Vytrhnutie Cirkvi

 Prinavrátené pravdy   3. novembra 2022   admin


Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. (1. Tesaloničanom 4:15-17)


Vytrhnutie nastáva v siedmom cirkevnom veku

No, tu nachádzame, že Enoch bol siedmy od Noeho, a to bol predobraz cirkevných vekov. No, všetci tí ostatní šiesti mužovia pred ním zomreli, ale Enoch bol prenesený, Enoch bol vytrhnutý, ten siedmy, a to ukazuje, že to je siedmy cirkevný vek, v ktorom nastane vytrhnutie. No, nieto pochýb, že sme v siedmom cirkevnom veku. Všetci to vieme.

No, to je siedmy cirkevný vek, v ktorom nastáva vytrhnutie. Všetci tí ostatní šiesti zomreli. Ale Enoch bol prenesený, pretože ho viac nenašli; Boh ho vzal. Ale vytrhnutý Enoch, bol predobrazom zo všetkých ostatných, ktorí zomierajú, ale nevesta posledného času bude vyvolaná (vytrhnutá, bez smrti) bude vyvolaná zo siedmeho cirkevného veku. A to je tento vek, o ktorom my teraz nesieme svedectvo. Ó! Pustime sa teraz do toho riadne hlboko. Vidíte?

W. M. Branham, z kázne "Vytrhnutie", 65-1204, par.0105,0106


Bude tam stovky tisícov, ale zo všetkých vekov

To je ten spôsob, ako Boh zhromažďuje Svoju cirkev. Sme spolu dopasovaní, jedno srdce a jedna myseľ. No, niekto povie, "No, tí Luteráni, tam v tom veku, nemali nič." Neverte tomu. Tí Luteráni prídu vo vzkriesení tak isto, ako tí ostatní prídu vo vzkriesení. Baptisti, presbyteriáni a všetky Božie deti prídu v tom vzkriesení. A to je ten dôvod, prečo dnes ľudia hovoria, "Ó, no, tam bude prebudenie, ktoré všetko zmetie, to príde sem a spasí milión letničných a všetci budú spasení a potom bude vytrhnutie." Ste na omyle. Vo vytrhnutí budú stovky tisícov, to je pravda, ale oni budú pozbieraní z tých šesťtisíc rokov, kedy mohli byť spasení, z tých predošlých šesťtisíc rokov. Človek chodí vo Svetle, ako to Svetlo ku nemu prichádza, on prechádza mostami, keď ku nim prichádza. No, ak to odmietne, potom je zanechaný v temnote. Ale ak ide ďalej...

W. M. Branham, z kázne "Adopcia, 4.časť - Adopcia alebo umiestnenie", 60-0522E, par.0033


Vytrhnutie nastáva, keď prichádza odhalenie "kto je kto"

Potom v tom pozdnom daždi vystúpi do popredia hora Karmel, odhalenie - (kto je KTO) - Biblia sa vyplní do písmena. Ján Krstiteľ, Jeho posol pred Jeho tvárou v Malachiášovi 3, zasial včasný dážď a bol odmietnutý cirkvami (denomináciami - farizejmi a sadúceami) vo svojom čase. Ježiš prišiel a mal na hore Premenenia odhalenie - (kto je KTO). Tento predchodca týchto posledných dní zaseje včasný dážď. Ježiš (Jeho Slovo) bude tým odhalením - (kto je KTO), medzi denomináciami a vyznaniami. Keď On príde, to odhalenie - (kto je KTO) - nastane Vytrhnutie Jeho Nevesty! Prvé bolo na hore Karmel; druhé bolo na hore Premenenia; tretie bude na hore Sion! Sláva!

W. M. Branham, z kázne "Vypovedané Slovo je originálne semeno, 2.časť", 62-0318E, par.0275


Posol z Malachiáša pripraví ľudí na vytrhnutie

On [posol do 7.veku] bude správne posvätený Slovu, ako oni vždy boli; preukázaný Božím Slovom - a potvrdený. Boh potvrdí to čo on káže, že je to Pravda, ako to urobil pri Eliášovi; pretože to je Eliáš, ktorý prichádza, pripravujúc ľudí na Sionské Vytrhnutie. Ježiš povedal, že v tých posledných dňoch to bude tak, ako v čase Lota. Jeho kázanie bude v Duchu a v jednej línii so Slovom Božím. Pretože, tak mnoho vecí bolo nazvaných Božou Pravdou, mnohí neporozumejú tohoto skutočného posla. (Napísal som tu p-r-o-r-o-c-t-v-o), proroctvo. Pretože tak mnoho vecí od podvodníkov bolo nazvaných Božou Pravdou, mnohí opravdoví kazatelia nezrozumejú tohoto posla.

