zaplatená. To čo bolo požadované zostalo zaplatené. Ako sa to stalo? "On bol zranený za naše prestúpenia, Jeho sinavicou sme uzdravení."

Za vaše uzdravenie je zaplatené. Vaše spasenie je zaplatené. Máte vieru aby ste prišli, prijali to? To je všetko. Vaše Semeno Abrahámove, máte Ho. Boh to zasľúbil. Je niečo vo vás, čo vám hovorí, že to tam je a je to tam.

W. M. Branham, z kázne "Patriarcha Abrahám", 64-0207, par.0119


Tvoja vlastná viera ťa uzdravuje

Mnohí ľudia len ležali v Jeho tieni a boli uzdravení skrze svoju vlastnú vieru. Nejaká malá žena sa dotkla Jeho rúcha a bola uzdravená. Koľkí to vedia? Uzdravenie je založené na vašej viere. Božie identifikovanie sa je založené na zasľúbení v Jeho Slove, ale vaša viera v Jeho identifikovanie sa, to je to čo vás uzdravuje. Ak vy neveríte, nezáleží na tom, hoci by najsvätejší muž na svete tu mohol zastať a modliť sa za vás celý deň, ani trochu by vám to nepomohlo, až kým by ste tomu neuverili, dôrazne, vy sami. Sám Ježiš by tu mohol zastať, v tom vtelenom tele, klásť na vás ruky a aj tak by ste neboli uzdravení. Koľkí to vedia? "A nemohol tam urobiť nijaký div kvôli ich nevere." To je Písmo.

W. M. Branham, z kázne "Vplyv", [64- 0315], par.0312


Nezaslúžiš si to, je ti to darované

"On bol ranený pre naše prestúpenia; Jeho sinavicou sme uzdravení." On to nemôže urobiť druhý krát. Tak, vidíte, On to už urobil. Vy tomu musíte veriť. Neexistuje nič, čo by ste mohli urobiť, zaslúžiť si to niečím, zarobiť si svoje spasenie alebo uzdravenie. Nie je nič čo by ste mohli ohľadne toho urobiť. Je to zadarmo daný Boží dar. Vidíte, je to milosť, zadarmo daný dar. Ak by som vám dal milión dolárov a vy by ste narovnali moju kravatu; Nedal by som vám to; vy ste pre to niečo urobili. Vidíte? Boží dar je zadarmo. Tá jediná vec, ktorú musíš urobiť, je veriť tomu, že On to pre teba vykúpil. Je to už vykúpené. On to urobil pre teba.

W. M. Branham, z kázne "Zavolanie Ježiša na scénu", 64-0319, par.0165


Úplne sa odovzdať Kristovi

Toto je sväté nariadenie dané cirkvi, že, "Tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria. Ak oni položia svoje ruky na chorých, oni budú uzdravení."

A teraz, to nebolo, že som to ja povedal, to bol Ježiš, ktorý to povedal. A teraz, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je úplne sa odovzdať Kristovi a odovzdať svoju myseľ Jeho Slovu. "Pane, nebudem konať podľa svojich vlastných pocitov, podľa svojich vlastných myšlienok. Budem konať len podľa Tvojho Slova. Nebudem ohľadne toho ovládaný svojimi vlastnými myšlienkami. Budem konať podľa tvojho Slova." A teraz, uchyťte to správne. Tak, vy nejdete dolu a nehovoríte, "Dobre, stratil som svoje uzdravenie." Ak to urobíš, brat, to bude horšie, ako keby si vôbec neurobil svoje odovzdanie sa. Stojíte práve teraz. Pamätajte, práve ako prichádzate do cirkvi, vy musíte urobiť toto odovzdanie a povedať, "Pane, Bože neba, ja budem stáť na Tvojom Slove, tak mi pomôž, až kým posledná kvapka krvi alebo dychu opustí moje telo."

Vidíte? Veríš, keď tvoje dieťa prechádza cez ten rad, že ono bude uzdravené, sestra? Veríš tomu? Skutočne, ono už je uzdravené, ale chcem, aby si nejako prešla cez ten rad. Zostalo to uzdravené pred chvíľou. V poriadku. Ale jednoducho chcem, aby si prešla cez to, tak nasleduj obvyklú... A teraz, každý z vás, ktorý chce urobiť toto odovzdanie sa, položte svoju ruku na svoje srdce, takto. Tí, ktorí stojíte tu, ktorí nemôžete, položte tam svoje ruky. A teraz, zodvihnite svoju ruku. A teraz, odovzdajte sa teraz Bohu, že od tejto chvíle veríte, že ste uzdravení mocou Všemohúceho Boha. Urobíte to?

W. M. Branham, z kázne "Komu je zjavené rameno Pánove?", 50-0824, par.0042ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, [Žalmy 103:3,4]