Ako ste pokrstení?

 Výzva   29. decembra 2023   admin


Aký je správny vodný krst podľa Biblie? Ako krstí väčšina kresťanských cirkví a ako boli pokrstení učeníci Pána Ježiša a ako krstila prvá cirkev? Bol(a) si pokrstený/á biblickým krstom?


Je zjavné, že krst pofŕkaním a krst nemluvniat nemá žiaden biblický základ, avšak je ešte jeden rozšírený blud, ktorý po stáročia nezostal napravený. Veľká väčšina kresťanských cirkví krstí používajúc tituly Otec, Syn a Duch Svätý, pričom veria, že tým poslúchajú nariadenie Ježiša v Matúšovi 28:19. Prehliadajú však jednu veľkú pravdu vyjadrenú skrze proroka Izaiáša, keď predpovedal, že sa narodí Syn, ktorý bude mať jedno slávne Meno, ktoré stelesní všetky tituly a prejavy Boha.
„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.“ (Iz.9:6)

Učeníci, ktorým bolo toto poverenie dané, mali zjavenie Mena Otca a Syna a Ducha Svätého. A to Meno nie je nič iné ako Pán Ježiš Kristus. Následne bol každý zaznamenaný krst v Biblii vykonaný v tomto Mene (Skutky 2:38, 8:16, 10:48, 19:5)

"Na čo ste teda boli pokrstení?" - video


Úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov, W. M. Branham


To je to zjavenie - Ježiš Kristus je Boh. Jehova Starého zákona je Ježiš Nového. Bez ohľadu na to, ako veľmi by ste sa snažili, nemôžete dokázať, že sú TRAJA Bohovia. Ale tiež je potrebné zjavenie Duchom Svätým, aby ste porozumeli pravdu, že On je Jeden. Je potrebné zjavenie, aby ste videli, že Jehova Starého zákona je Ježiš Nového. Satan sa vkradol do cirkvi a oslepil ľudí voči tejto pravde.

A keď boli voči tomu oslepení, netrvalo dlho, a Rímska cirkev prestala krstiť na Meno Pána Ježiša Krista.

Pripúšťam, že je potrebné skutočné zjavenie od Ducha Svätého, aby človek uvidel pravdu o Božstve v týchto dňoch, keď sa nachádzame v strede tak veľkého prekrútenia Písma. Ale víťaziaca, premáhajúca cirkev je vybudovaná na zjavení, preto môžeme očakávať, že nám Boh Svoju pravdu zjaví. Avšak čo sa týka vodného krstu, nepotrebujete v podstate žiadne zjavenie. Je rovno tam a hľadí vám priamo do tváre. Bolo by možné, aby boli apoštoli, hoci len na jednu minútu, odvedení od priameho rozkazu Pánovho krstiť na meno Otca, Syna a Ducha Svätého, a boli by tak nájdení v úmyselnej neposlušnosti? Oni vedeli, aké to bolo Meno, a nie je jediné miesto v Písme, kde by krstili inak ako na Meno Pána Ježiša Krista. Zdravý ľudský rozum vám povie, že Kniha Skutkov je cirkev v akcii, a ak oni takto krstili, potom je to návod, ako sa má krstiť. No, ak si myslíte, že je to prísne, čo si potom myslíte o tomto? Každý, kto nebol pokrstený na Meno Pána Ježiša, musel byť pokrstený znovu.

“A stalo sa v tom, čo bol Apollo v Korinte, že Pavel pochodil horné kraje a prišiel do Efezu a najdúc tam niektorých učeníkov, povedal im: Či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? A oni mu povedali: Ba ani sme nepočuli, či je Svätý Duch. A on im povedal: A na čo ste tedy pokrstení? A oni povedali: Na krst Jánov. A Pavel povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v Toho, ktorý prijde po ňom, to jest v Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na Meno Pána Ježiša. A keď potom vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali.” (Skutky 19:1-6)

To je ono! Títo dobrí ľudia v Efeze počuli o prichádzajúcom Mesiášovi. Ján Ho kázal. Boli pokrstení na pokánie z hriechov, očakávali, že veriť v Ježiša leží PRED nimi. Ale teraz bol čas pozrieť sa SPÄŤ na Ježiša a dať sa pokrstiť na ODPUSTENIE hriechov. Bol čas, aby prijali Ducha Svätého. A keď boli pokrstení na Meno Pána Ježiša Krista, vzkladal na nich Pavol ruky a Duch Svätý na nich zostúpil.

Ó, tí drahí ľudia v Efeze boli milí ľudia, a ak niekto mal to právo cítiť sa bezpečne, boli to oni. Všimnite si, ako ďaleko prišli. Išli celou cestou, aby prijali budúceho Mesiáša. Boli na Neho pripravení. Ale nevidíte, že i napriek tomu Ho minuli? On prišiel a odišiel. Potrebovali byť pokrstení na Meno Pána Ježiša Krista. Potrebovali byť naplnení Duchom Svätým.

W. M. Branham, z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov


Čítať ďalej: ›› Vodný krst ›› Dokonalá obeť Ježiša Krista ›› Na čo ste teda boli pokrstení? - VIDEO