W. M. Branham, z kázne "Vypovedané Slovo je originálne semeno, 2.časť", 62-0318E, par.0283


Služba Náhlavného Kameňa privedie ľudí do vytrhnutia

Nuž, táto služba tu, ich musí vybrúsiť do toho stupňa, až tie isté skutky, ktoré činil Ježiš ... pretože, keď On príde, ten Hlavový kameň, presne na to zapasuje, pretože oni... tam nastane potom Vytrhnutie, a oni budú vzatí, a ten ostatok toho tela príde s tým; a Ona odíde do Neba. Nie denominácia, priatelia; Cirkev Božieho Slova. Veríte tomu? Sú tu nejaké vreckovky. Nuž, idem - idem a neviem kde. Hľadám, tak ako vy, vôľu Božiu. Prajem si aby som mohol zostať v tejto modlitebni; ale nemôžem. Je tisíce - počujem ten krik - nečistý duch ich trápi. Takmer nemôžem spať. Počujem kričať malé deti a vidím matky, ako sa tlačia cez modlitebnú radu so svojimi deťmi, vidím matky ako ovievajú svoje deti, ako držia nad nimi nejakú plachtu, aby ich chránili pred dažďom vonku na dvore. Moje srdce krváca kvôli ním.

W. M. Branham, z kázne "Vypovedané Slovo je originálne semeno, 2.časť", 62-0318E, par.0291


Bude to v jednoduchosti a prv ako spadnú súdy

Ste pripravení? Chcem vás trochu šokovať. S vytrhnutím to bude tak isto. Bude to také jednoduché - niet pochýb, že to bude podobne - že až príde Vytrhnutie v jednom z týchto dní a nikto o tom nebude nič vedieť.

No, nevstávajte teraz, ale zahĺbte sa do toho na minútku. Ja už skutočne končím. Vytrhnutie príde tak jednoducho prv ako spadnú súdy a oni uvidia Syna človeka a povedia: "Či sme si nemysleli, že budeme mať toto a toto...? A či sa neočakávalo, že nám bude poslaní Eliáš? A či sa neočakávalo, že nastane Vytrhnutie?" Ježiš povie: "To sa už stalo, a vy ste to nezbadali." Boh v jednoduchosti. Vidíte?

Nuž, tento týždeň sa dostaneme do ohromne hlbokého učenia o tomto. No, všimnite si. Vytrhnutie bude... tak málo pôjde v tej Neveste. To nebude... Nuž, vidíte ako to majú tí učitelia? Oni majú schémy a budú ukazovať, že desať miliónov ľudí prichádza tu hore; a všetci metodisti, ak je to metodistický kazateľ; ak je to letniční, všetci letniční prichádzajú. To sa nikdy tak nestane.

W. M. Branham, z kázne "Boh skrytý a zjavený v jednoduchosti", 63-0317M, par.0258


Bude to tajomstvo

Boh len povie a nastane Vytrhnutie. To nebude tak, že prídu anjeli a vykopú hroby a vezmú tu odtiaľ to staré mŕtve telo. Čo ono je? Ono od počiatku je zrodené z hriechu - ale to nové, a stvorené na Jeho podobu. Ak by sme mali toto, znovu zomrieme. Nikto ... Vy poviete: "Hroby sa otvoria. Mŕtvi vyjdú von." To je pravda, ale nie otvoriť sa tak, ako vy hovoríte otvoriť. Je to tak. To nebude takto. To bude tajomstvo, pretože On povedal, že On príde ako zlodej v noci. On nám to už povedal.

W. M. Branham, z kázne "Boh skrytý a zjavený v jednoduchosti", 63-0317M, par.0266


Cirkev pôjde hore pred súžením

Teraz, tieto prvé tri knihy je tých prvých sedem cirkevných vekov, a potom nachádzame v štvrtej kapitole Zjavenia, že Ján je zobraný hore. Vidíte? Vidíme tie cirkvi... O tých cirkevných vekoch nie je povedané príliš mnoho. Myslím, že z toho budú ľudia tak zaskočení. Oni umiestňujú cirkev tam ďalej do súženia, do tých vecí, ktoré sa majú stať. A ako som povedal, v nedeľu - včera: "To prvé, čo zbadáte bude, že nastanú tie súženia a vy sa budete diviť prečo nebolo ...? Najprv prichádza Vytrhnutie. A to bude tak, ako to bolo: "ono pominulo a vy ste to nevedeli." Nuž, nie je príliš mnoho zasľúbeného pre túto Cirkev - pre túto Cirkev z Pohanov - Nevestu.

W. M. Branham, z kázne "Prvá Pečať", 63-0318, par.0010


Prinavrátenie tajomstva Božieho na vytrhnutie Cirkvi skrze posla

A na konci Letničného veku máme prijať, podľa Slova, keď mi Boh pomôže ukázať vám to dnes cez toto tu, že máme prijať posla, ktorý tam vezme všetky tie stratené konce a zjaví celé tajomstvo Božie, na vytrhnutie Cirkvi.

W. M. Branham, z kázne "Prvá Pečať", 63-0318, par.0045


Byť skutočne pod Krvou bude neísť cez súženie

A tá skutočná Cirkev by išla cez to, ak by to bolo možné. Ale vidíte, oni prešli pod touto Krvou skrze milosť Kristovu a nemôžu ísť cez žiadne súženie. Oni nemajú žiadne obdobie súženia. To ďalšie pre tú Cirkev je vytrhnutie! Amen a amen!

W. M. Branham, z kázne "Prvá Pečať", 63-0318, par.0248


Bude to tajomné

Nuž, z toho verím, že ani... Nuž, tam nebolo povedané, že by On prišiel potajomky, ale vytrhnutie bude tajomstvo! Tak, ak to bolo také tajomné, keď On prišiel, o čo viac nepoznané bude vytrhnutie! Oni nebudú vedieť. Oni priamo povedia: "No, myslel som, že sme mali mať vytrhnutie, a čo všetky tieto súdy na zemi!" On povie: "To sa už stalo, a vy ste to nepoznali."

W. M. Branham, z kázne "Tretia Pečať", 63-0320, par.0039


Druhý príchod Kristov je vytrhnutie

Pozorujte Krista. Prvý príchod, On prichádza ako smrteľný, aby krvácal a zomrel. Je to tak? To je Jeho prvý príchod. Druhý príchod je vytrhnutie. Stretneme Ho na oblakoch - nesmrteľného. Jeho tretí príchod, On je stelesnený Boh. Amen! Boh Emanuel, aby vládol na zemi. Je to tak. Len tri.

W. M. Branham, z kázne "Štvrtá Pečať", 63-0321, par.0127


V predošlých vekoch boli časťou toho, čo pôjde do vytrhnutia

A buďme si istí toho, že celé Vytrhnutie teraz: Luther bol časťou, Wesley bol časťou, proroci boli časťou. Ak oni nie sú časťou ... Práve v tom zjavení, ktoré oni dávali do kopy, to bolo telo, nohy, prsty ramená, a tak ďalej, až ku Hlave (za chvíľu sa ku tomu dostaneme), vidíte, to predstavuje celé Vytrhnutie. To je Telo Slova, ktorým je Kristus. Amen!

W. M. Branham, z kázne "Kristus je zjavené tajomstvo Božie", 63-0728, par.0188


Vytrhnutie nastane, keď Cirkev spozná svoju pozíciu

Znovuzrodenie to je Kristus, to je zjavenie. Boh ti zjavil to veľké tajomstvo, a to je Znovuzrodenie. A tak čo budete robiť keď dostanete celú tú skupinu dokopy, kde to zjavenie je v dokonalej harmónii a Boh to vyjadruje skrze Svoje Slovo tými istými skutkami, to isté čo On činil, keď manifestoval to Slovo! Ó, keby len Cirkev poznala svoju pozíciu! Jedného dňa sa to stane. Potom, Vytrhnutie nastane keď ona spozná čo to je. A tak, buďte pozorní.

W. M. Branham, z kázne "Kristus je zjavené tajomstvo Božie", 63-0728, par.0240


Zjednotenie Cirkvi so Slovom privádza vytrhnutie

Jeho telo nebolo držané v hrobe. On sa priznal ku nemu že ho pozná, vo vzkriesení, tak isto ako to robí teraz, a to znamená toto, počúvajte. Jeho Slovo, ktorým je On, začalo povstávať. Slovo, Ono tam počas veku Luthera, Wesleya, vidíte, začalo povstávať do Svojej moci. Tam sa Ono začalo hýbať, potom sa pohlo trochu viacej, a teraz prichádza do zidentifikovania. Vidíte? Hľaďte. Nuž, čo sa týka Života v tom Tele, to je potvrdením, že vytrhnutie je nablízku. Keď uvidíte Hlavu a Telo, že sa stávajú jedno, a plnú mieru Jeho manifestácie, to ukazuje že Telo je pripravené prijať Hlavu (Vrchnosť). Národy sa rúcajú, Izrael sa budí.

W. M. Branham, z kázne "Kristus je zjavené tajomstvo Božie", 63-0728, par.0537


Sám Boh zjednocuje svoju Nevestu na vytrhnutie

Boh zjednocuje svoju nevestu. Ona sa schádza z východu, zo západu, zo severu, z juhu. Je čas zjednocovania a ono prebieha práve teraz. Na čo sa ona zjednocuje? Na vytrhnutie! Amen! Boh ju pripravuje. Tak veru - zjednocuje! S čím sa ona zjednocuje? So Slovom! „Lebo nebo i zem pominú ale moje slová nikdy nepominú." Ona sa zjednocuje s TAK HOVORÍ PÁN, bez ohľadu na to, čo hovorí ktorákoľvek denominácia alebo ktokoľvek iný. Ona sa zjednocuje. Pripravuje sa. Prečo? Ona je nevesta. Je to tak. A ona sa zjednocuje so svojím Ženíchom. Vidíte? A Ženíchom je Slovo. „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. A to Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami."

W. M. Branham, z kázne "Čas zjednocovania sa a jeho znak", 63-0818, par.0091


Jediná vec, ktorá zdržuje

Toto prichádza do toho Tretieho Potiahnutia! Verím tomu. Chcem sa vás teraz úprimne niečo opýtať, vás ktorí ste prešli cez tú modlitebnú radu. Môžete skutočne teraz veriť, a cítiť, že niečo sa vo vás stalo ako na vás boli položené ruky? Zodvihnite ruku. To je On. To je to na čo sme očakávali. Nuž, toto nie je . . . toto je teraz len začiatok kvitnutia. Vidíte? Len to začalo s . . . Urobil som to za určitým účelom. Urobil som to za určitým účelom. Dávam niečo najavo, to je vziať toto vyzvanie viery, a začať s tým znovu od začiatku; vidíte, aby nejako vzbudiť vieru v zátvorky , kde ste si ju nikdy predtým takto nevšimli. Nie nejakú vieru, ale Dokonalú Vieru, ktorá sa tu buduje. A pozorujte dokonalého Boha, s dokonalým srdcom, ktorý dodržuje dokonalé zasľúbenie, skrze Svoje Dokonalé Slovo, ktoré je ostrejšie ako dvojsečný meč a schopné rozpoznať myšlienky srdca. A čo? My teraz prichádzame do dokonalosti, pretože ľudia musia do toho prísť, aby boli pripravení na vytrhnutie. To je to čo práve teraz zdržuje, čakanie, že Cirkev príde do Dokonalej Viery na Vytrhnutie. Ja na to očakávam. To pre mňa znamená, že mnohého sa musím ešte zbaviť, to pre teba znamená, že sa musíš mnohého zbaviť, ale spoločne to dokážeme skrze milosť Božiu. Amen.

W. M. Branham, z kázne "Dokonalá viera", 63-0825E, par.0184


Svet bude bežať ďalej

Budete cele zakotvení niekde v nejakej cirkvi, hovoriac, "Ja som si tak bezpečný ako len môžem byť," a prvé čo poznáte, že Vytrhnutie je za vami. To bude tajomstvo, náhly odchod, nikto nič o tom nevie. Svet bude bežať ďalej.

W. M. Branham, z kázne "Vplyv", 64-0315, par.0158


Byť celkom ospravedlnený

No, viem, že bratia tu majú obvykle tridsať minút, dvadsať – tridsať minút na posolstvo v nedeľu večer. A ja neviem, či to dokážem, alebo nie, tak budem robiť to najlepšie čo viem. Myslím, že hneď po tomto je služba krstu. Počul som, že dnes ráno pokrstili skupinu ľudí. Ustavične tu prebieha krst, po celý čas. Kazatelia, metodisti, baptisti, presbyteriáni, cirkev Božia, luteráni, čokoľvek sú, prichádzajú a dávajú sa krstiť na meno Pána Ježiša Krista. A pred Bohom, keď budem musieť stáť pre súdom, musím sa za to zodpovedať. A ak mám tak jasno vo svojej mysli, že som ospravedlnený vo všetkom vo svojom živote, ako ohľadne tejto veci, som teraz hneď pripravený na vytrhnutie. Lebo viem, že to je pravda Evanjelia. Rozumiete? To je pravda.

W. M. Branham, z kázne "Ísť von za tábor", 64-0719E, par.0014


Príchod k tomu dokonalému

No, cirkev znovu prichádza ku tomuto. Vidíte? Prichádza ku Tomu dokonalému, aby znovu nastalo vytrhnutie. No, čo sa stalo potom, keď cirkev padla do zeme v Nicei, v Ríme, do prvej organizácii? Môže niekto povedať "amen", že je to pravda? Čo ona urobila? Ona znovu začala vystupovať v predbežnom vzkriesení; On to skúsil cez Luthera, tak isto ako to urobil cez Noeho. Ale čo on urobil? Odpadol od Slova, urobil organizáciu. Čo to spôsobilo?

W. M. Branham, z kázne "Čas žatvy", 64-1212M, par.0339


Bude to len malá hŕstka, ako za času Noeho

Teraz je na svete približne päťsto miliónov kresťanov, rátajúc katolíkov a všetkých. Päťsto miliónov takzvaných veriacich na svete. Keby Vytrhnutie nastalo dnes večer, to by znamenalo, keby to bol jeden z milióna (ja nehovorím, že to tak bude, ale keby to tak bolo), v ďalších dvadsiatych štyroch hodinách by chýbalo päťsto ľudí. Vôbec by ste sa o tom ani nedozvedeli. Toľko ľudí sa aj tak niekde stratí, že sa to ani nedá postrehnúť.

W. M. Branham, z kázne "Voľba Nevesty", 65-0429E, par.0168


Nevesta je už skoro hotová

Toto je vážna chvíľa. Neviem ako to povedať. Snažil som sa odísť spoza kazateľni tri alebo štyri krát a nemohol som to urobiť. Toto je vážna hodina. Nikdy na to nezabudnite! Toto je čas v ktorom možno Boh robí Svoje posledné volanie. Ja ne... Jedného dňa on učiní Svoje posledné zavolanie. Kedy? Ja neviem. Ale hovorím vám, podľa toho videnia, to vyzerá tak, že tá Nevesta je už skoro hotová! Hľaďte ako prichádzajú tie jednotlivé cirkvi. Keď spiaca panna ide pre olej, ona si ho zabudla obstarať. Nevesta vošla dovnútra. Nastalo Vytrhnutie. Zatiaľ čo si oni išli kúpiť olej, prišiel Ženích. Či spíte? Prebuďte sa, rýchlo, spamätajte sa a modlime sa každý jeden, ako keby sme v tejto minúte mali zomrieť, v Mene Pánovom. Nech sa každý modlí svojím vlastným spôsobom.

W. M. Branham, z kázne "Voľba Nevesty", 65-0429E, par.0188


Keď je vyvolený vyvolaný, oddelený a postavený v Božej prítomnosti

Verím, že cirkev začína počúvať posolstvo a začína mu rozumieť. Ale priateľ, počúvaj, musíme ležať v prítomnosti Syna, musíme byť zrelí. Naša viera nie je zrelá. Intelektuálne počúvame to posolstvo, ktoré nám Boh dal, a vidíme znamenia, ktoré nám On ukázal a dokazuje to tak podľa Biblie; ale, ó, ako cirkev potrebuje ležať v Jeho prítomnosti až to zmäkne, viete, stane sa sladkým v Duchu, až sa to bude môcť vnoriť dovnútra. Niekedy pri hovorení Posolstva, sa stávate drsný, musíte to takto prelomiť, pretože musíte zahnúť ten klinec aby to držalo. Ale keď to cirkev raz porozumie, ten vyvolený je vyvolaný a oddelený, postavený v Božej prítomnosti, viem to bude niečo také, ako boli tam tí ľudia, keď to prinesie svoje vytrhnutie.

W. M. Branham, z kázne "Jediné Božie pripravené miesto na uctievanie", 65-1128M, par.0140


Zomieranie letničných privádza vytrhnutie Nevesty

A pamätajte - pamätajte ako sme práve prešli cez tie cirkevné veky? Posol pre cirkev stále prichádza práve pri zomieraní tam toho cirkevného veku, stále. Zomieranie letničných privádza vytrhnutie Nevesty. Vidíte? Zomieranie Luthera priviedlo Wesleya. Vidíte? Zomieranie Wesleya priviedlo letničných. Zomieranie letničných privádza Posolstvo teraz. Tu, je to rovno tu, znázornené cez celé Písmo. Nieto miesto písma v Biblii, ktoré by nezapadalo jedno do druhého. Vidíte? Všetky tieto príklady. Ja nemám vzdelanie, ale mám Ducha Svätého, ktorý mi to ukazuje cez iný kanál, z ktorého ma to učí, z prírody; a to je podľa Slova. Musí to byť Slovo, veci ktoré sú zasľúbené.

W. M. Branham, z kázne "Jediné Božie pripravené miesto na uctievanie", 65-1128M, par.0156


Vytrhnutie je pre Nevestu zjavením

Ale pre cirkev, nevestu - vytrhnutie je pre ňu zjavenie. To je jej zjavené, to zjavenie, že opravdová nevesta Kristova bude čakať na zjavenie vytrhnutia.

W. M. Branham, z kázne "Vytrhnutie", 65-1204, par.0065


Je to len pre Nevestu

No, vytrhnutie je len, toto vytrhnutie o ktorom hovoríme je len pre nevestu. Pamätajte, Biblia povedala: "A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov." Toto veľké vytrhnutie ... Ak nieto vytrhnutia priatelia, kde sme? Čo budeme robiť? V akom veku žijeme? Aké máme zasľúbenie? Bude vytrhnutie. Biblia povedala, že bude; a ono bude len pre vyvolených, pre vyvolenú pani, pre nevestu v tomto čase, ktorá je vytiahnutá von, pre cirkev.

W. M. Branham, z kázne "Vytrhnutie", 65-1204, par.0081


Sme pri druhom vytrhnutí

Sledujte v Starom Zákone, tých Starozákonných svätých, teraz keď nastalo prvý krát toto vytrhnutie. Všimnite si 50. verš. Jeho silný hlas zobudil tých Starozákonných svätých, presne tak, ako ten silný hlas zobudil Ježiša - či vlastne Lazára. Vidíte? Ten silný hlas ho zobudil. A to druhé je vyplnené v ll. Tesaloničanom 4. kapitola. Prečítajme len ... Čítali sme to práve pred chvíľou. Vidíte? "Nechcem bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili ako ..." To je l. Tesaloničanom 4: 12 - 18. To bude druhé vytrhnutie. Druhé vytrhnutie to bude vychvátenie nevesty.

W. M. Branham, z kázne "Vytrhnutie", 65-1204, par.0170


Pripravení na vytrhnutie skrze počutie Slova

Ako môže nejaký Bohom poslaný posol veriť len časti Slova a niečo z neho popierať? Pravý prorok Boží v tomto poslednom dni bude hlásať celé Slovo. Denominácie ho budú nenávidieť. Jeho slová môžu byť také drsné ako tie Jána Krstiteľa, ktorý ich nazval zmijami. Avšak tí vyvolení budú počuť a budú pripravení pre vytrhnutie. Kráľovské Semeno Abrahámovo sa bude s takou vierou, ako mal Abrahám, držať Slova spolu s ním, pretože sú spoločne predurčení.

W. M. Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov, par.0520